Openbare besluitenlijst B&W d.d. 7 mei 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

72183 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp-Beleidsplan VRU 2020-2023

Beslispunten

 1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel
 2. Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de VRU.

Samenvatting voor de inwoner

Tenminste één keer per 4 jaar moet de veiligheidsregio een Beleidsplan opstellen. In het Ontwerp-Beleidsplan 2020-2023 zijn de ambitie en beleidsbeginselen uitgewerkt die ten grondslag liggen aan de doelstellingen en activiteiten. De burgemeesters van de 26 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gaan met de gemeenteraden in hun gemeenten in overleg over het plan. Na dat overleg geven de burgemeesters de uitkomsten van die overleggen aan het Dagelijks Bestuur van de VRU. Dit ter voorbereiding op de definitieve versie van het Beleidsplan 2020-2023.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

72433 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording Schriftelijke vragen D66 Veiligheidsbeeld 2018

Beslispunten

1.    Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de D66 fractie, waarin vragen worden beantwoord over het Veiligheidsbeeld 2018

Samenvatting voor de inwoner

Per brief van 29 maart 2019 heeft de D66-fractie vijf vragen gesteld over het Veiligheidsbeeld 2019. In de bijgevoegde brief worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

72837 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming van de heer A. van Spronsen als toezichthouder

Beslispunten

De heer A. van Spronsen met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, de Wet milieubeheer, de Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001, de Winkeltijdenwet, de Afvalstoffenverordening Baarn, de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Samenvatting voor de inwoner

Per 6 mei 2019 is de heer A. van Spronsen bij de gemeente Baarn gestart als Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Domein I (openbare ruimte). Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om de heer A. van Spronsen met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2018, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, de Wet milieubeheer, de Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001, de Winkeltijdenwet, de Afvalstoffenverordening Baarn, de Wegenverkeerswet 1994, en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

73170 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Levendig centrum

Beslispunten

De raad op zijn verzoek schriftelijk informeren over de acties die zijn uitgevoerd om te komen tot een actieprogramma Levendig Centrum.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 maart van dit jaar heeft wethouder Jansma in de raadsvergadering antwoord gegeven op mondelinge vragen over het actieprogramma Levendig centrum. De wethouder heeft toegezegd dat de raad de informatie die rond die vergadering verstrekt is, ook via een raadsinformatiebrief naar de raad gestuurd zou worden.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

70844 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Grondverzoek Koekoeksbloemlaan 28

Beslispunten

 • Het verzoek van de bewoner van de Koekoeksbloemlaan 28 aan de gemeente Baarn om het stuk groen voor het perceel te verkopen, af te wijzen.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner van het perceel aan de Koekoeksbloemlaan 28 vraagt de gemeente Baarn of een stuk grond voor het perceel kan worden gekocht. De bewoner huurt het stuk grond al geruime tijd. De gemeente Baarn besluit de grond niet te verkopen. Een belangrijke reden hiervoor is dat onder het stuk grond een water- en gasleiding loopt. Verder is het groen in de wijk beperkt en beeldbepalend.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

71324 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening 2018 en Begroting 2020 RID Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen:

 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 en de concept Begroting 2020 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
 2. Geen zienswijze indienen op de Jaarrekening 2018;
 3. Een zienswijze indienen op de concept Begroting 2020 van de RID (conform Bijlage 3).

Samenvatting voor de inwoner

De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling op het gebied van ICT en informatiebeveiliging. Omdat de RID Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, worden de Jaarrekening 2018 en de Begroting 2020 van de RID voor een zienswijze aan de gemeenteraad voorgelegd. De RID-deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2020. Het college adviseert een zienswijze op de begroting 2020 in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

71912 (Direct openbaar)

Onderwerp

Visie op dienstverlening

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Visie op dienstverlening

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de dienstverlening aan inwoners en ondernemers te verbeteren. Zo is een Baarns Contact Centrum opgericht waarin de verschillende contactkanalen zoals telefonie, e-mail, post en website zijn gebundeld. Met de komst van Zaakgericht werken is het mogelijk voor inwoners om zaken met de gemeente zelf te regelen. Deze digitale manier van werken maakt het mogelijk het hele proces én de actuele status van de afhandeling te volgen. Ook zijn verbeteracties uitgevoerd in het productaanbod (bijvoorbeeld vergunningverlening, subsidieproces).

In het collegeprogramma ‘2018-2022 Duurzaam en ondernemend vooruit!’ is dienstverlening als een van de speerpunten benoemd om verder op te verbeteren. De eerste stap hierin is een gezamenlijk gedragen visie op dienstverlening. Deze heeft het college van B&W nu vastgesteld. Aansluitend wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Deze wordt samen met de visie aan de gemeenteraad aangeboden.

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

72714 (Openbaar na een week)

Onderwerp

1e kwartaalrapportage 2019

Beslispunten

Akkoord te gaan met de verzending van de Raadinformatiebrief over de eerste kwartaalrapportage 2019 (RARAP-1 2019) en de rapportage zelf.

Samenvatting voor de inwoner

Het college rapporteert periodiek over de voortgang van de begroting 2019.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

72803 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken AVU en RMN

Beslispunten

1.    De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de concept Jaarrekening 2018 van AVU;

2.    Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2018 van RMN;

3.    Geen zienswijze in te dienen op de concept Programma- en Productbegroting 2020 van AVU; instemmen met de Begrotingswijziging 1-2019 van AVU;

4.    Geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2020 van RMN;

5.    Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen bestuur van AVU.

6.    Instemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van RMN;

Samenvatting voor de inwoner

RMN zamelt huishoudelijk afval in en AVU verwerkt het ingezamelde afval. De Raad moet de financiële stukken van beide organisaties goedkeuren. Het college besluit over het raadsvoorstel.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

73141 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken 2018 & Begroting 2020 GGDrU

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. De zienswijze op de Ontwerp begroting 2020 GGD regio Utrecht te versturen zoals verwoord in de bijgevoegde brief.
 2. Kennisnemen van de jaarrekening en kerngegevens GGDrU over 2018. 
 3. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2018 en de ontwerp begroting 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen en het Dagelijks bestuur hiervan op de hoogte te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

73419 (Direct openbaar)

Onderwerp

RUD Utrecht, jaarstukken 2018, ontwerp eerste begrotingswijziging 2019 en ontwerp programmabegroting 2020

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijzen in te dienen bij de jaarrekening 2018 van de RUD Utrecht.
 2. Geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerp eerste begrotingswijziging 2019.
 3. Geen zienswijzen in te dienen bij de ontwerp programmabegroting 2020 van de RUD Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

De RUD Utrecht doet via de jaarstukken verslag van zijn activiteiten over 2018 en van de financiën over dat jaar. Ten opzichte van de begroting voor 2019 zijn er enkele wijzigingen, waarvoor de RUD een voorstel doet voor een begrotingswijziging.

Met de programmabegroting 2020-2023 geeft de RUD aan wat zijn voornemens zijn voor het komende jaar, met een doorkijk naar 2023.

Het college adviseert de raad geen zienswijzen in te dienen.