Openbare besluitenlijst B&W d.d. 8 oktober 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

79599 (Direct openbaar)

Onderwerp

Omgevingsvergunning Zandvoortweg 144, realiseren van een 2 onder 1 kap woning

Beslispunten

 1. de "Reactienota zienswijzen, ontwerpbesluit Zandvoortweg 144" vast te stellen;
 2. de omgevingsvergunning te verlenen;
 3. het besluit en de daarbij behorende stukken ter inzage te leggen conform de wettelijk voorgeschreven procedure;
 4. in te stemmen met de anterieure overeenkomst.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag voor een bouwplan ingediend om op Zandvoortweg 144 een 2 onder 1 kap woning te realiseren. Er is één zienswijze binnengekomen op de ontwerp omgevingsvergunning. De zienswijze geeft geen aanleiding tot aanpassing van de omgevingsvergunning. Het college heeft ingestemd met de reactienota zienswijzen en besluit de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

83877 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan Gasontvangstation Drakenburgerweg

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Gasontvangstation Drakenburgerweg" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0081-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze verplaatsing naar de nieuwe locatie in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost en blijft de leveringszekerheid van gas voor Baarn en de omgeving gewaarborgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

83878 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0082-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

20 december 2017 heeft de gemeenteraad besloten het gasontvangstation aan de Drakenburgerweg 25a te verplaatsen naar de overzijde van de Drakenburgerweg. Met dit besluit wordt de de volgende stap gezet om de huidige locatie van het gasontvangstation te herbestemmen. Hierdoor kan het veiligheidsknelpunt bij woon-zorgcomplex De Wiekslag worden opgelost.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

78456 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Frauderisico-analyse

Beslispunten

 1. Instemmen met de aanbevelingen uit de frauderisicoanalyse;
 2. Instemmen met de planning voor de uitvoering van de aanbevelingen;
 3. instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief en deze aan de raad verzenden

Samenvatting voor de inwoner

Onze accountant heeft naar aanleiding van de controle van jaarrekening 2018 de gemeente Baarn aanbevolen de geformaliseerde frauderisico-analyse uit te voeren. Deze analyse stelt de gemeente beter in staat inzicht te krijgen in mogelijke frauderisico’s, welke maatregelen zijn getroffen om deze risico’s te beheersen en welke maatregelen dient de gemeente nog te nemen om deze risico’s te beperken of uit te sluiten.

Het college heeft deze aanbeveling gevolgd en heeft deze analyse uitgevoerd.

De onderzoeksmethode wordt toegepast bij veel gemeenten en is vooraf afgestemd met de accountant.

Belangrijkste conclusies van deze analyse zijn:

-         De gemeente beschikt over een goed en afdoende stelsel van beheersmaatregelen om fraude te voorkomen.

-         Er zijn veel initiatieven genomen om verschillen risico’s te minimaliseren. De gemeente heeft zowel integraal als specifiek per proces/activiteit beheersmaatregelen genomen. Dit heeft er toe geleid dat de risico-inschatting bij de meeste processen als laag is ingeschat.

-         Voor de processen Inkoop en aanbestedingen; Heffingen en leges en begraafplaatsadministratie komt er een verbeterplan om de mogelijke frauderisico’s binnen deze processen nog beter te beheersen.  

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

83102 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bruikleenovereenkomst mobiele ICT-werkplek

Beslispunten

De teammanager te machtigen een bruikleenovereenkomst voor de mobiele ICT- werkplek af te sluiten.

Samenvatting voor de inwoner

Bepaalde groepen medewerkers krijgen mobiele ICT voorzieningen voor het tijd- en plaatsonafhankelijk werken in bruikleen. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst met de medewerker afgesloten. Het college verleent aan de teammanager de bevoegdheid om deze overeenkomsten aan te gaan en aan de ICT-regisseur de bevoegdheid om deze overeenkomsten te ondertekenen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

83830 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Stand van zaken omgekeerd inzamelen oktober 2019

Beslispunten

 1. Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de raad te informeren over de stand van zaken invoer nieuw inzamelsysteem huishoudelijk afval.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

83956 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp Begrotingswijziging 2019-2 GGDrU

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2019-2 GGD regio Utrecht;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

GGD regio Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2019-1 ingediend (Ontwerp Begrotingswijziging 2019-2). 

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het Algemeen bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

84302 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoeringsplan speelruimte 2020-2024

Beslispunten

 1. Op basis van de evaluatie van het speelruimtebeleid 2009-2019 (zie Bijlage 1, deel I) de raad voorstellen het Uitvoeringsplan speelruimte 2020-2024 vast te stellen (zie Bijlage 1, deel II).
 2. De raad voorstellen de huidige structurele budgetten voor onderhoud van speelplekken ad €35.000 en investeringen in speelplekken ad €96.000 te handhaven in 2020-2024. Deze budgetten zijn taakstellend.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor in de buurten waar veel behoefte is extra speelplekken te realiseren of bestaande plekken op te knappen.

Na 10 jaar speelruimtebeleid blijkt nu dat meer dan de helft van het bijbehorende speelruimteplan is uitgevoerd. Bij de uitvoering is vooral gelet op voorzieningen voor jongeren aan de rand van de bebouwde kom en wat betreft de speelplekken van kinderen van 0-11 jaar een evenwichtige verdeling over de wijken. Er zijn anno 2019 nog een aantal buurten waar de behoefte aan speelruimte groot is maar de voorzieningen onvoldoende.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

84404 (Direct openbaar)

Onderwerp

vervolg opvolging datalek SVMN

Beslispunten

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Bij Samen Veilig Midden Nederland is in het voorjaar 2019 sprake geweest van een datalek. Wij willen de raad middels een 2e raadsinformatiebrief op de hoogte stellen van de opvolging van het datalek.