Openbare besluitenlijst B&W d.d. 28 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

75767 (Direct openbaar)

Onderwerp

Algemene Ledenvergadering VNG op 5 juni 2019

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de VNG en het advies gebruiken als inbreng in de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019 in Barneveld.
 2. De heer A. Najib een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 5 juni 2019.

Samenvatting voor de inwoner

Op 5 juni 2019 vindt de Algemene Ledenvergadering van de VNG plaats in Barneveld. De VNG heeft de vergaderstukken beschikbaar gesteld en hierop is advies uitgebracht. de gemeentesecretaris is gevolmachtigd om te stemmen namens de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74039 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Omgevingsvergunning voor het verbouwen van kantoor naar wonen op het perceel Wilhelminalaan 3

Beslispunten

 1. Instemmen met de voorgestelde reactie op de zienswijze op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning om de bestaande kantoorfunctie van het gebouw op het perceel aan de Wilhelminalaan 3 te wijzigen naar een woonfunctie, waarbij het bestaande kantoorgebouw wordt getransformeerd naar twee woongebouwen met in totaal 15 appartementen;
 2. De omgevingsvergunning hiervoor te verlenen;
 3. De gemeenteraad informeren over het verlenen van de omgevingsvergunning met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 28 mei 2019 heeft het college besloten de omgevingsvergunning te verlenen om het bestaande kantoorgebouw te transformeren naar twee woongebouwen met in totaal 15 appartementen. De omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74571 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020 Uitvoeringsorganisatie BBS

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de begroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
 3. De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

Samenvatting voor de inwoner

De uitvoeringsorganisatie BBS heeft een wijziging van de begroting 2019 en een begroting voor 2020 aangeboden. De gemeenteraad mag daar een zienswijze op indienen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om een zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

74733 (Direct openbaar)

Onderwerp

Start participatietraject Soestdijk

Beslispunten

De raadsinformatiebrief versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 17 april jl. heeft de gemeenteraad het college opdracht gegeven verder te gaan met het natuur- en het mobiliteitsonderzoek en daarna een voorontwerpbestemmingsplan te maken. De plannen voor het herstel van het paleis en paleistuin en de daarvoor benodigde nieuwbouwontwikkelingen hebben tot veel reacties geleid. Bij de voorbereiding van het Ruimtelijk Kader heeft MeyerBergman al veel partijen geconsulteerd, waaronder ook diverse lokale en regionale organisaties en omwonenden. De gemeente is aan zet om, nadat de onderzoeken gereed zijn, het bestemmingsplan voor te bereiden. De gemeente wil daarom nu zelf ook de gesprekken voeren en stelt daarvoor onder andere klankbordgroepen in. Uitnodigingen daarvoor zijn inmiddels verstuurd. Ook is een algemene uitnodiging verstuurd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

66940 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging erfpacht Molenweg 2 (Meander Medisch Centrum)

Beslispunten

 • Vast te stellen dat het overzicht van de scenario’s compleet is;
 • Een van de scenario’s verder uit te werken;
 • De Stichting Meander Medisch Centrum (verder: de stichting) hierover te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

Op 3 maart 1970 werd een erfpachtrecht gevestigd voor de bouw en exploitatie van een ziekenhuis aan de Molenweg 2 in Baarn. Het erfpachtrecht heeft een looptijd van 50 jaar en loopt tot 3 maart 2020. Sinds 2002 exploiteert de Stichting Meander Medisch Centrum het ziekenhuis.

De Stichting Meander Medisch Centrum vroeg op 26 november 2018 om de erfpacht te verlengen met vijf jaar. Momenteel beraadt de stichting zich op haar meerjarige strategie en de toekomstvisie voor de locatie Baarn. Zij onderzoekt de mogelijkheden en kosten van herontwikkeling van het gebouw. Omdat dit onderzoek de nodige tijd vergt, is gevraagd om de verlenging.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

72422 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Grondverzoeken Molenweg 1, 3 en 5 en Smutslaan 6

Beslispunten

 1. Twee percelen gemeentegrond ter hoogte van de Molenweg 1, 3 en 5 en de Smutslaan 6 voor een (symbolisch) bedrag van € 1,00 per perceel te koop aan te bieden aan de eigenaren / bewoners van het perceel.
 2. De kosten van de verkoop ten laste te laten komen van kopers.

Samenvatting voor de inwoner

Uit de kadastrale gegevens blijkt dat na de verkoop van de gronden voor het plan 'Smutslaan / Tonibastuin' een aantal stroken grond in eigendom van de gemeente is gebleven. De strook grond bij de Molenweg 1, 3 en 5 ligt ingeklemd tussen particuliere percelen, waardoor deze niet (openbaar) toegankelijk is en geen (publiek) belang meer heeft. De gemeente constateert dat deze grond feitelijk al in gebruik is genomen door de bewoners van de genoemde percelen.

Een strook grond naast het perceel aan de Smutslaan 6 is al geruime tijd feitelijk in gebruik door de (voormalige) bewoners van dit perceel. De strook grond heeft op dit moment geen (publiek) belang voor de gemeente Baarn. Ook bestaan er geen (ontwikkel)plannen met betrekking tot deze beperkte strook grond.

Gelet op het bovenstaande besluit de gemeente Baarn de stroken grond te koop aan te bieden aan de bewoners van de Molenweg 1, 3 en 5 en de Smutslaan 6.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

74681 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Financiële verantwoording nieuwbouw Noorderbreedte

Beslispunten

1.Instemmen met financiële verantwoording nieuwbouw Noorderbreedte

2. Beëindigen bouwheerschap Bestuur Stichting Beheer Noorderbreedte

3. Décharge verlenen aan bouwheer Bestuur Stichting Beheer Noorderbreedte

4. Het resultaat van -€ 4.413,- aan de Stichting Beheer Noorderbreedte te bekostigen 

Samenvatting voor de inwoner

Sinds 2016 hebben de basisscholen Montini en Gaspard de Coligny hun intrek genomen in het nieuwe gebouw Noorderbreedte aan de Oude Werf 5. Het bouwheerschap lag in handen van het bestuur van De Stichting Beheer Noorderbreedte. Nu de bouw is afgerond kan de bouwheer financiële verantwoording afleggen over de bestede middelen en kan, na akkoord, décharge verleend worden van het bouwheerschap. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

74369 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bodem- en wateronderzoek rondom vuilnisbelt Drakenburgerweg

Beslispunten

De raad informeren over de uitkomsten van het bodem- en wateronderzoek rondom de voormalige vuilnisbelt aan de Drakenburgerweg en tevens antwoorden op de schriftelijke vragen van de BOP hieromtrent.

Samenvatting voor de inwoner

In opdracht van de raad is onderzoek gedaan naar de bodem- en waterkwaliteit rondom de voormalige vuilnisbelt. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn, 1) dat er geen sprake is van verspreiding van de vervuiling die onder de vuilnisbelt zelf ligt, 2) dat deze stoffen de omgeving niet negatief beïnvloeden en 3) dat de situatie grotendeels overeenkomt met de resultaten van het onderzoek uit 2007. Het advies is, dat er geen aanleiding is voor verder onderzoek. Het college neemt dit advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

74615 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen Japanse duizendknoop

Beslispunten

Instemmen met het verzenden van de beantwoording van de schriftelijke vragen van GroenLinks over de Japanse duizendknoop. 

Samenvatting voor de inwoner

De politieke partij GroenLinks heeft vragen aan de gemeente gesteld over de Japanse duizendknoop. De brief beantwoordt de gestelde vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

74719 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB Stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval

Beslispunten

de raad te informeren over stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval door bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de raad te informeren over stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

66542 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Samen Sterk

Beslispunten

Instemmen met het beschikbaar stellen van het bedrag van €59.154 voor de pilot Samen Sterk voor drie jaar.  

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft als streven mensen te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen laten wonen. Voor sommige mensen is dit vanwege psychische kwetsbaarheid lastig. Om het zelfstandig thuis wonen te bevorderen is daarom naast passende zorg en begeleiding ook een zinvolle daginvulling, een sociaal netwerk en het van betekenis kunnen zijn voor een ander nodig. De pilot Samen Sterk kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Samen Sterk omvat een groep van circa 8 mensen die bij elkaar in de buurt wonen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Een vrijwilliger ondersteunt deze groep mensen met bijvoorbeeld het organiseren van bijeenkomsten. Een professional, werkzaam bij Kwintes, ondersteunt het groepsproces van de Samen Sterk-groep en ondersteunt de vrijwilliger.