Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 december 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

60550 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Prestatieafspraken 2019

Beslispunten

 1. Vaststellen van de prestatieafspraken 2019 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;
 2. Instemmen met de raadsinformatiebrief;

Samenvatting voor de inwoner

Met Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland zijn prestatieafspraken opgesteld voor het jaar 2019. De prestatieafspraken sluiten aan op de ambities die de gemeente heeft vastgelegd in de Visie Wonen 2016.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

61098 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Zoutmanlaan/Doormanlaan

Beslispunten

 1. Het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 11 juni 2018 in stand houden met een verbeterde motivering;
 3. Betrokkenen te informeren met de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat de omgevingsvergunning in stand voor het planologisch mogelijk maken van een verruiming van een bocht op de kruising van de Zoutmanlaan en de Doormanlaan. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. Het college neemt het advies van de adviescommissie bezwaarschriften over. De motivering wordt verbeterd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

61190 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Zandvoortweg 221

Beslispunten

 1. Het bezwaar gegrond te verklaren;
 2. Het besluit (weigering) van 9 april 2018 in te trekken;
 3. Een nieuw besluit ( weigering met een gewijzigde motivering) te nemen;
 4. Betrokkenen informeren met de bijgevoegd brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft afwijzend beslist op een aanvraag voor de bouw van een berging aan de voorzijde van de woning. Hierop is een bezwaar ingediend. De commissie bezwaar en beroep oordeelde dat onvoldoende was onderzocht waarom anders was beslist op twee aangedragen vergelijkbare adressen.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat deze zaken niet vergelijkbaar waren met de huidige aanvraag, omdat het

 1. een gebonden beschikking betrof; het valt binnen het bouwvlak in de bestemming wonen
 2. een beschikking betrof onder een vorige bestemmingsplan; de carport is in het bestemmingsplan aangeduid met "Bouwaanduiding specifieke bouwaanduiding - carport". Deze grenst ter plaatse van de berging niet aan openbaar gebied maar aan de bestemming: maatschappelijk.

In de beslissing op bezwaar heeft het college opnieuw afwijzend beslist.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

60116 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aansprakelijkheidsverzekering

Beslispunten

 • De polis met Centraal Beheer niet langer voortzetten en stoppen m.i.v. 31-12-2018
 • De verzekering voor aansprakelijkheid via Willis onderbrengen bij Melior / Lloyds m.i.v. 01-01-2019
 • De begroting op de kostenpost verzekeringen op te hogen met € 12.516.- en dit te verwerken bij de tussenrapportage 2019. Voor de jaren daarna wordt de verhoging meegenomen in de begroting 2020-2023

Samenvatting voor de inwoner

Eind 2018 loopt de huidige aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer af en wordt door Centraal Beheer alleen voortgezet tegen een hogere premie (+ 125%). Dit is veroorzaakt door ons schadeverloop. Daarom onderzocht of de verzekering elders ondergebracht kan worden met dezelfde voorwaarden maar met een gunstiger premie. Dit is gelukt. Voorgesteld wordt de verzekering m.i.v. 2019 bij een andere maatschappij, Melior, onder te brengen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

60295 (Direct openbaar)

Onderwerp

Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2018

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.
 2. De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 41.913,76 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

Samenvatting voor de inwoner

Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die Gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

61009 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verlengen en aanpassen van de beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

Beslispunten

Instemmen met het verlengen en aanpassen van de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2019 - 2020" tot en met 31 december 2020.

Samenvatting voor de inwoner

Kinderen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal niet beheersen gaan naar de schakelklas in Amersfoort (groep 3 tot en met 8) of de taalplusklas in Baarn (groep 1 en 2). De gemeente Baarn zorgt ervoor dat deze kinderen vervoerd worden naar één van deze voorzieningen. Dit vervoer is geregeld in de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2017 - 2018" die op 31 december 2018 verloopt. Om het vervoer door te laten gaan heeft het college besloten deze beleidsregel te verlengen tot en met 31 december 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

61033 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2019 Karakter

Beslispunten

 1. Een structurele subsidie toe te kennen van € 9.706,- aan Toneelgroep Karakter voor de huur en activiteiten;
 2. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1).

Samenvatting voor de inwoner

Toneelgroep Karakter biedt lokale (amateur) acteurs een professioneel podium. Zij maken onderdeel uit van de culturele infrastructuur waarbij inwoners cultuur kunnen beoefenen, talent kunnen ontwikkelen en ander mensen inspireren. De gemeente ondersteunt dit financieel door voor 2019 een subsidie te verstrekken van subsidie van € 9.706,- . Met dit collegebesluit wordt deze subsidie toegekend. De organisaties ontvangt een brief waarin dit wordt meegedeeld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

61109 (Direct openbaar)

Onderwerp

Gunning contractverlenging aan Vicrea in afwijking op het inkoopbeleid

Beslispunten

1.      Het contract voor de basis- en kernregistraties en de interne gegevens distributie aan Vicrea te gunnen en daarmee af te wijken van het inkoopbeleid.

2.      Het contractonderdeel basis- en kernregistraties af te sluiten voor een periode van 3 jaar, met optie voor verlenging met 1 jaar.

3.      Het contractonderdeel interne gegevens distributie af te sluiten voor een periode van 3 jaar.

Samenvatting voor de inwoner

De huidige contracten met leverancier Vicrea zijn verlopen. Gezamenlijk onderbrengen in een nieuw contract is daarom gewenst en noodzakelijk.

Eerder dit jaar besloten Baarn en Soest om meer samen te werken en om software toepassingen zoveel mogelijk te harmoniseren. Door een enkelvoudige, onderhandse aanbesteding kan Baarn snel en zonder onnodige inspanningen gebruik blijven maken van dezelfde applicaties als Soest.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

60711 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Zienswijze Kadernota RMN 2020

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel inzake de Kadernota RMN 2020, waarin de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen en dit aan het Algemeen Bestuur van RMN kenbaar te maken via bijgevoegde reactiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Voordat de begroting van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) wordt vastgesteld, worden eerst de kaders bepaald in een kadernota. De gemeenteraad kan door het indienen van een zienswijze aan het bestuur van RMN laten weten wat ze van de concept kadernota vinden. 

Het bestuur van RMN heeft een concept Kadernota 2020 aan het college gestuurd. Het college stelt aan de gemeenteraad voor geen zienswijze op de kadernota in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

61224 (Direct openbaar)

Onderwerp

Actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn

Beslispunten

 1. In te stemmen met het actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. In te stemmen met het voorleggen van het eenmalig beschikbaar stellen voor 2019 van €150.000 uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het actieplan Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 aan de gemeenteraad

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Actieplan Eenzaamheid bestrijden te maken. In oktober 2018 is er een startconferentie 'kunnen we iets doen aan eenzaamheid' geweest. Met de informatie die hier is opgehaald is er een een actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid Baarn’ gemaakt. Dit actieprogramma wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een lokale coalitie tegen eenzaamheid de acties op te pakken.