Openbare besluitenlijst B&W d.d. 30 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 30 juni 2020

 

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

135008 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Toestemming overdracht verplichting bij verkoop grond Bomencentrum - Amerpoort

Beslispunten

  1. Het college geeft Bomencentrum Nederland toestemming om de grond waarop de natuurstrook is gevestigd te verkopen aan Amerpoort.
  2. Toestemming wordt verleend onder de voorwaarde dat conform de overeenkomst van 12 juli 2016 de wandelroute, extra beplanting en educatieve voorzieningen alsnog worden gerealiseerd binnen zes tot twaalf maanden en Amerpoort zorg draagt voor het beheer en onderhoud als bedoeld in artikel 2.4, onder c, onder 4 van de overeenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

In het kader van een ruimtelijke ontwikkeling sloot het college in 2016 een grondexploitatieovereenkomst met Bomencentrum Nederland. Op basis van het bestemmingsplan diende het Bomencentrum Nederland een aantal compenserende maatregelen te treffen, waaronder het inrichten van een natuurstrook met wandelroute, het aanbrengen van extra beplanting en educatieve voorzieningen langs de wandelroute en het beheer en onderhoud van deze voorzieningen.

De overeenkomst regelt dat het Bomencentrum Nederland rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet kan overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente.

Bomencentrum Nederland vraagt de gemeente Baarn toestemming om de grond waarop de natuurstrook is gevestigd te mogen verkopen aan Amerpoort. Het college besluit om toestemming te verlenen. De wandelroute, extra beplanting en educatieve voorzieningen dienen nog te worden gerealiseerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

131712 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanbod koop weggedeelte bij Oosterstraat en Westerstraat

Beslispunten

Instemmen met de aankoop van een weggedeelte, gelegen op de hoek Oosterstraat en Westerstraat.

Samenvatting voor de inwoner

Een klein gedeelte van de kruising Oosterstraat en Westerstraat is particulier eigendom. De eigenaar biedt het weggedeelte aan de gemeente Baarn te koop aan.

De gemeente Baarn stemt hiermee in.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

134339 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbesluit ondergrondse container Fockema Andreaelaan (Sonneveltflats)

Beslispunten

  1. Het ontwerpbesluit vast te stellen voor twee ondergrondse restafvalcontainers op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272.

Samenvatting voor de inwoner

In het ontwerpbesluit wordt voorgesteld de locatie van twee ondergrondse containers voor restafval te verplaatsen van de Drakenburgerweg naar de Fockema Andreaelaan. Bij de keuze voor het wijzigen van de locatie zijn onder meer de reacties van omwonenden, Eemland wonen en RMN afgewogen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

131602 (Direct openbaar)

Onderwerp

Rapportage sociaal domein juni 2020

Beslispunten

Instemmen met:

  1. De rapportage sociaal domein juni 2020.

Samenvatting voor de inwoner

Op 30 juni 2020 heeft het college ingestemd met de rapportage sociaal domein juni 2020 die aangeboden wordt aan de raad. De rapportage sociaal domein informeert de raad over de voortgang van de activiteiten op het gebied van Jeugd, WMO en Participatie gedurende de periode januari 2020 tot juni 2020.