Openbare besluitenlijst B&W d.d. 4 februari 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

94446 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarwisseling 2019-2020

Beslispunten

 1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de acties die zijn gedaan door politie en gemeente om overlast van vuurwerk voor en tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

Samenvatting voor de inwoner

De jaarwisseling en de daarmee gepaard gaande vuurwerk zorgen elk jaar voor overlast. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het aantal meldingen dat is gedaan bij politie en handhaving en de hieruit voortkomende acties om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ook wordt inzicht gegeven in het gebruik van de posters over vrijwillige vuurwerkvrije zones en de schade die is opgelopen aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

86375 (Direct openbaar)

Onderwerp

Actualiseren treasurystatuut 2019

Beslispunten

1.        Aanwijzen van de “medewerker bedrijfsvoering II” (i.c. Michael Lahr) als bevoegde achtervang voor de 1ste handtekening van de betalingsopdrachten;

2.        Aanwijzen van de “medewerker beleidsuitvoering III handhaving” (i.c. Ronald van Lemmeren) als bevoegde achtervang voor de 2de handtekening betalingsopdrachten;

3.        Intrekken van eerste vervanger van de tweede tekenbevoegdheid gemeentelijke betalingen financieel beleid; coördinator planning & control (i.c. Bert Sieben);

4.        De raad voor te stellen het treasury statuut overeenkomstig te wijzigen.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de uitvoering van betalingsopdrachten moeten medewerkers bij collegebesluit aangewezen worden. Bij wisseling van medewerkers wordt de tekenbevoegdheid ingetrokken van de scheidende functionaris en toegewezen aan de opvolger. Hiermee is de rechtmatigheid van de taak gewaarborgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

90534 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB Uitvoering motie Reclamedrukwerk

Beslispunten

 1. De raad te informeren over de uitvoering van de motie Reclamedrukwerk middels het verzenden van bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de raad te informeren over de invoering van een nieuw systeem voor reclamedrukwerk, waarbij inwoners een ja/ja-sticker op hun brievenbus kunnen plakken als zij reclamefolders willen ontvangen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

93652 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afvalstoffenverordening 2020

Beslispunten

 1. Aan de raad voor te stellen om de Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
 2. Aan de raad voor te stellen om de Afvalstoffenverordening Baarn 2016 in te trekken.
 3. Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2020 door de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad de Ontwerp Afvalstoffenverordening 2020 vastgesteld. Het bijbehorende Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 is op 1 oktober 2019 door het college vastgesteld. Beide besluiten hebben van 2 december 2019 tot en met 12 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbesluit is niet aangepast. Het college stelt de raad voor de Afvalstoffenverordening 2020 ongewijzigd vast te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

94409 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029

Beslispunten

 1. Wethouder Vissers te machtigen om de deelnemersovereenkomst aan te gaan en het keuzeformulier voor het PMD model in te vullen na besluit in de AB vergadering van de AVU op 12 februari 2020.

Samenvatting voor de inwoner

Er zijn nieuwe landelijke afspraken gemaakt over de rol van gemeenten in het inzamelen en verwerken van plastic, metaal en drankkarton (PMD). Elke gemeente moet een nieuwe deelnemersovereenkomst met Nedvang ondertekenen. Daarbinnen kan een gemeente een aantal keuzes maken. De gemeente Baarn kiest ervoor om de keuze te volgen die het Algemeen Bestuur van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) hierin maakt. Het college machtigt de wethouder milieu om de overeenkomst te ondertekenen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95329 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadinformatiebrief over Poort van Baarn

Beslispunten

Raad middels raadsinformatiebrief informeren over de uitkomst, de stand van zaken en de vervolgstappen van de infrastructurele aanpassingen Escherrotonde e.o. beter bekend als Poort van Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Het project Poort van Baarn, waarbij de noordwestelijke ontsluiting van Baarn verbeterd wordt, nadert het moment dat de verschillende betrokken overheden gezamenlijk vaststellen dat het voorgestelde ontwerp uitgevoerd gaat worden. Voor dat dit zover is worden eerst een tweetal informatieavonden gehouden om iedereen die daar belangstelling voor heeft op de hoogte te stellen van de plannen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Baarn vai een raadsinformatiebrief op de hoogte van wat er tot nu toe allemaal gebeurt is en de huidige stand van zaken .

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95406 (Direct openbaar)

Onderwerp

Definitieve vaststelling incidentele subsidie aan Het Zakelijke Hart

Beslispunten

1.   Het toegekende subsidiebedrag van € 20.000,- aan Het Zakelijke Hart definitief vast te stellen;

2.   Bovengenoemd besluit middels bijgevoegde vaststellingsbrief aan Het Zakelijke Hart kenbaar te maken.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft in 2018 aan Het Zakelijke Hart een subsidiebedrag van € 20.000,- verleend. Op basis van de ingediende eindverantwoording is deze nu definitief vastgesteld. Het subsidiebedrag is besteed aan voorlichting aan en het enthousiasmeren van bedrijven in Baarn, om hen te stimuleren hun panden en bedrijfsvoering te verduurzamen. Verder is onderzocht hoe een Baarns Klimaat Huis gerealiseerd kan worden, waarin te zien is hoe je je huis kunt verduurzamen. Tenslotte zijn bedrijfsdraken gezocht waarop zonnepanelen voor inwoners kunnen worden geplaatst. Met de subsidie is invulling gegeven aan het bedrijven-deel van de samenwerking onder de noemer Baarnse Klimaat Alliantie, waarin bewoners, bedrijven en gemeente gezamenlijk Baarn willen verduurzamen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95524 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit vijf gewijzigde locaties voor ondergrondse restafvalcontainers

Beslispunten

 1. Vijf gewijzigde locaties voor ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval gemeente Baarn definitief aan te wijzen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten in welke buurten en op welke negentien plekken in Baarn er ondergrondse containers voor restafval komen. Dit besluit ziet op vijf locaties die gewijzigd zijn ten opzichte van het eerste voorstel. Over de andere veertien ongewijzigde locaties heeft het college eerder al een besluit genomen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95583 (Direct openbaar)

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst GGD regio Utrecht 2020

Beslispunten

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst 2020 GGDrU;
 2. Volmacht door burgemeester aan portefeuillehouder.

Samenvatting voor de inwoner

In de samenwerkingsovereenkomsten zijn de aanvullende werkzaamheden vastgelegd, die GGD regio Utrecht voor en in opdracht van de gemeente Baarn uitvoert, op het domein van Publieke Gezondheid.

Deze samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. Dit betekent dat de overeenkomst in werking treedt per 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

95695 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid

Beslispunten

 1. Aan de raad voor te stellen om de startnotitie doorontwikkeling afvalbeleid vast te stellen;
 2. Aan de raad voor te stellen om het college opdracht te geven om de uitgangspunten van de startnotitie mee te nemen bij het opstellen van de nieuwe regionale grondstoffenvisie.

Samenvatting voor de inwoner

Het college legt de raad een startnotitie voor over het afvalbeleid. De notitie gaat over de Baarnse ambities ten aanzien van een nieuwe regionale grondstoffenvisie, en over aanvullende maatregelen die nodig zijn om de ambities uit het bestaande beleid te realiseren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

93248 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Algemene Subsidie Verordening 2020

Beslispunten

 1. de gemeenteraad voorstellen de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2020 vast te stellen;
 2. de gemeenteraad voorstellen de Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2015 in te trekken.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt aan de gemeenteraad voor de nieuwe Algemene Subsidieverordening gemeente Baarn 2020 vast te stellen. De nieuwe subsidieverordening sluit aan bij de wensen van de gemeente en de ontwikkelingen in de samenleving. De nieuwe verordening is in meerdere opzichten gewijzigd ten opzichte van de huidige verordening (uit 2015). 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

93943 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek tot aankoop gemeentegrond August Janssenweg 44

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van een perceel gemeentegrond gelegen bij de August Janssenweg 44 te Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de woning August Janssenweg 44 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners gaan het stuk gemeentegrond gebruiken om de Japanse Duizendknoop plant te verwijderen en voor uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

95317 (Direct openbaar)

Onderwerp

samenwerkingsovereenkomsten aansturing en samenwerking Veilig Thuis, JB en JR en RvdK en 26 Utrechtse gemeenten

Beslispunten

 1. De Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten ten aanzien van Veilig Thuis, (preventieve) Jeugdbescherming en Jeugdreclassering aan te gaan.
 2. Ten behoeve van uitvoering van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 26 Utrechtse gemeenten genoemd in punt 1 mandaat, volmacht en machtiging te verlenen aan de regiovertegenwoordiger voor Regio (regio) zoals bedoeld in artikel 17 Subsidieregeling VT-JB-JR Utrecht 2018, zoals opgenomen in de bijlage van de samenwerkingsovereenkomst “Besluit verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de regiovertegenwoordigers inzake Veilig Thuis” 
 3. De geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst tussen Samen Veilig Midden-Nederland (inclusief onderaannemers), de Raad voor de Kinderbescherming en de 26 gemeenten van de provincie Utrecht aan te gaan, inclusief het Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd en de gemeenten in de provincie Utrecht. 

Samenvatting voor de inwoner

De 26 Utrechtse gemeenten werken samen in de financiering en aansturing van Samen Veilig Midden Nederland voor de uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering. De gemeenten hebben deze samenwerking bestendigd in een samenewerkingsovereenkomst.

De 26 Utrechtse gemeenten, de gecertificeerde instelling Samen Veilig Midden Nederland, met onderaannemers Willem Schrikker Stichting en Leger des Heils (GI’s), Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken in de uitvoering samen om onveiligheid van jeugdigen en volwassenen te voorkomen en te stoppen. De samenwerkende partijen hebben hun bestaande samenwerkingsovereenkomst geactualiseerd aan de hand van nieuwe landelijke kaders en de inzichten uit de uitvoeringspraktijk. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

95519 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beleid eigen kunstcollectie

Beslispunten

1. Instemmen met het voorgetelde Collectieplan

2. Instemmen met de offerte voor het inrichtingsplan en de daarin voorgestelde aanpak

3. Instemmen met het verstrekken van een opdracht voor een basis uitvoeringsplan/ beheerplan

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente beschikt over een interessante interne kunstcollectie en heeft Creative Culture Consultancy (CCC) gevraagd om een voorstel te maken hoe met deze collectie om te gaan. Dat heeft geleid tot een collectieplan, waarin de kunstwerken zijn geïnventariseerd en gewaardeerd. Op basis van het collectieplan kan een uitvoeringsplan / beheerplan en een inrichtingsplan worden gemaakt.