Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 april 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

64626 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Uitvoeringsbesluiten APV

Beslispunten

1. De uitvoeringsbesluiten op grond van de artikelen 5:3, 5:6, 5:8, 5:12, 5:18, 5:34A en 5:38 van de APV vast te stellen.

2. Geen uitvoeringsbesluiten vast te stellen op grond van de artikelen 5:10, 5:13, 5:15, 5:25, 5:32, 5:33 en 5:36 van de APV.

Samenvatting voor de inwoner

Begin 2018 heeft de gemeenteraad een nieuwe APV vastgesteld. In deze verordening zijn veel regels opgenomen om het leven in Baarn aangenaam te houden. Naast regels stelt de raad in de APV ook kaders waarbinnen het college van burgemeester en wethouders moet handelen. Het college moet voor het invullen van de kaders besluiten nemen. Deze besluiten heten uitvoeringsbesluiten. In de uitvoeringsbesluiten staat beschreven hoe het college ontheffingen en vergunningen gaat verlenen. Met dit besluit zijn zeven uitvoeringsbesluiten vastgesteld. De besluiten zijn opgenomen in de landelijke website voor overheidsbesluiten.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

70112 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019

Beslispunten

De raad voor te stellen de Algemene plaatselijke verordening Baarn 2019 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Begin 2018 is de nieuwe Algemene plaatselijke verordening Baarn 2018 (APV) vastgesteld. De VNG adviseert gemeenten - waaronder Baarn - jaarlijks over nieuwe teksten voor de APV. Het college heeft een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt om een nieuwe tekst voor de APV vast te stellen. Daarbij wordt ook aangesloten bij de uitkomsten van evaluatie van de beleidsregels voor de evenementen.

Als de gemeenteraad in mei met het voorstel instemt, wordt de nieuwe APV gepubliceerd en treedt deze in werking.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

70500 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan De tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin

Beslispunten

 1. Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer vast te stellen voor de 13 grondgebonden woningen op de locatie Gaspard de Coligny aan de Zandvoortweg.

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan "De tuinen van Noord, Elly J. Meijertuin" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0077-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad van Baarn heeft in november 2016 besloten dat de vrijkomende schoollocatie Gaspard de Coligny gelegen aan de Zandvoortweg benut kan worden voor woningbouw. De firma BPD Ontwikkeling BV heeft voor de locatie een woningbouwplan van 13 woningen ontworpen. Om het plan mogelijk te maken wordt een bestemmingsplan gemaakt. Aan de gemeenteraad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

70672 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen beveiligingsbeleid SUWI

Beslispunten

 1. Vaststellen van het Beveiligingsplan SUWI periode 01-01-2019 t/m 31-12-2022.

Samenvatting voor de inwoner

BBS Uitvoeringsorganisatie heeft als uitvoerder van diverse wetten en regelingen te maken met de registratie en uitwisseling van privacygevoelige persoonsgegevens. Hiervoor maakt BBS gebruik van het systeem Suwinet. Cliënten van BBS Uitvoeringsorganisatie mogen er op vertrouwen dat hun gegevens op een zorgvuldige wijze worden behandeld. Daarom is gegevensbeveiliging noodzakelijk. Het beleid rondom deze beveiliging wordt regelmatig vernieuwd. De colleges van Baarn, Bunschoten en Soest stellen het beveiligingsbeleid voor de periode 01-01-2019 t/m 31-12-2022 vast.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

70703 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan De Tuinen van Noord, Drakentuin

Beslispunten

 1. Hogere grenswaarden Wet Geluidhinder ten gevolge van wegverkeer vast te stellen voor de 29 grondgebonden woningen op de locatie Montinischool aan de Wagenaarlaan.

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Niet tegemoet te komen aan de zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin".
 2. Het bestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin" met het planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0078-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 3. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen .

Samenvatting voor de inwoner

Het ontwerpbestemmingsplan "De Tuinen van Noord, Drakentuin" heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Montinischool 21 appartementen en 8 rug-aan-rugwoningen te realiseren. Tijdens de inzagetermijn is een zienswijze op het bestemmingsplan ingediend. Voorgesteld wordt niet tegemoet te komen aan de zienswijze en het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

70765 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling BBS

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voorstellen om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
 2. De gemeenteraad voorstellen om In te stemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.

Samenvatting voor de inwoner

Het bestuur van de Uitvoeringsorganisatie BBS heeft op 8 maart 2019 de Jaarrekening 2018 vastgesteld. Het gemeentebestuur heeft het recht om daarop een zienswijze te geven. Het college van B&W legt de Jaarrekening 2018 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen en het bestuur van Uitvoeringsorganisatie BBS daarover met een brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

71425 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Erfgoedbeleid Baarn

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de resultaten van de inventarisaties, verwachtingen / waarderingen voor wat betreft archeologie, historisch cultuurlandschap en historische bouwkunst en stedenbouw;
 2. In te stemmen met de bijbehorende erfgoedwaardenkaarten en de Beleidsvisie Erfgoed;
 3. In te stemmen met de voorselectie van de "Zeer Hoog" gewaardeerde objecten en (aanvullend) nog enige "Hoog" gewaardeerde objecten en bij deze objecten een nadere schouwing uit te voeren om te komen tot een definitieve lijst van objecten om voor te dragen tot een aanwijzing als gemeentelijk monument;
 4. De erfgoedwaardenkaarten, onderdeel archeologie, een juridische uitwerking te geven (dubbel bestemmingen) door hiervoor een paraplubestemmingsplan op te stellen;
 5. De erfgoedwaardenkaarten, onderdeel historische cultuurlandschappen, een onderzoek uit te voeren of een juridische borging met een dubbelbestemming haalbaar en wenselijk is;
 6. De karakteristieke objecten met een hoge waardering onderzoek uit te voeren of een borging in bestemmingsplannen (en op termijn omgevingsplannen) haalbaar en wenselijk is;
 7. De ongedekte kosten van het uitvoeringsprogramma te dekken uit
 • de algemene reserve voor de incidentele kosten (2019). Dit betreft:

a. De externe kosten voor de schouwing, het opstellen van de redengevende beschrijvingen ad € 50,000,=;

b. de tijdelijke formatie uitbreiding voor de periode medio 2019 tot eind 2020 voor aansturing, begeleiding en ondersteuning, kosten € 75,000,=;

 • en voor de structurele kosten de dekking op te nemen in de PPN 2020. Dit betreft:

c. De subsidie voor monumenten naar rato jaarlijks te verhogen met € 35,000,= tot € 85,000,=.

Samenvatting voor de inwoner

Voor het kunnen vastleggen van het waardevolle Baarnse erfgoed is een uitgebreide inventarisatie uitgevoerd. Voor het culturele erfgoed zijn te onderscheiden het onderzoek van archeologie, historische cultuurlandschappen en historische bouwkunst en stedenbouw. Het college stemt in met de beleidscontouren voor het cultureel erfgoed en legt dit voor aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

69676 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Zonnepanelen brandweerkazerne

Beslispunten

1) Instemmen met het plaatsen van zonnepanelen en toebehoren.

2) De benodigde investering van € 30.000-. (excl. BTW) ten laste brengen van de hiervoor beschikbare ruimte in het Meerjaren Investerings- en Exploitatieplan (MIEP) en dit te verwerken in de tussenrapportage.

Samenvatting voor de inwoner

In het kader van het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed, zal op het dak van de brandweerkazerne zonnepanelen worden geplaatst.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

69903 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording raadsvragen PvdA datalekken

Beslispunten

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over datalekken.
 2. De beantwoording van deze schriftelijke vragen versturen aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Sinds 2016 is de gemeente verplicht, indien nodig, datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De fractie van de PvdA heeft vragen gesteld over het aantal datalekken sinds 1 januari 2016. De beantwoording van die vraag is voor de fractie van de PvdA aanleiding nog meer schriftelijke vragen te stellen over datalekken. Het college geeft de raad antwoord op deze vragen.