Openbare besluitenlijst B&W d.d. 6 november 2018 (inclusief collegevoorstel 56067 Resultaten onderzoek Veiligheidsbeleving)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

56067 (Openbaar na twee weken)

Onderwerp

Resultaten onderzoek Veiligheidsbeleving

Beslispunten

 1. De samenvatting en conclusie van het bevolkingsonderzoek naar veiligheidsbeleving voor kennisgeving aannemen en hiermee aandachtspunten voor het IVP 2019-2022 meegeven.
 2. Instemmen met het verzenden van bijgevoegd raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

In de eerste maanden van 2018 heeft de gemeente een bevolkingsonderzoek (enquête) gehouden onder de inwoners van de gemeente Baarn. Inwoners zijn gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. In een raadsinformatiebrief wordt een samenvatting gegeven van de uitkomsten van dit onderzoek. Uit het onderzoek komen aandachtspunten naar voren voor het, door de raad vast te stellen, integraal veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. In deze raadsinformatiebrief worden dan ook aandachtspunten meegegeven gedaan voor het IVP.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

59453 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen BOP Snel meedoen vergunninghouders in de samenleving

Beslispunten

1. Instemmen met beantwoording op de schriftelijke vragen van de fractie BOP over de pilot Snel meedoen in bijgevoegde Raadsinformatiebrief;

2. Instemmen met het verzenden van de Raadsinformatiebrief aan de leden van de raad van de gemeente Baarn, steunfractieleden en aan de Griffier.

Samenvatting voor de inwoner

Op 16 oktober 2018 heeft de Baarnse Onafhankelijke Partij (BOP) schriftelijke vragen gesteld over de pilot Snel meedoen. Het college beantwoordt deze vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

58006 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek koop grond bij Drakenburgerweg 151

Beslispunten

Een perceel gemeentegrond te huur aanbieden bij de Drakenburgerweg 151 te Baarn, onder nader overeen te komen voorwaarden.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner verzoekt gemeentegrond nabij de woning aan te kopen.

De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de grond, maar wil de gemeentegrond wel verhuren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

58018 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek koop grond bij Van Beethovenlaan 40

Beslispunten

Een perceel gemeentegrond te huur aanbieden bij de Van Beethovenlaan 40 te Baarn, onder nader overeen te komen voorwaarden.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van de Van Beethovenlaan 40 verzoekt gemeentegrond (thans in gebruik als tuin) aan te kopen.

De gemeente Baarn heeft bezwaar tegen verkoop van de grond, maar wil de gemeentegrond wel verhuren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

59256 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek doorhalen voorwaarden in akten Hermesweg 2, 4, 5, 6 en 7

Beslispunten

Instemmen met het verzoek tot doorhaling van voorwaarden ten behoeve van de gemeente Baarn in de eigendomsakten van de percelen Hermesweg 2, 4, 5, 6 en 7 te Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

In de eigendomsakten van de bedrijfsterreinen aan de Hermesweg 2, 4, 5, 6 en 7, op het bedrijventerrein De Noordschil, staan voorwaarden voor de gemeente Baarn.

Deze voorwaarden zijn bij de eerste uitgifte van grond op het bedrijventerrein De Noordschil opgenomen.

De eigenaar van de bedrijfsterreinen vraagt de gemeente Baarn of deze voorwaarden kunnen worden doorgehaald.

De gemeente Baarn stemt in het dit verzoek.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

59274 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag VVE-versterking 2019 Versa Welzijn

Beslispunten

Instemmen met:

 1. het beschikbaar stellen van € 10.000 aan Versa Welzijn in 2019 voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van VVE-versterking;
 2. de bijgevoegde concept beschikkingsbrief voor 2019.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Daarom heeft het college op 6 november besloten om Versa Welzijn voor 2019 een subsidie van € 10.000 toe te kennen voor de uitvoering van voor- en vroegschool (VVE)-versterkende activiteiten. Versa Welzijn voert de VVE uit binnen hun 3 peuteropvanglocaties. De extra subsidie is onder meer bedoeld voor het nemen van de regie en het versterken van een goede samenwerking tussen de voorschoolse educatie en het basisonderwijs.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

58975 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitbreiden 30km/uur zone Prins Hendrikpark

Beslispunten

 1. Instemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit betreft het uitbreiden van de 30km/u zone Prins Hendrikpark

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om op de Van Reenenlaan, Regentesselaan en de Rutgers van Rozenburglaan een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in te stellen. Daarmee wordt de 'zone 30' van het Prins Hendrikpark uitgebreid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder De Koning

Zaaknummer

59000 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijzing parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving

Beslispunten

Instemmen met het bijgevoegde verkeersbesluit betreffende het wijzigen parkeerregime Jan Steenlaan en omgeving.

Samenvatting voor de inwoner

Recentelijk is een verkeersremmende uitsparing waarin een boom komt gerealiseerd aan de noordzijde van de van der Helstlaan. Parkeren aan deze zijde levert extra parkeerruimte op ten opzichte van de zuidzijde, omdat er dichter op de uitsparing geparkeerd kan worden. Bij parkeren aan de noordzijde zou een groter deel vrijgehouden moeten blijven. Daarbij levert parkeren aan de zuidzijde onduidelijke situaties op. Het is bij veel bestuurders niet duidelijk hoeveel ruimte er vrijgehouden moet worden. De praktijk wijst uit dat er vaak auto’s gaan staan, wat het lastiger maakt de uitsparing te passeren. Ook is er aan de zuidzijde voor de woon-zorglocatie van Amerpoort nu een inrit voor rolstoelgebruikers geplaatst. Staan hier auto’s geparkeerd, kan deze voorziening niet optimaal worden gebruikt. Een parkeerverbod is hier een goede oplossing voor.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

53614 (Direct openbaar)

Onderwerp

subsidie 2019 Geboortecentrum Baarn

Beslispunten

 1. Verlenen van een subsidie van €5.148 aan Geboortecentrum Baarn voor het jaar 2019;
 2. Instemmen met de bijgevoegde beschikking.

Samenvatting voor de inwoner

Een aantal maatschappelijke organisaties in Baarn verzorgt activiteiten waar de inwoners aan deel kunnen nemen. De gemeente ondersteunt dit financieel door het verstrekken van subsidies. In dit collegebesluit wordt de subsidie voor 2019 voor Geboortecentrum Baarn toegekend. De organisatie ontvangt een brief waarin dit wordt meegedeeld. De gemeente kent een subsidie toe aan Geboortecentrum Baarn, die zich inzetten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, zorg en welzijn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

55575 (Direct openbaar)

Onderwerp

Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van Sociaal Medische indicatie

Beslispunten

 1. Vaststellen 'Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI gemeente Baarn'
 2. Mandaat verlenen aan het Lokaal Team om de aanvragen SMI-Kinderopvang te kunnen beschikken.

Samenvatting voor de inwoner

Met het vaststellen van de 'Nadere regels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van SMI' kan het college gezinnen tijdelijk ondersteunen in de kosten van kinderopvang, als ze door medische of sociale omstandigheden niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

59351 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Adviesgroep Sociaal Domein Baarn

Beslispunten

 1. De raadsinformatiebrief vaststellen;
 2. De raadsinformatiebrief versturen naar de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Er wordt een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad gestuurd waarin wordt beschreven wat de stand van zaken is en op welk termijn er een brede adviesraad geïnstalleerd zal worden binnen de gemeente Baarn.