Openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 juli 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

139325 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Jaarverslag 2019 Adviescommissie Bezwaarschriften Gemeente Baarn

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak van de aanbevelingen in jaarverslag 2019;
 2. De Adviescommissie Bezwaarschriften hierover te informeren via een brief;
 3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Onlangs is het jaarverslag over 2019 van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn uitgebracht. Het aantal bezwaarschriften dat de gemeente Baarn in 2019 ontving was lager dan in 2018. De meeste bezwaren richtten zich tegen kap- of bouwvergunningen. Vanuit het Sociaal domein en Burgerzaken zijn vrijwel geen bezwaarschriften ontvangen. Deze cijfers zijn in overeenstemming met het landelijke beeld. De bezwaarcommissie geeft aanbevelingen en benoemt tevens wat haar in positieve zin opvalt. De commissie adviseert de gemeente onder meer om haar besluiten nog beter uit te leggen en complimenteert de gemeente over de verbeterde doorlooptijden

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

136263 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2019 Stichting De Trits

Beslispunten

 1. Op basis van de jaarrekening 2019 van Stichting De Trits (Bijlage 1) en het jaarverslag (Bijlage 2) de subsidie 2019 vaststellen op € 615.510
 2. € 17.500 Terugvorderen van Stichting De Trits, zijnde het verschil van de al toegekende subsidie (€ 633.010) en de nu vastgestelde subsidie (€ 615.510)
 3. Instemmen met verzending van de bijgaande vaststellingsbrief (Bijlage 3)

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt de subsidie 2019 van Stichting De Trits vast op € 615.510. Dit is € 17.500 lager dan in 2019 aan voorschot uitgekeerd is omdat De Trits in de maanden september-december het salaris van de coördinatoren jeugdsport niet meer hoefde te betalen omdat zij rechtstreeks in dienst getreden waren van de gemeente.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

138299 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Zandvoortweg 211

Beslispunten

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. het bestreden besluit van 5 juli 2019 in stand te houden met aanvullende voorschriften;
 3. betrokkene te informeren middels bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat de omgevingsvergunning van 5 juli 2019 voor het perceel Zandvoortweg 211 in stand. Deze vergunning is verleend voor de bouw van een tuinkas. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd. Wel heeft het informele traject het college aanleiding gegeven aanvullende voorschriften op te nemen. Het besluit wordt dan ook stand gelaten en aangevuld met voorschriften die voornamelijk betrekking hebben op het gebruik van de kas.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

140873 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Exploitatiesubsidie voor sportaccommodatie 2021

Beslispunten

 1. Vaststellen van het subsidieplafond voor de Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2021 op € 344.000, onder te verdelen in een subsidieplafond voor de stichtingen Seste en SKAB van € 283.000 en een subsidieplafond voor de zeven andere sportverenigingen van € 61.000.
 2. Verlenen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2021 van:
 • € 182.285 aan Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste)
 • € 100.715 aan Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB)
 • € 16.986 aan Baarnse Lawn Tennis Club
 • € 14.952 aan Baarnse Tennis Vereniging De Geeren
 • € 10.700 aan Baarnse Watersportvereniging De Eem
 • € 6.088 aan Tennisvereniging Phonosmash
 • € 5.176 aan Fietscrossclub The Wheely's

3. Vaststellen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2021 van:

 • € 4.400 aan Schietvereniging Baarn en omstreken
 • € 2.698 aan Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan

4. De subsidies worden verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2021 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

5. Instemmen met verzending van de bijgevoegde beschikkingen

6. Instemmen met verzending van bijgevoegd persbericht

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te - gaan - sporten. De gemeente verdeelt in 2021 een subsidiebedrag van € 344.000 onder twee sportstichtingen en zeven sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

141236 (Openbaar na een week)

Onderwerp

aangepast stedenbouwkundig plan Baarn Centraal

Beslispunten

De raad voor te stellen in te stemmen met de wijzigingen in het stedenbouwkundig plan voor Baarn Centraal als gevolg van de volgende redenen:

 1. de exacte inmeting van de bomen
 2. het aantal parkeerplaatsen
 3. de tweede fase gaat niet door
 4. het verzoek van BPD om 10 rug-aan-rugwoningen te realiseren in de prijscategorie tot € 220.000 in plaats van 10 goedkope-koopappartementen.

Samenvatting voor de inwoner

Bouwfonds Property Development heeft vorig jaar het kantoor van Universal Music Studio's op de hoek van de Gerrit van der Veenlaan en de Oude Utrechtseweg gekocht. De gemeenteraad heeft eerder een stedenbouwkundig plan vastgesteld voor de herontwikkeling van het perceel. Het plan is om er 38 woningen te realiseren. BPD heeft nu de gemeente verzocht om een aantal wijzigingen aan te brengen op het stedenbouwkundig plan. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om met deze wijzigingen in te stemmen. Vervolgens zal een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld en moeten vergunningen worden verleend voordat gestart kan worden met de bouw van de woningen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

141764 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Tromplaan 1

Beslispunten

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Tromplaan 1" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0087-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
 3. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
 4. in te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

Op 30 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de herontwikkeling van de bestaande villa en het realiseren van 3 nieuwe woningen mogelijk te maken. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

141995 (Direct openbaar)

Onderwerp

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg" (bestuurlijke lus)

Beslispunten

 1. Het bestemmingsplan Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.000050-VA01 gewijzigd vast te stellen naar het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.000050-VA02 naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 april 2020 met kenmerk 201802120/1/R2. De wijzigingen betreffen per plandeel de volgende.

Verbeelding

-         Aan het weiland ten zuiden en westen van de locatie waar het theehuis (bestemming ‘Horeca’) en de parkeerplaatsen zijn voorzien (bestemming ‘Verkeer – Parkeerterrein’):

i.    de bestemming ‘Natuur’ (artikel 7) uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied, Landgoed Pijnenburg ter vervanging van de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschappelijke en natuurlijke waarden’ toe te kennen;

ii.   de functieaanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’ toe te voegen.

-         De gebiedsaanduiding 'overige zone - voorwaardelijke verplichting' toe te voegen aan de bestemming ‘Horeca’ waar het theehuis is voorzien, de bestemming ‘Verkeer – Parkeerterrein’ en de bestemming ‘Natuur’ ter plaatse van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van natuur - agrarisch grasland’.

Regels

-         Het begrip agrarisch grasland met natuurwaarden aan artikel 1 toe te voegen met de volgende definitie: kruiden- en faunarijk grasland met een extensief beheer en gebruik dat is gericht op de realisatie en instandhouding van soortenrijke lage begroeiingen zodanig dat een bijdrage wordt geleverd aan de natuurwaarden.

-         De bestemming Natuur (artikel 7) aan te vullen met de volgende regels:              

   i.    een nieuw lid 7.1 onder k. voor het gebruik van agrarisch grasland met natuurwaarden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’ (met vernummering van het huidige sublid k. en volgende subleden);

   ii.    een nieuw lid 7.4 onder c. betreffende een verbodsbepaling voor het scheuren van grasland ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’;

    iii.    een nieuw lid 7.5.1 onder e. betreffende een vergunningplicht voor het planten van houtgewas ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van natuur - agrarisch grasland'.

-         In (een nieuw) artikel 24 de gebiedsaanduiding ‘overige zone - voorwaardelijke verplichting’ op te nemen (onder doornummering van alle opvolgende artikelen) waarvoor geldt dat:

    i.    in afwijking van de daar geldende bestemming het gebruik en bouwen volgens de bestemming onder artikel 6 (Horeca) en 10 (Verkeer – Parkeerterrein) alleen is toegestaan op voorwaarde dat:

> ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – agrarisch grasland’ het agrarisch gebruik plaatsvindt ten behoeve van de realisatie en instandhouding van ‘agrarisch grasland met natuurwaarden’ als bedoeld in artikel 7.1 onder k.

2. In te stemmen met de motivering zoals verwoord in het raadsvoorstel.

3. Het bestemmingsplan opnieuw te publiceren en mede te delen aan de Raad van State en andere partijen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 29 april 2020 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak gedaan over het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk gebied, Landgoed Pijnenburg" van 20 december 2017. De Afdeling concludeert dat er sprake is van een motiveringsgebrek dat kan worden hersteld met een 'bestuurlijke lus'. Volgens de Afdeling is onvoldoende duidelijk waarom optimaal beheer van het weiland (locatie Overbosch) zal leiden tot verbetering van het foerageergebied voor de das in die zin dat dit weiland kan dienen als tegenhanger voor het verlies aan oppervlak door realisatie van het parkeerterrein. De Afdeling geeft de gemeenteraad 26 weken de tijd om de motivering aan te vullen en een nieuw besluit te nemen. Met dit voorstel wordt door de gemeenteraad voldaan aan de opdracht van de Afdeling.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

142427 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Troelstralaan

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de locatie aan de Troelstralaan, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de locatie aan de Troelstralaan op basis van een schetsontwerp. In dit ontwerp is gekozen voor een omgeving met voldoende groen en een open karakter, een plek waar eenieder kan verblijven, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, waar kinderen kunnen spelen, een plek waar het veilig en prettig wonen is. In totaal worden er 39 betaalbare woningen voor diverse doelgroepen gerealiseerd.