Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 februari 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

59665 (Direct openbaar)

Onderwerp

Convenant Persoongerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

Beslispunten

1.   Het aangaan van het convenant Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme namens de gemeente Baarn

2.   In te stemmen met ondertekening van de deelnameverklaring van het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme

3.   In te stemmen met de gelijktijdige intrekking van het Privacyreglement voor het Gemeentelijk casusoverleg radicalisering Midden-Nederland uit 2015

Samenvatting voor de inwoner

Door het ondertekenen van het convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme is het mogelijk om informatie te delen met partners als de politie en het Openbaar Ministerie tijdens het multidisciplinair casusoverleg. In dit casusoverleg worden signalen van mogelijke radicalisering en/of extremisme met elkaar onderzocht en indien nodig, een aanpak op maat gemaakt.

Hiermee komt het Privacyreglement voor het Gemeentelijk casusoverleg radicalisering Midden-Nederland uit 2015, waar tot op heden onder werd gewerkt, te vervallen. Het nieuwe convenant voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

65420 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording vragen PvdA mbt overlast en schade door vuurwerk

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de vragen 5 en 6 en het versturen van bijgevoegde antwoordbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 8 januari jl. zijn vragen van de PvdA-fractie beantwoord met betrekking tot overlast en schade door vuurwerk. Twee vragen konden toen echter nog niet worden beantwoord. Die beantwoording vindt nu wel plaats.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63530 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Plevierweide 15

Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
  2. het bestreden besluit van 15 augustus 2018 in afwijking van het advies van de Adviescommissie bezwaarschriften met aanvulling van de motivering in stand te laten;
  3. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat het besluit van 15 augustus 2018 om omgevingsvergunning te weigeren voor het uitbreiden van de woning op het perceel Plevierweide 15 in stand. Tegen deze weigering is bezwaar aangetekend. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar gegrond te verklaren en het bestreden besluit te herroepen. Het college heeft dit advies niet gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

63975 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ensia rapportage BAG en BGT

Beslispunten

  1. vaststellen van de verantwoordingsrapportage BAG-2018 en verantwoordingsrapportage BGT-2018
  2. vaststellen van het Verbeterplan BAG en BGT 2018-2019 (VBB18-19)
  3. de vastgestelde rapportages aanbieden aan de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief
  4. de vastgestelde rapportages aanbieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door ze te uploaden in de ENSIA-tool.

Samenvatting voor de inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is vanaf 2018 verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op deze manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de gemeente haar taak naar behoren uitvoert.

Deze zelfevaluaties zijn zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Wij hebben beide zelfevaluaties uitgevoerd.

Beide registraties scoren voldoende op basis van de huidige maatstaven. Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk, zodat de zelfevaluaties volgend jaar een nog beter resultaat zullen opleveren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

65676 (Direct openbaar)

Onderwerp

Baggerdepot Eempolder (uitspraak rechtbank Midden-Nederland)

Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het vonnis van de rechtbank Midden-Nederland in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek / Schilder.
  2. De raad te informeren over het vonnis via een raadsinformatiebrief (RIB).

Samenvatting voor de inwoner

De rechtbank Midden-Nederland wees op 29 januari 2019 vonnis in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek B.V. / Schilder B.V. De zaak ging over een aansprakelijkstelling van de gemeente Baarn voor vermeende schade die de genoemde bedrijven zouden hebben geleden bij de afwikkeling van het zogenaamde baggerdepot Eempolder.

De vordering is door de rechtbank afgewezen. Zij is van oordeel dat de gemeente Baarn niet aansprakelijk is.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

65391 (Direct openbaar)

Onderwerp

Analyse wonen en zorg

Beslispunten

Instemmen met de offerte van bureau Companen voor de analyse en strategische uitvoeringsagenda wonen en zorg Gemeente Baarn

Samenvatting voor de inwoner

Mensen met een zorgvraag wonen steeds langer zelfstandig. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, is het belangrijk dat de gemeente en zorgaanbieders goed zicht hebben op de vraag naar en het aanbod van wonen en zorg. De gemeente heeft daarom een bureau gevraagd om vraag en aanbod van wonen en zorg in de gemeente Baarn te analyseren. Op basis van de analyse wil de gemeente samen met partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen en zorg een uitvoeringsagenda opstellen. In dit voorstel wordt aan het college gevraagd om in te stemmen met de opdracht aan het bureau dat de analyse gaat uitvoeren en die de gemeente gaat begeleiden bij het opstellen van de uitvoeringsagenda.