Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 maart 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

65883 (Direct openbaar)

Onderwerp

tegemoetkoming exploitant Wintertuin

Beslispunten

De nieuwe exploitant van de Wintertuin financieel tegemoet te komen door het vrijstellen van de verplichting om huur te betalen voor de duur van twee jaar, i.e. € 60.000.

Samenvatting voor de inwoner

Omdat vertraging is opgetreden in het bouwproces voor de Wintertuin zijn er extra, onvoorziene kosten gemaakt door de nieuwe exploitant, Wintertuin Experience BV. Voorgesteld wordt de exploitant financieel tegemoet te komen om voldoende ruimte te geven om de exploitatie te kunnen starten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

67025 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Projectovereenkomsten met Gasunie en Stedin inzake gasontvangstation

Beslispunten

  1. Met Gasunie en Stedin overeenkomsten te sluiten over het uitvoeren van het project;
  2. Op grond van artikel 55 lid 1 Gemeentewet ten aanzien van de bijgevoegde projectovereenkomsten geheimhouding op te leggen op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:

- 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

- 10 lid 2g (onevenredige benadeling).

Samenvatting voor de inwoner

Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten om het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg te verplaatsen. Met Gasunie en Stedin worden projectovereenkomsten gesloten over de uitvoering van de verplaatsing.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

67227 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gemeente Baarn

Beslispunten

1.Vaststellen van de Beleidsregels terugvordering, verhaal en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ 2019 gemeente Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Wanneer er te veel of onterecht bijstand wordt uitbetaald kan de gemeente dit terugvorderen. Om de uitvoering hiervan te regelen heeft het Baarnse college van burgemeester en wethouders in het verleden beleidsregels opgesteld. Deze beleidsregels zijn aangepast. Er is nu meer ruimte voor maatwerk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

67559 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen de Wintertuin

Beslispunten

De schriftelijke vragen die VoorBaarn heeft gesteld over de Wintertuin te beantwoorden conform bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de extra constructie die gebouwd is in de Wintertuin en de bijkomende kosten daarvan. Het college heeft deze vragen beantwoord. De extra constructie maakt deel uit van de verbouwing om de kas klaar te maken voor gebruik. De constructie was niet voorzien en daarom zijn de kosten hoger dan verwacht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

65225 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Programma Duurzaamheid

Beslispunten

Instemmen met programmastructuur en plan van aanpak van het programma duurzaamheid (bijlage 1) met daarbij de volgende thema's:

1a. Energietransitie

1b. Duurzame mobiliteit

1c. Klimaat adaptatie

1d. Van afval naar grondstof

1e. Eigen organisatie

2. De raad hierover informeren door middel van de bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente stelt een programma duurzaamheid op om de ambities die er liggen, te coördineren, uit te werken en in te vullen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

67804 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Leerplicht jaarverslag 2017-2018

Beslispunten

  • Vaststellen van het bijgaande Leerplicht jaarverslag 2017-2018
  • Akkoord gaan met de inhoud en de verzending van bijgaande raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs brengt ook verplichtingen met zich mee. De gemeente houdt toezicht op deze rechten en plichten. Daarvoor heeft de gemeente Baarn een leerplichtambtenaar in dienst. Ieder jaar vertelt de leerplichtambtenaar in een jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. Benieuwd wat er in het jaarverslag 2017-2018 staat?