Openbare besluitenlijst B&W d.d. 9 juni 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

120788 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Wilhelminalaan 1 te Baarn

Beslispunten

 1. het bezwaar dat is ingediend op 10 januari 2020 ontvankelijk te verklaren;
 2. de bezwaren gegrond te verklaren;
 3. de bestreden besluiten van 11 december 2019 te handhaven met een aanvullende motivering, zoals geadviseerd door de adviescommissie bezwaarschriften;
 4. de verzoeken om proceskosten af te wijzen;
 5. betrokkenen te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in de beslissing op bezwaar de geweigerde omgevingsvergunningen van 11 december 2019 in stand. Deze omgevingsvergunningen waren geweigerd voor het legaliseren van een fietsenstalling en een schuur. Tegen de weigeringen was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd om het bezwaarschrift gegrond te verklaren voor zover het ziet op de motivering en het ontbreken van een zorgvuldige belangenafweging. Het college heeft dit advies overgenomen. Naar aanleiding van het aanvullende onderzoek is het college van oordeel dat de besluiten in stand kunnen blijven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

121569 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verlenen omgevingsvergunning Heuveloordstraat 11A en 11B (fase 2)

Beslispunten

 1. De reactienota zienswijzen vast te stellen;
 2. De omgevingsvergunning fase 2, met de activiteiten bouw, weg aanleggen of veranderen en inrit/uitweg, Heuveloordstraat 11a en 11b voor de realisatie van 8 woningen te verlenen.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om 8 woningen te realiseren op het perceel Heuveloordstraat 11a en 11b. De ontwerpomgevingsvergunning heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 2 zienswijzen ingediend. N.a.v. de zienswijzen wordt er 1 lantaarnpaal minder gerealiseerd omdat deze overbodig is. De omgevingsvergunning wordt niet gewijzigd. Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

122280 (Direct openbaar)

Onderwerp

Informatiebijeenkomst Troelstralaan

Beslispunten

 1. kennis te nemen van het schetsontwerp voor nieuwbouw aan de Troelstralaan;
 2. in te stemmen met het voorbereiden van een informatiebijeenkomst op 16 juni 2020 als dit mogelijk is binnen de corona maatregelen;
 3. de gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het afgelopen halfjaar hebben omwonenden en verschillende betrokken partijen in werkgroepen gewerkt aan een schetsontwerp voor de locatie Troelstralaan. Het college besluit dat met dit ontwerp de omwonenden en belangstellenden geïnformeerd kunnen worden in een informatiebijeenkomst op 16 juni 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

113432 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststelling subsidie 2019 Versa Welzijn

Beslispunten

Instemmen met:

1.het subsidiebedrag voor de Stichting Versa Welzijn over 2019 voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang in Baarn op basis van het aantal werkelijk bezette kindplaatsen vast te stellen op € 162.475;

2. het door Versa Welzijn teveel ontvangen bedrag over 2019 van € 66.219,95 terug te vorderen;

3.de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Versa Welzijn heeft in 2019 van de gemeente Baarn subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en de voorschoolse educatie binnen de peuteropvang. Hiervoor heeft Versa Welzijn door middel van een inhoudelijk en financieel jaarverslag verantwoording afgelegd bij de gemeente Baarn over de uitvoering van hun activiteiten in 2019. Omdat zij voldoen aan alle subsidievoorwaarden heeft het college besloten het subsidiebedrag voor Versa Welzijn vast te stellen op totaal € 162.475.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

119939 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoeken culturele sector als gevolg van corona

Beslispunten

De beslispunten zijn als volgt:

Het besluit tot opschorting van het betalen van huur en erfpacht voor de volgende culturele instellingen:

1.      Atelier LangsJan:

a.      Uitstel van betaling voor de huurkosten Q2 tot november 2020.

b.      In november 2020 volgt een nieuwe peildatum of het genereren van inkomsten op gang komt. Zo niet, dan besluit kwijtschelden huur Q2 2020.

2.      RTV Baarn:

a.      Uitstel van betaling voor de huurkosten Q1 t/m Q4 tot november 2020.

b.      In november 2020 volgt nieuwe peildatum of het genereren van inkomsten op gang komt. Zo niet, definitief besluit tot kwijtschelden huur gehele jaar 2020.

3.      Theater De Speeldoos:

a.      Uitstel van betaling voor de huurkosten Q2 t/m Q4 tot november 2020. Dit vormt een kruisbestuiving met meerdere (culturele) instellingen[1] die onderhuren bij De Speeldoos. Zodra De Speeldoos geen huur hoeft te betalen zal het theater ook geen huur vragen aan de onderhuurders.

b.      In november 2020 volgt nieuwe peildatum of het genereren van inkomsten op gang komt. Zo niet, definitief besluit tot kwijtschelden Q2 t/m Q4 2020.

Toneelgroep Karakter, Volksuniversiteit, ICC, Yogahuis de Boom, Theaterschool Marmelijn, Dagkoor Baarn, Torenbridge, Leeskring, SMDO, Doclines, Porselein Schilderen

Samenvatting voor de inwoner

Het culturele leven is voor een groot deel tot stilstand gekomen door de coronamaatregelen van het kabinet van 13 maart jl. Kunst en cultuur, instellingen en festivals, leveren troost, verbinding en inspiratie. Voor gemeenten hebben ze grote economische en maatschappelijke waarde. Momenteel wordt de culturele sector economisch zwaar getroffen door het wegvallen van inkomsten. De activiteiten van amateurverenigingen -muziekscholen en dansscholen- alsmede professionele instellingen zoals theater De Speeldoos, liggen nagenoeg stil.

Op de korte termijn liggen liquiditeitsproblemen op de loer en worden reserves ingezet om het hoofd boven water te houden. De toekomst is onzeker en inschrijvingen voor het nieuwe seizoen blijven achter.

Het College wordt gevraagd tot opschorting van het betalen van huur en erfpacht voor enkele culturele instellingen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

129059 (Direct openbaar)

Onderwerp

Tussenrapportage 2020

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. De Tussenrapportage 2020 met de bijbehorende begrotingswijzigingen vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de begroting 2020. Deze Tussenrapportage gaat over de eerste 5 maanden van 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

122269 (Direct openbaar)

Onderwerp

Differentiatie aanpak openbare ruimte bedrijventerreinen

Beslispunten

 • In overleg met de ondernemers voor de bedrijventerreinen Drie Eiken en Noordschil een lijst vaststellen van no- regret maatregelen en ontwikkelingsafhankelijke maatregelen.
 • De no-regret maatregelen, voor zover het initiatief bij de gemeente ligt, nog dit jaar uitvoeren.
 • Overleg over de verschillende ontwikkelingsafhankelijke maatregelen starten zodra duidelijk is welke kant de betreffende ontwikkeling op gaat.

Samenvatting voor de inwoner

In overleg met de ondernemers heeft het college van burgemeester en wethouders de openbare ruimte van de bedrijventerreinen Drie Eiken en Noordschil beoordeeld. Verbeteringen zijn te maken op het gebied van onderhoud, maar ook op het gebied van aanpassingen en indelingen. Alle maatregelen zijn nader beoordeeld op de vraag of ze nu meteen uitgevoerd kunnen worden, of dat er toekomstige ontwikkelingen zijn die van sterke invloed kunnen zijn op de uitwerking van de maatregelen. Het is de bedoeling samen met de ondernemers de lijst van maatregelen samen te stellen en er planningen voor te maken.