Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 3 september 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

78810 (Direct openbaar)

Onderwerp

Resultaten Pilot Snel Meedoen

Beslispunten

  1. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde Raadsinformatiebrief 78810 over de resultaten van de Pilot Snel Meedoen;
  2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief delen met de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 juni 2019 is de pilot Snel Meedoen ten einde gekomen. Deze pilot richtte zich op het intensief begeleiden van statushouders richting (vrijwilligers-)werk, opleiding ondernemerschap naast hun inburgeringstraject. Inmiddels is de eindrapportage opgeleverd. Het college van burgemeester en wethouders deelt deze resultaten met de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

79668 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie armoederegisseurs 2020

Beslispunten

Het beschikbaar stellen van de subsidie ten behoeve van de doorlopende inhuur van armoederegisseurs in 2020 ad. € 47.452.-

Samenvatting voor de inwoner

In het Aanvullend Actieplan Armoedebestrijding Kinderen Baarn 2017 is opgenomen dat de gemeente Baarn gedurende drie jaar (2018/2019/2020) subsidie toekent voor de detachering van twee armoederegisseurs. Dit subsidiebedrag is opgenomen in de begroting 2020, onder voorwaarde dat de begroting 2020 voldoende middelen ter beschikking stelt.

De armoederegisseurs adviseren mensen met een minimum inkomen over budgetteren, het voorkomen of oplossen van schulden en attenderen mensen op het bestaan van regelingen en helpen hen met de aanvraag hiervan. Zij zijn bereikbaar via PIT Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

78135 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023

Beslispunten

1.   Het Regionaal Programma Volwasseneneducatie 2020-2023 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het organiseren van een passend opleidingsaanbod voor hun laaggeletterde inwoners. Om dit te realiseren ontvangen gemeenten budget vanuit het Rijk, op basis van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB). 

De WEB schrijft voor dat de regiogemeenten samen een Regionaal Programma Volwasseneneducatie (RPVE) opstellen. Voorliggend programma is het RPVE voor de arbeidsmarktregio Amersfoort voor de jaren 2020-2023, waarin de inhoudelijke doelstellingen op het gebied van volwasseneneducatie staan beschreven. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

79321 (Openbaar na een week)

Onderwerp

cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018

Beslispunten

  1. Kennis nemen van de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.
  2. De gemeenteraad informeren met bijgaande raadsinformatiebrief.
  3. Instemmen met bijgaand persbericht.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners die gebruik maken van een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het onderzoek is in het voorjaar uitgevoerd en de resultaten zijn nu bekend. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.