Openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 december 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

88331 (Direct openbaar)

Onderwerp

Omgevingsvergunning Gasontvangstation Drakenburgerweg

Beslispunten

  1. De vereiste omgevingsvergunning voor het realiseren van een gasontvangstation (activiteiten bouwen, afwijken van het bestemmingsplan en inrit) te verlenen;
  2. Het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage te leggen samen met het Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg conform de wettelijk voorgeschreven procedure van de coördinatieregeling.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om een gasontvangstation te realiseren. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen en deze ter inzage te leggen samen met het Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

88358 (Direct openbaar)

Onderwerp

prestatieafspraken Eemland Wonen

Beslispunten

1.     Vaststellen van de meerjarige prestatieafspraken 2020-2023 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;

2.     Instemmen met de raadsinformatiebrief;

Samenvatting voor de inwoner

Met Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland zijn meerjarige prestatieafspraken opgesteld voor de periode 2020-2023. De prestatieafspraken sluiten aan op de ambities die de gemeente heeft vastgelegd in de Visie Wonen 2019 en op de portefeuillestrategie van Eemland Wonen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

85978 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief subsidiebeleid

Beslispunten

Instemmen met verzending van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het subsidiebeleid.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de raad over de aanpassingen in het subsidiebeleid van de gemeente.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

86547 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag Kinderopvang Baarn en Kind en Co 2020

Beslispunten

Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van totaal € 117.469 aan Kinderopvang Baarn voor het kalenderjaar 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kinderopvang Baarn;
  3. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 40.213,25 aan Kind en Co voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  4. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft voor 2020 subsidie beschikbaar gesteld aan Kinderopvang Baarn B.V. en Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

87009 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop grond bij De Botter 12

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning De Botter 12.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner(s) van de woning De Botter 12 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoner(s) gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

87017 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop grond bij de Koekoeksbloemlaan 44

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de woning Koekoeksbloemlaan 44

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner(s) van de woning Koekoeksbloemlaan 44 vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

88029 (Direct openbaar)

Onderwerp

vaststellen Leidraad invordering gemeente Baarn 2020

Beslispunten

Het vaststellen van de Leidraad invordering 2020 gemeente Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Het vaststellen van de Leidraad invordering 2020 gemeente Baarn, waarin naast kwijtschelding en automatische incasso, alle onderdelen met betrekking tot het invorderen van belastingen zijn opgenomen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

88348 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Invullen stelpost Begroting 2020

Beslispunten

  1. Instemmen met het technisch-administratief invullen van een in de Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 opgenomen negatieve stelpost van € 230.000 door een procentuele afname van 4,75% op de kostensoort ‘Overige diensten door derden’.

Samenvatting voor de inwoner

In de Begroting 2020 is een stelpost van € 230.000 opgenomen. Met de directie en het managementteam is afgesproken om voor 1 december 2019 een voorstel te doen hoe de stelpost kan worden ingevuld. Het belangrijkste uitgangspunt voor het invullen van de stelpost is dat er geen effecten op beleid en uitvoering zijn. De opgave om de stelpost in te vullen is gerealiseerd door programma-breed een technisch-administratieve wijziging door te voeren op de kostensoort ‘Overige diensten door derden’.