Openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 januari 2018 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

62756 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA m.b.t. overlast en schade door vuurwerk

Beslispunten

 1. Kennis nemen van de door de fractie van de PvdA Baarn gestelde vragen.
 2. Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde antwoordbrief.

Samenvatting voor de inwoner

De PvdA-raadsfractie heeft schriftelijke vragen aan het gesteld over overlast en schade door vuurwerk. Die vragen worden door het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de raadsfractie beantwoord.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

54425 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Tuinen van Noord, De Drakentuin

Beslispunten

 1. in te stemmen met de "Reactienota overleg en inspraak, Drakentuin'';
 2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, De Drakentuin" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0078-ON01 en het plan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en hogere waarden vast stellen en het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
 4. de gemeenteraad informeren over het vervolg van de procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Montini gelegen aan de Wagenaarlaan benut kan worden voor woningbouw. Dit vanwege de verplaatsing van de Montinischool naar de brede school De Noorderbreedte.

De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan ontworpen van 21 appartementen en 8 woningen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt.

Het college van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder die bezwaar heeft tegen het plan een zienswijze indienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

54672 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin

Beslispunten

 1. in te stemmen met de "Reactienota overleg en inspraak, Elly J. Meijertuin'';
 2. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0077-ON01 en het plan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
 3. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder en hogere waarden vast stellen en het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken conform de wettelijk voorgeschreven procedure.
 4. de gemeenteraad informeren over het vervolg van de procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Gaspard de Coligny gelegen aan de Zandvoortweg benut kan worden voor woningbouw. Dit vanwege de verplaatsing van de Gaspard de Colignyschool naar de brede school De Noorderbreedte.

De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan van 13 woningen ontworpen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt.

Het college van Baarn heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan een ieder die bezwaar heeft tegen het plan een zienswijze indienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

63065 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbesluit De Loef, realiseren van 28 appartementen

Beslispunten

 1. in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van 28 woonappartementen in de sociale sfeer op het perceel Professor Fockema Andreaelaan 386;
 2. in te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
 3. te starten met de procedure ex. artikel 2.12 lid 1 onder a 3 Wabo fase 1 (activiteiten Handelen in strijd met regels RO, Kap en Inrit/Uitweg) en fase 2 (activiteit Bouw) door de ontwerpomgevingsvergunningen met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
 4. de gemeenteraad te informeren over het starten van de planologische procedure via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag voor een bouwplan ingediend om op de locatie van gymzaal De Loef 28 appartementen te realiseren. Het college heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning en start de planologische procedure die hiervoor nodig is. Het bouwplan wordt ter inzage gelegd.