Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 december 2018

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

60116 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aansprakelijkheidsverzekering

Beslispunten

  • De polis met Centraal Beheer niet langer voortzetten en stoppen m.i.v. 31-12-2018
  • De verzekering voor aansprakelijkheid via Willis onderbrengen bij Melior / Lloyds m.i.v. 01-01-2019
  • De begroting op de kostenpost verzekeringen op te hogen met € 12.516.- en dit te verwerken bij de tussenrapportage 2019. Voor de jaren daarna wordt de verhoging meegenomen in de begroting 2020-2023

Samenvatting voor de inwoner

Eind 2018 loopt de huidige aansprakelijkheidsverzekering bij Centraal Beheer af en wordt door Centraal Beheer alleen voortgezet tegen een hogere premie (+ 125%). Dit is veroorzaakt door ons schadeverloop. Daarom onderzocht of de verzekering elders ondergebracht kan worden met dezelfde voorwaarden maar met een gunstiger premie. Dit is gelukt. Voorgesteld wordt de verzekering m.i.v. 2019 bij een andere maatschappij, Melior, onder te brengen.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

60295 (Direct openbaar)

Onderwerp

Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2018

Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.
  2. De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 41.913,76 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

Samenvatting voor de inwoner

Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die Gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

61009 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verlengen en aanpassen van de beleidsregel vervoer naar de schakelklas en taalplusklas

Beslispunten

Instemmen met het verlengen en aanpassen van de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2019 - 2020" tot en met 31 december 2020.

Samenvatting voor de inwoner

Kinderen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal niet beheersen gaan naar de schakelklas in Amersfoort (groep 3 tot en met 8) of de taalplusklas in Baarn (groep 1 en 2). De gemeente Baarn zorgt ervoor dat deze kinderen vervoerd worden naar één van deze voorzieningen. Dit vervoer is geregeld in de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2017 - 2018" die op 31 december 2018 verloopt. Om het vervoer door te laten gaan heeft het college besloten deze beleidsregel te verlengen tot en met 31 december 2020.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

61109 (Direct openbaar)

Onderwerp

Gunning contractverlenging aan Vicrea in afwijking op het inkoopbeleid

Beslispunten

1.      Het contract voor de basis- en kernregistraties en de interne gegevens distributie aan Vicrea te gunnen en daarmee af te wijken van het inkoopbeleid.

2.      Het contractonderdeel basis- en kernregistraties af te sluiten voor een periode van 3 jaar, met optie voor verlenging met 1 jaar.

3.      Het contractonderdeel interne gegevens distributie af te sluiten voor een periode van 3 jaar.

Samenvatting voor de inwoner

De huidige contracten met leverancier Vicrea zijn verlopen. Gezamenlijk onderbrengen in een nieuw contract is daarom gewenst en noodzakelijk.

Eerder dit jaar besloten Baarn en Soest om meer samen te werken en om software toepassingen zoveel mogelijk te harmoniseren. Door een enkelvoudige, onderhandse aanbesteding kan Baarn snel en zonder onnodige inspanningen gebruik blijven maken van dezelfde applicaties als Soest.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

61224 (Direct openbaar)

Onderwerp

Actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn

Beslispunten

  1. In te stemmen met het actieprogramma Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
  2. In te stemmen met het voorleggen van het eenmalig beschikbaar stellen voor 2019 van €150.000 uit de decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van het actieplan Een tegen eenzaamheid Baarn 2019-2022 aan de gemeenteraad

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft het college van B&W de opdracht gegeven om een Actieplan Eenzaamheid bestrijden te maken. In oktober 2018 is er een startconferentie 'kunnen we iets doen aan eenzaamheid' geweest. Met de informatie die hier is opgehaald is er een een actieprogramma ‘Een tegen eenzaamheid Baarn’ gemaakt. Dit actieprogramma wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Het voorstel is om met een lokale coalitie tegen eenzaamheid de acties op te pakken.