Openbare besluitenlijst B&W d.d. 29 januari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

64161 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbesluit Zandvoortweg 144, realiseren van een 2 onder 1 kap woning

Beslispunten

  1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een 2 onder 1 kap woning op het perceel Zandvoortweg 144;
  2. te starten met de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a 3 Wabo door de ontwerpomgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  3. de vereiste omgevingsvergunning te verlenen wanneer er geen zienswijzen worden ingediend;
  4. de gemeenteraad te informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag voor een bouwplan ingediend om op Zandvoortweg 144 een 2 onder 1 kap woning te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

63488 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Grondverzoek bij Van Beethovenlaan 27

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning Van Beethovenlaan 27.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van de Van Beethovenlaan 27 vraagt om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om het plantsoen op de hoek van de Chopinlaan en Sweelincklaan.

De gemeente Baarn stemt niet in met de verkoop van deze grond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

64582 (Direct openbaar)

Onderwerp

CVS voor Raadsinformatiebrief over de RES

Beslispunten

  1. Instemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief over de Regionale Energiestrategie en deze naar de Raad te sturen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de raad over de Regionale Energiestrategie (de RES). De RES staat in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is bedoeld om concrete uitwerking te geven aan de doelen die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn gesteld.

De RES is een vertaling van de nationale opgave naar de regio. Zij richt zich op de opgave hoe en waar hernieuwbare elektriciteit op land te realiseren en hernieuwbare warmte om in onze regionale energiebehoefte te voorzien. De gemeente gaat samen met 6 andere regiogemeentes, de provincie, het waterschap, netbeheerders en in overleg met maatschappelijke partners de RES opstellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

63373 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidieovereenkomst NMC De Groene Inval

Beslispunten

  1. In te stemmen met de nieuwe subsidieovereenkomst met NMC De Groene Inval.
  2. In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief en de getekende overeenkomst naar het bestuur van het NMC.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn en Natuur- en Milieucentrum (NMC) De Groene Inval sluiten een nieuwe overeenkomst af met daarin de uitgangspunten voor de subsidie die het NMC jaarlijks krijgt. In de overeenkomst staat waar het NMC zich de komende jaren op gaat richten. Het belangrijkste thema blijft natuur- en milieueducatie voor kinderen. Daarnaast gaat het NMC activiteiten organiseren die te maken hebben met duurzaamheid, gezondheid en participatie. Op basis van de afspraken die gemaakt zijn in deze overeenkomst, kan het NMC jaarlijks subsidie aanvragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

64130 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief over voortgang Omgekeerd Inzamelen

Beslispunten

Instemmen met de bijgevoegde informatiebrief aan de raad over de stand van zaken van de invoer van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de raad over de voortgang van de invoer van het nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval. De eerste fase, waarin in wijken met grote percelen een vierde minicontainer voor PMD is uitgezet, is in oktober 2018 afgerond. De tweede fase, waarin het nieuwe inzamelsysteem in wijken met zowel grote als kleine percelen wordt ingevoerd, is in voorbereiding. Op meerdere locaties zal in deze gemengde wijken de plaatsing van een ondergrondse container voor restafval nodig zijn.

De uitrol van het nieuwe inzamelsysteem is naar verwachting voor het eind van dit jaar afgerond. Mogelijk plaatst de gemeente daarna nog meer ondergrondse containers. Dit doet zij alleen als dit beter blijkt te zijn voor de afvalscheiding en de kosten van de inzameling niet verhoogd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

64185 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar kapvergunning Stellingwerflaan 7

Beslispunten

  1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 7 augustus 2018 in stand te laten met verbetering van de motivering;
  3. Vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 7 augustus 2018 een kapvergunning geweigerd voor een beukenboom aan de Stellingwerflaan 7. De eigenaar van de boom wil de boom toch graag kappen en heeft hiertegen bezwaar ingediend om alsnog de kapvergunning te krijgen. De bezwarencommissie heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de geweigerde kapvergunning in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de boom niet kappen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

64554 (Direct openbaar)

Onderwerp

verkeersbesluit parkeerterrein Laanstraat

Beslispunten

Instemmen met bijgevoegd verkeersbesluit

Samenvatting voor de inwoner

De herinrichting van het parkeerterrein Laanstraat heeft ook tot gevolg dat het verkeersregime op sommige punten aangepast dient te worden. Zo gaat het hele parkeerterrein binnen de parkeerschijfzone vallen. Worden op de toegangswegen naar het parkeerterrein stopverboden van kracht en wordt de toegangsweg vanaf de Nieuwstraat éénrichtingsverkeer.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

65097 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen over afvoer kunstgrasmatten

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen over de afvoer van kunstgrasmatten van sportpark Ter Eem.

Samenvatting voor de inwoner

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de BOP over de afvoer van kunstgrasmatten van sportpark Ter Eem.