Openbare besluitenlijst B&W d.d. 5 november 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

85731 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording vragen CDA verbod meenemen fiets

Beslispunten

De vragen van de CDA-fractie Baarn over het verbod de (brom)fiets mee te nemen over de markt te beantwoorden met de concept brief.

Samenvatting voor de inwoner

De raadsfractie van het CDA stelt vragen over borden rond de markt op de Brink over het verbod om fietsen mee te nemen. Burgemeester en wethouders beantwoorden de vragen. In de beantwoording wordt toegelicht waarom het verbod is ingesteld en hoe het verbod wordt gehandhaafd. Het verbod is vooral bedoeld om het rijden met een (brom)fiets over de markt tegen te gaan en het lopen met een (brom)fiets op de drukke momenten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

85358 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen CDA toeristische verhuur woningen

Beslispunten

De vragen van de fractievoorzitter van het CDA over toeristische verhuur van woningen beantwoorden als voorgesteld in de bijgaande beantwoording.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders heeft de schriftelijke vragen van het CDA over de toeristische verhuur van woningen beantwoord.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

79653 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop of huur van gemeentegrond bij Eemnesserweg 50

Beslispunten

  1. Instemmen met verkoop van 10 m2 gemeentegrond en verhuur van ca. 31 m2 gemeentegrond bij de woning Eemnesserweg 50.
  2. Niet instemmen met verkoop of verhuur van de overige te koop of te huur gevraagde gemeentegrond bij de woning Eemnesserweg 50.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de Eemnesserweg 50 willen gemeentegrond aankopen, grenzende aan de achterzijde van de woning en het terrein van de Oude Begraafplaats. Een deel van de te koop gevraagde grond werd verhuurd aan de vorige bewoner.

Er zijn geen bezwaren tegen verkoop van een klein deel van deze gemeentegrond en verhuur van de overige grond, die al eerder werd verhuurd. De gemeente stemt niet in met verkoop of verhuur van een groter perceel gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

82379 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop grond bij Padangstraat 4

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Padangstraat 4.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de woning Padangstraat 4 vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De gemeentegrond zal worden gebruikt voor uitbreiding van de tuin. De gemeente Baarn heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

84891 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2020 Bibliotheek Eemland

Beslispunten

1. Een structurele subsidie van € 432.065,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de exploitatie van de Bibliotheek Baarn in 2020.

2. De Bibliotheek Eemland te ondersteunen om de pilot 'Bibliotheek op School' uit te voeren in samenwerking met Basisschool St. Aloysius voor het tweede jaar. a. Hiertoe in 2020 een incidentele subsidie van € 5.480,- toe te kennen aan Stichting Bibliotheek Eemland voor het uitvoeren van de pilot Bibliotheek op School. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

3. a. Voor 2020 een incidentele subsidie toe te kennen van € 3.000,- aan Stichting Bibliotheek Eemland voor de activiteit 'geef een prentenboek cadeau'. b. Deze subsidie te bekostigen door aanspraak te maken op het budget Lokaal Onderwijsbeleid.

4. Een subsidiebedrag van € 4.257 te weigeren.

5. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1). 

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie aangevraagd. Voor 2020 is een structurele subsidie toegekend van € 432.065,-.

Daarnaast heeft Stichting Bibliotheek Eemland een subsidie aangevraagd van € 8.480,- voor twee projecten. De pilot 'Bibliotheek op School' (€ 5.480,-) en de activiteit ' geef een prentenboek cadeau' (€ 3.000,-).

Voor 'De Bibliotheek op School' betreft dit het tweede pilotjaar. De pilot draagt bij aan de preventie van laaggeletterdheid door het stimuleren van de leesvaardigheid bij kinderen in het primair onderwijs. De pilot wordt uitgevoerd samen met basisschool St Aloysius en mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Kind en Educatie Baarn. De pilot zal in dit tweede jaar worden geëvalueerd.

Bij de activiteit 'geef een prentenboek cadeau' krijgen alle kinderen in de peuter- en kleuterleeftijd van de gemeente Baarn een prentenboek cadeau. Hieraan worden activiteiten gekoppeld gericht op voorlezen thuis, op school en in de kinderopvang. Het doel is om op deze manier een impuls te geven aan het lezen en voorlezen om zo het belang hiervan te onderstrepen en daarmee de preventie van laaggeletterdheid te bevorderen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

85451 (Openbaar na een week)

Onderwerp

3e kwartaalrapportage 2019

Beslispunten

Akkoord te gaan met de derde Kwartaalrapportage 2019 en verzending van de Raadinformatiebrief over de 3e kwartaalrapportage 2019 (RARAP-3 2019)

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad ontvangt periodiek financiële rapportages over de voortgang van de jaarlijkse begroting. Deze rapportage gaat over het derde kwartaal van 2019.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

85487 (Direct openbaar)

Onderwerp

Afboeken oninbare belastingdebiteuren 2019

Beslispunten

Voorgestelde beslispunten:

1.             Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van de vorderingen op bijgevoegde lijst.

2.             De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 38.653,84 af te boeken ten laste van de voorziening belastingdebiteuren.

Samenvatting voor de inwoner

Jaarlijks worden openstaande belastingaanslagen gecontroleerd op inbaarheid. De openstaande belastingaanslagen die gemeente Baarn niet meer kan innen, worden afgeboekt.