Openbare besluitenlijst B&W d.d. 3 maart 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Zaaknummer

94782 (Direct openbaar)

Onderwerp

Update privacyreglement lokale PGA Midden-Nederland

Beslispunten

Het geactualiseerde Privacyreglement lokale PGA vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Binnen de Persoonsgerichte Aanpak wordt door de gemeente met partners als de politie en zorginstellingen, samengewerkt aan een aanpak van inwoners die zorgen voor veel overlast en criminaliteit. Het Privacyreglement dat daar ten grondslag aan ligt, is geactualiseerd. Hiermee voldoet het weer aan alle privacywetgeving. Ook is het werkproces verduidelijkt.

 

Zaaknummer

96331 (Direct openbaar)

Onderwerp

Veiligheidsprogramma 2020

Beslispunten

  1. Het veiligheidsprogramma 2020 vaststellen.
  2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad stelt iedere vier jaar een veiligheidsplan vast. In het veiligheidsplan staan doelen om een veiligheid in Baarn te verbeteren. Voor de periode van 2019-2022 is gekozen voor een Integraal Veiligheidsplan samen met de gemeente in het BES-gebied.

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een veiligheidsprogramma vast. In het programma staan concrete acties, waarmee het college de veiligheidsdoelen wil bereiken. Nu stelt het college het veiligheidsprogramma voor 2020 vast.

 

Zaaknummer

96301 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Stappenplan Jeugd, alcohol en drugs

Beslispunten

Akkoord te gaan met het stappenplan Jeugd, alcohol en drugs.

Samenvatting voor de inwoner

In het Integraal Veiligheidsprogramma is als lokale prioriteit voor Baarn Jeugd, alcohol en drugs opgenomen. Dit komt doordat er signalen zijn dat ook jongeren onder de achttien jaar, alcohol nuttigen. Daarnaast zijn er signalen van drugs dealen. Beide kunnen, naast een gevaar voor de gezondheid, ook leiden tot overlast en/of criminaliteit. In dit stappenplan wordt weergegeven hoe we de komende tijd tot een plan van aanpak komen.

 

Zaaknummer

96195 (Direct openbaar)

Onderwerp

straatnaamgeving in project Heuveloordstraat 11a/b

Beslispunten

Het advies van de Adviescommissie Straatnamen over te nemen om voor het straatje in het project aan de Heuveloordstraat 11 a/b de naam 'Hazelaarhof' vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Aan de Heuveloordstraat zullen binnenkort woningen worden gebouwd op de plaats waar voorheen een bedrijf stond. Deze woningen worden in een hofje gebouwd, een nieuw straatje dat een naam moet krijgen. De Adviescommissie Straatnamen heeft het college geadviseerd om aan dit hofje de naam Hazelaarhof toe te kennen. 'Hazelaar-' om aan te sluiten bij de bomenbuurt en men daardoor een idee krijgt waar het ongeveer in Baarn ligt en '-hof', omdat het straatje een hofje vormt. Daarbij allitereert het. Het college heeft het advies van de adviescommissie overgenomen.

 

Zaaknummer

98139 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Voortgang onderzoek sluitend krijgen businesscase Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

Instemmen met de inhoud van bijgaande raadsinformatiebrief en deze naar de gemeenteraad sturen.

Samenvatting voor de inwoner

De partijen die direct betrokken zijn bij de herbestemming Paleis Soestdijk, de provincie Utrecht, De Meyer Bergman Erfgoed Groep, het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Baarn, zijn in gesprek om een oplossing te vinden voor het tekort dat in het financieringsmodel is ontstaan. De stuurgroep heeft de heer W. de Jong opdracht gegeven de gesprekken te leiden en van het onderzoek verslag en advies uit te brengen. De gemeenteraad heeft hierover op 18 februari 2020 mondelinge vragen gesteld. Ook heeft de gemeenteraad het college verzocht, per raadsinformatiebrief te worden geïnformeerd.

 

Zaaknummer

98779 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen BOP kosten participatietraject Soestdijk

Beslispunten

De beantwoording van de schriftelijke vragen naar de raad sturen.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van de BOP heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, die met deze brief worden beantwoord.

 

Zaaknummer

97148 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek tot aankoop gemeentegrond Stellingwerflaan 7&8

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond van percelen gemeentegrond gelegen bij de woning Stellingwerflaan 7 & 8.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de woningen Stellingwerflaan 7&8 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Zaaknummer

98523 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Leerplicht Jaarverslag 2018-2019

Beslispunten

  • Vaststellen van het bijgaande Leerplicht jaarverslag 2018-2019
  • Akkoord gaan met de inhoud en de verzending van bijgaande raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs brengt ook verplichtingen met zich mee. De gemeente houdt toezicht op deze rechten en plichten. Daarvoor heeft de gemeente Baarn twee leerplichtambtenaren in dienst. Ieder jaar vertelt de gemeente in een jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. Benieuwd wat er in het jaarverslag 2018-2019 staat?

 

Zaaknummer

97226 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stand van zaken project Integrale Toegang Sociaal Domein

Beslispunten

  1. In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief over de stand van zaken project Integrale Toegang Sociaal Domein aan de gemeenteraad

Samenvatting voor de inwoner

Op dit moment kunnen inwoners met vragen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid op verschillende plekken terecht. Zo is er: PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er Werk & Inkomen in Soest. In september 2019 is het project Integrale Toegang Sociaal Domein gestart. Er wordt onderzocht of inwoners op één plek informatie en advies kunnen krijgen en (wanneer nodig) zo snel mogelijk naar de juiste voorziening worden geleid. Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een brief over de stand van zaken van het project.