Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

70777 (Openbaar na een week)

Onderwerp

jaarverslagen Adviescommissie Bezwaar 2017 en 2018

Beslispunten

 1. Akkoord gaan met de voorgestelde aanpak van de aanbevelingen in de jaarverslagen 2017 en 2018 van de Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn;
 2. De bezwaarcommissie hierover informeren via een brief.

Samenvatting voor de inwoner

De externe adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn geeft advies aan het gemeentebestuur over bezwaren die zijn ingediend op besluiten van de gemeente. De commissie bestaat uit onafhankelijke leden die buiten Baarn wonen en werken. Zij hebben geen binding met het gemeentebestuur. In jaarverslagen brengt de commissie verslag uit van haar werkzaamheden. Verder geeft de commissie aanbevelingen waarmee de gemeente haar dienstverlening verder kan verbeteren. Onlangs zijn de verslagen van de bezwaarcommissie over 2017 en 2018 uitgebracht.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

74984 (Direct openbaar)

Onderwerp

Veiligheidsprogramma 2019

Beslispunten

 1. Het veiligheidsprogramma 2019 vaststellen.
 2. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad stelt iedere vier jaar een veiligheidsplan vast. In het veiligheidsplan staan doelen om een veiligheid in Baarn te verbeteren. Voor de periode van 2019-2022 is gekozen voor een Integraal Veiligheidsplan samen met de gemeente in het BES-gebied.

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een veiligheidsprogramma vast. In het programma staan concrete acties, waarmee het college de veiligheidsdoelen wil bereiken. Nu stelt het college het veiligheidsprogramma voor 2019 vast.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

75061 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ondermijning

Beslispunten

 1. Akkoord gaan met Plan van Aanpak Ondermijning
 2. Akkoord gaan met inzet 0,5 fte op Ondermijning

Samenvatting voor de inwoner

In het Integraal Veiligheidsplan BES 2019-2022 is Ondermijning benoemd tot prioriteit. In 2018 heeft de burgemeester van Baarn een radarbeeld over Ondermijning ontvangen met als doel de bewustwording omtrent (de gevaren van) ondermijning te vergroten, handelingsperspectief te bieden en ondermijningsvraagstukken te prioriteren. Naar aanleiding van dit Ondermijningsbeeld is een Plan van Aanpak opgesteld. Dit plan van aanpak ziet toe op ondermijning en bestuurlijke weerbaarheid.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

76359 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Damoclesbeleid

Beslispunten

 1. Instemmen met de beslissing van de burgemeester dat het besluit van 20 januari 2011 tot vaststelling van Damoclesbeleid wordt ingetrokken.
 2. Instemmen met de beslissing van de burgemeester tot vaststelling van het nieuwe Damoclesbeleid.

Samenvatting voor de inwoner

Het bezitten en verkopen van drugs wordt niet geaccepteerd. De burgemeester heeft de bevoegdheid om panden te sluiten waar drugs zijn. Met het Damoclesbeleid legt de burgemeester vast wanneer en hoelang een pand wordt gesloten, als drugs worden aangetroffen.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

78261 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming van mevrouw M. Robbertsen als toezichthouder

Beslispunten

Mevrouw Robbertsen met directe ingang benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2019, Wet basisregistratie personen, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 juli 2019 is de mevrouw M. Robbersen gestart als inspecteur toezicht & handhaving in het team ontwikkeling ruimte & omgeving. Omdat het voor haar werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om mevrouw Robbertsen met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, Algemeen plaatselijke verordening Baarn 2019, Wet basisregistratie personen, Wet ruimtelijke ordening, Huisvestingswet, Wet milieubeheer en de Erfgoedwet.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

78849 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoemen consul Oorlogsgravenstichting

Beslispunten

1.    de heer W.F. Schrier, medewerker kabinetszaken bij het team Informatie, met ingang van 16 juli 2019 benoemen tot consul Oorlogsgravenstichting namens de gemeente Baarn;

2.    de Oorlogsgravenstichting via bijgaande brief informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De Oorlogsgravenstichting streeft er naar om in elk gemeentehuis een consul (contactpersoon) te hebben die zowel hun belangen als die van de rechthebbenden van de geregistreerde oorlogsgraven in de betreffende gemeente behartigt. De huidige consul heeft de organisatie verlaten. Met dit voorstel wordt de heer W.F. Schrier benoemd als nieuwe consul voor Baarn.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

79510 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Veiligheidscijfers eerste helft 2019

Beslispunten

 1. Het veiligheidsbeeld voor kennisgeving aannemen
 2. Instemmen met het versturen van bijgevoegd raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Het bureau Regionale veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over het eerste half jaar van 2019. Met dit voorstel kan het college kennisnamen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

77793 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019

Beslispunten

 1. Instemmen met het voorleggen aan de gemeenteraad van de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019.
 2. De gemeenteraad adviseren de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In 2015 heeft de gemeenteraad van Baarn de Verordening re-integratie Participatiewet 2015 gemeente Baarn vastgesteld. De “tegenprestatie naar vermogen” maakt onderdeel uit van deze verordening. Met de term “tegenprestatie naar vermogen” wordt een onbeloonde maatschappelijk nuttige activiteit bedoeld. Deze is niet gericht op arbeidsinschakeling, maar staat op zichzelf of ondersteunt het re-integratietraject.

In het coalitieakkoord Duurzaam en Ondernemend Vooruit 2018-2022 is opgenomen dat de tegenprestatie verder gestalte krijgt. Het college biedt de gemeenteraad een verdere uitwerking van deze tegenprestatie aan in de vorm van de Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019. Als de raad de verordening heeft vastgesteld zal deze per 1 oktober 2019 in werking treden. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

78048 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Nieuwstraat 11 A te Baarn

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) de bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
 2. Betrokkenen te informeren over dit besluit door middel van bijgevoegde brief.
 3. De door één van de bezwaarmakers gevraagde proceskostenvergoeding op grond van artikel 7:15, tweede lid Awb af te wijzen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 28 maart 2019 een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 5 appartementen aan de Nieuwstraat 11 A te Baarn. Daartegen zijn twee bezwaarschriften ingediend. De beide bezwaarschriften zijn buiten de daarvoor geldende termijn ingediend. Beide bezwaarmakers hadden voor het te laat indienen van hun bezwaarschriften geen bijzondere reden. De onafhankelijke Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn heeft daarom geadviseerd om de beide bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Dit betekent dat de bezwaren niet inhoudelijk worden behandeld. Het college van burgemeester en wethouders neemt dat advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

78325 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase Heuveloordstraat 11a en 11b

Beslispunten

De raad voorstellen:

 1. De "Reactienota zienswijzen, ontwerpbesluit (fase 1) Heuveloordstraat 11a en 11b" vaststellen;
 2. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase, activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, ten behoeve van de herontwikkeling van het bedrijfsperceel Heuveloordstraat 11a en 11b met 8 woningen af te geven;
 3. Geen exploitatieplan vaststellen omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd.

Samenvatting voor de inwoner

Er zijn plannen om het bedrijfsperceel Heuveloordstraat 11a en 11b te herontwikkelen en hier 8 woningen te bouwen. Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend waarbij alleen is gevraagd om te besluiten op het afwijken van het bestemmingsplan ofwel het wijzigen van de bestemming van bedrijf naar wonen, een omgevingsvergunning fase 1. Wettelijk is het zo geregeld dat de gemeenteraad dient te verklaren dat ze tegen het plan geen bedenkingen heeft.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

78356 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoering amendement principeplan woningbouw Tolweg 2, 4 en 6

Beslispunten

De raad informeren via bijgaande concept raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de behandeling van het principeplan voor woningbouw op de locatie Tolweg 2, 4 en 6 op bedrijventerrein De Drie Eiken heeft de raad aangegeven dat, voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld, eerst omwonenden in de aangrenzende woonbuurten en ondernemers op De Drie Eiken geconsulteerd moeten worden. Ook moet in kaart gebracht worden wat de consequenties zijn van wonen op het bedrijventerrein voor de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten. De gemeenteraad wilde hierover per brief geïnformeerd worden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

78953 (Direct openbaar)

Onderwerp

Actieprogramma Levendig Centrum

Beslispunten

Een impuls geven aan het centrum van Baarn door het Actieprogramma Levendig Centrum vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het actieprogramma Levendig Centrum is in eerste instantie gericht op het verder vormgeven van de samenwerking tussen ondernemers én de pandeigenaren, en de gemeente. Die eigenaren zijn nu nog onvoldoende in beeld en al helemaal niet georganiseerd. Samen zullen zij verder vorm geven aan het profiel van centrum Baarn, waarna pandeigenaren beter in staat moeten zijn nieuwe huurders te vinden. Acties die de afgelopen jaren al zijn ingezet, bijvoorbeeld op het gebied van de samenwerking met de culturele sector, acties uit de uitvoeringsagenda Kunst en Cultuur, de economische uitvoeringsagenda en recent de toeristische uitvoeringsagenda zijn in dit actieprogramma overgenomen of er wordt naar verwezen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

77449 (Direct openbaar)

Onderwerp

Visie op dienstverlening

Beslispunten

 1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Dienstverlening 2019-2024.
 2. Instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief over de Visie op Dienstverlening en deze aan de raad verzenden.
 3. Instemmen met het vergroten van de bereikbaarheid door de openingstijden op één lijn te brengen voor het Baarns Contact Centrum en de frontoffice-loketten/vak-balies per 1 september 2019.

Samenvatting voor de inwoner

Om onze dienstverlening onderscheidend te laten zijn in ‘focus op de inwoner’ richten wij ons sinds een aantal maanden intensief op het verbeteren van onze benadering (houding en gedrag), de producten en de processen. Wij breiden onze dienstverlening uit om er optimaal voor onze inwoners te zijn. Dit doen we onder meer door onze structuren en processen efficiënter in te richten én door de bereikbaarheid van het Baarns Contact Centrum (BCC) en de frontoffice-loketten/vak-balies te vergroten door per 1 september aanstaande de openingstijden voor het BCC en de vak-balies op één lijn te brengen.

Wij informeren de gemeenteraad over de Visie op Dienstverlening door een raadsinformatiebrief te sturen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

77822 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Overeenkomst openbaarheid speelplein De Uitkijck

Beslispunten

 1. Instemmen met het aangaan van een overeenkomst over afspraken over de veiligheid van de speeltoestellen en het beheer van het openbare schoolplein van De Uitkijck.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente en de stichting Eem-Vallei Educatief hebben afspraken gemaakt over het beheer van het openbare schoolplein van De Uitkijck. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speeltoestellen en stichting van de scholen voor het overige beheer. De gemeente neemt daarbij de kosten van de veiligheidsinspecties voor haar rekening. De kosten van de reparaties en/of vervangingen van speeltoestellen worden evenwichtig gedeeld door de gemeente en de stichting Eem-Vallei Educatief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

78132 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar kapvergunning Bantamweg 2

Beslispunten

Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

Het bestreden besluit van 15 maart 2019 in stand te laten;

Bezwaarmaker en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 15 maart 2019 een kapvergunning verleend voor het kappen van 2 bomen op het perceel aan de Bantamweg 2. De bezwaarmaker is het hier niet mee eens en wil dat de kapvergunning geweigerd wordt. De bezwarencommissie heeft de verleende kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden. Het college neemt het advies over. De eigenaar mag de 2 bomen kappen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

78251 (Direct openbaar)

Onderwerp

ter kennisname Plan van aanpak Omgekeerd Inzamelen Fase2

Beslispunten

 1. Vaststellen van het Plan van Aanpak Omgekeerd Inzamelen Fase 2, inclusief communicatieplan, planning en concept locatieplan ondergrondse containers.
 2. De informatie uit het Plan van Aanpak mee te nemen in de verdere uitrol van Fase 2.

Samenvatting voor de inwoner

Ter kennisgeving aan het college Plan van Aanpak Omgekeerd Inzamelen Fase 2.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

78331 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB afdoening toezeggingen containertuintjes en afvalreductie

Beslispunten

 1. Bijgaande raadsinformatiebrief naar de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Een raadslid heeft aan de wethouder gevraagd of zij kan laten onderzoeken of het mogelijk is om tuintjes rondom ondergrondse containers aan te leggen, zodat er minder afval naast containers geplaatst wordt. Verder is aan de wethouder gevraagd om extra aandacht te besteden aan afvalscheiding en vermindering van afval. Het college geeft met een memo nu antwoord op deze vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

74567 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling subsidie 2018 Welzijn Baarn

Beslispunten

 1. Op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en controleverklaring 2018 van Welzijn Baarn

- de verleende structurele subsidie voor 2018 vast te stellen op € 944.364,-

- de subsidie voor de verhuiscoach vaststellen op € 18.725,-

-de subsidie voor extra uren jongerenwerk vaststellen op € 14.170,-

2. Instemmen met bijgevoegde vaststellingsbrief

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Welzijn Baarn realiseert een kwantitatief en kwalitatief goed welzijnsaanbod dat aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners en bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn. Stichting Welzijn Baarn ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden. In dit voorstel stellen wij de subsidie voor 2018 definitief vast.