Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 juli 2019 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

76715 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen bestemmingsplan Eemnesserweg 55

Beslispunten

De raad voorstellen:

 1. Het bestemmingsplan "Eemnesserweg 55" met planindentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0080-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het bestemmingsplan Eemnesserweg 55 maakt nieuwbouw mogelijk op de locatie van Prins Makelaars. Op de plek waar nu het makelaarskantoor is gevestigd komt een nieuw gebouw met dienstverlening en parkeren op de begane grond en daarboven zes appartementen, verdeeld over twee verdiepingen. Tijdens de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en ter visie te leggen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

76774 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2019

Beslispunten

 1. De maximale subsidie per trainersopleiding bepalen op € 1.000.
 2. Toekennen van de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport 2019 (in totaal €37.275,-) aan de sportverenigingen volgens het bijgevoegde overzicht.
 3. Instemmen met verzending van bijgevoegde subsidiebeschikkingen.
 4. Instemmen met verzending van het bijgevoegde persbericht.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente verstrekt in 2019 € 37.275 als subsidie om sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. De verenigingen worden met subsidie beloond als er gediplomeerde trainers voor de jeugdleden zijn. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers een vereniging heeft, des te meer subsidie zij ontvangt. De gemeente subsidieert ook de opleidingskosten van leden tot (jeugd)trainer. Het afgelopen sportjaar zijn 69 deskundige jeugdtrainers actief geweest bij 16 Baarnse clubs. Dat zijn er even veel als het voorgaande seizoen. Drie sportverenigingen hebben in totaal 55 leden laten opleiden tot assistent-trainer.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

77624 (Openbaar na een week)

Onderwerp

brief straatnaamgeving Johanna Westerdijk

Beslispunten

 1. in te stemmen met het versturen van deze brief aan de Vrienden van het Cantonspark, en in afschrift aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

De vrienden van het Cantonspark hebben op 10 april 2019 een brief aan de gemeenteraad en het college gestuurd met het verzoek Johanna Westerdijk in de straatnaamgeving op te nemen omdat zij veel voor Baarn betekend heeft. Het verzoek wordt onder de aandacht gebracht van de straatnaamcommissie, als deze opgericht is.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

77759 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Visie Wonen 2019

Beslispunten

1.Aan de raad voorstellen de Visie Wonen 2019 vast te stellen met daarbij de volgende vijf ambities en daaraan gekoppelde opgaven:

a. Inzet voor een evenwichtige bevolkingsopbouw

b. Inzet voor toegankelijk en comfortabel wonen

c. Inzet voor verduurzaming van woningen

d. Inzet voor sociale huur en tussen huur en koop

e. Inzet voor alternatieve woonvormen

2. Aan de raad voorstellen in te stemmen met het in de Visie Wonen 2019 opgenomen uitvoeringsprogramma bestaande uit de volgende drie onderdelen:

a. Activiteitenoverzicht

b. Afwegingskader woningbouw

c. Bouwstenen voor de prestatieafspraken met corporaties

Samenvatting voor de inwoner

Dit jaar vernieuwt de gemeente Baarn het woonbeleid. Ook inwoners hebben hier over kunnen meedenken. Het resultaat is terug te vinden in de Visie Wonen 2019. In de vorige Visie Wonen is als ambitie opgenomen om tussen 2016 en 2030 circa 1.000 woningen toe te voegen. In de periode 2016-2018 zijn 150 woningen toegevoegd. Willen we blijven inzetten op een evenwichtige bevolkingsopbouw, dan is continuering van de nieuwbouwambitie nodig. Om de 1.000 woningen te halen moeten er circa 850 woningen worden toegevoegd tot 2030. Hiervoor zijn de afgelopen periode stappen gezet door plannen in voorbereiding te nemen; voor circa 330 woningen is een vergunning verleend of loopt een ruimtelijke procedure. Verder koersen we op het hebben van circa 3000 sociale huurwoningen richting 2025, een toevoeging van 225 sociale huurwoningen. Daarnaast willen we inzetten op het toevoegen van woningen in het middenhuursegment (tot € 950) en in de koopsegmenten tot €200.000 en tot €300.000. Specifieke aandacht is er ook voor geclusterde woonvormen voor ouderen.

De bedoeling is dat de raad in september een besluit neemt over het nieuwe woonbeleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

77531 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken 2018 van de Stichting Eem-Vallei Educatief

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen:

1. geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2018 van de Stichting Eem-Vallei Educatief.

2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan de Stichting Eem-Vallei Educatief.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting openbaar basisonderwijs Eem-Vallei Educatief heeft als doel het adequaat verzorgen van het openbaar basisonderwijs in de aangesloten gemeenten. Basisschool de Uitkijck valt onder deze Stichting. De Stichting heeft de jaarrekening 2018 aangeboden aan de raad. De raad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op deze jaarrekening. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de Stichting Eem-Vallei Educatief hiervan op de hoogte te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Stroo

Zaaknummer

78406 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Bestuurlijke reactie “Kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-documenten”

Beslispunten

 1. Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-producten'.

Samenvatting voor de inwoner

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-documenten. Het college geeft een bestuurlijke reactie op het onderzoekrapport.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

76671 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Pilot afvalvrije scholen

Beslispunten

 1. In te stemmen met de pilot afvalvrije scholen.

Samenvatting voor de inwoner

Het Baarnsch Lyceum scheidt haar afval. Niet alle afvalstromen kunnen door commerciële partijen gerecycled worden. Daarom stelt de gemeente voor om het PMD van de middelbare scholen in Baarn via RMN naar het overslagstation in Amersfoort te brengen. Op deze manier kan dit gescheiden afval zo goed mogelijk gerecycled worden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

77713 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestuurlijke reactie Rekenkamerrapport Functioneren en Presteren RMN

Beslispunten

Bijgevoegde brief te versturen naar de Rekenkamercommissie als bestuurlijke reactie op het rapport en aanbevelingen 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)'.

Samenvatting voor de inwoner

ln het kader van bestuurlijk wederhoor heeft de Rekenkamercommissie de rapportage 'Functioneren en Presteren Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)' aan het college voorgelegd. De Rekenkamer heeft het college tevens acht aanbevelingen voorgelegd.

Het college heeft een brief opgesteld waarin de bestuurlijke reactie op de aanbevelingen is weergeven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

75840 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidievaststelling 2018 welzin

Beslispunten

 1. Op basis van het jaarverslag 2018 de subsidie van Welzin vaststellen op € 236.105,64
 2. Een bedrag van € 1543,36,- van Welzin terugvorderen ;
 3. Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2018 definitief kan worden vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

76139 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Analyse wonen en zorg

Beslispunten

 1. De rapportage 'Huisvestingsopgave Wonen en Zorg Gemeente Baarn' vast te stellen als kader voor de strategische uitvoeringsagenda wonen en zorg.

Samenvatting voor de inwoner

Mensen met een zorgvraag wonen steeds langer zelfstandig. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, is het belangrijk dat de gemeente en zorgaanbieders goed zicht hebben op de vraag naar en het aanbod van wonen en zorg. De gemeente heeft daarom een bureau gevraagd om vraag en aanbod van wonen en zorg in de gemeente Baarn te analyseren. De analyse is nu uitgevoerd. Op basis van de analyse wil de gemeente samen met partijen die werkzaam zijn op het gebied van wonen en zorg een uitvoeringsagenda opstellen.