Openbare besluitenlijst d.d. 1 december 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

99308 (Direct openbaar)

Onderwerp

aanvraag tegemoetkoming in planschade Prinses Marielaan 13

Beslispunten

 1. conform het advies van Ten Have Advies de aanvraag om tegemoetkoming in planschade toe te wijzen;
 2. de planschade in natura te vergoeden door planologisch herstel van de vervallen bouwmogelijkheid;
 3. indien de pogingen tot herstel van de planologische mogelijkheden om redenen die buiten de macht van aanvrager en/of zijn rechtsopvolgers liggen niet het gewenste resultaat hebben, aan aanvrager alsnog een bedrag van € 350.000,- in geld uitbetalen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de aanvraag om tegemoetkoming in planschade is ontvangen tot de dag waarop de tegemoetkoming in planschade wordt uitbetaald.
 4. indien het nieuwe bestemmingsplan, waarbij de compensatie in natura wordt geboden, niet op 31 december 2022 is vastgesteld en op 31 december 2024 onherroepelijk is, uitbetaling van een bedrag van € 350.000 in geld, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de aanvraag om tegemoetkoming in planschade door de gemeente Baarn is ontvangen tot de dag waarop de tegemoetkoming in schade wordt uitbetaald, plaats te laten vinden.
 5. de kosten voor de planologische medewerking voor rekening van de gemeente te laten komen;
 6. de redelijke kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand gemaakt vanaf het moment dat Ten Have Advies een conceptadvies heeft uitgebracht tot het moment dat u een besluit over de aanvraag heeft genomen, zijnde € € 3.106, - ex BTW, te vergoeden;
 7. het door de aanvrager betaalde drempelbedrag van € 300,- voor het in behandeling nemen van de aanvraag op basis van artikel 6.4 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening terug te storten;
 8. de door aanvrager gedeclareerde overige kosten van in totaal € 22.399,40 ex BTW, die in de periode tussen maart 2017 en december 2020 zijn gemaakt in verband met het indienen van een (aangepast) principeverzoek en werkzaamheden voorafgaand aan de principebeslissing van 17 april 2019 niet te vergoeden.

Samenvatting voor de inwoner

Op 22 juni 2018 is namens de eigenaar van de Prinses Marielaan 13 een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ingediend. De planologische maatregel waardoor deze schade zou zijn ontstaan is de beheersverordening Prins Hendrikpark. In de aanvraag wordt gesteld dat door deze beheersverordening de planologische bouwmogelijkheid van een extra woning op het perceel is komen te vervallen.

Op basis van de "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade" is Ten Have Advies v.o.f gevraagd advies uit te brengen en daarbij de tegemoetkoming van planschade in natura te betrekken.

Op 3 december 2019 heeft Ten Have Advies een conceptadvies uitgebracht, waar aanvrager en college van burgemeester en wethouders op hebben gereageerd. Op 21 februari 2020 heeft Ten Have Advies het definitieve advies uitgebracht. Daarin is geadviseerd de aanvraag toe te kennen:

 1. tot een bedrag van € 350.000,- in geld, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum waarop de aanvraag om tegemoetkoming door de gemeente Baarn is ontvangen tot de dag waarop de tegemoetkoming in schade wordt uitbetaald; ofwel
 2. in natura te vergoeden met inachtneming van de voorwaarden vermeld in paragraaf 5.4 van dit advies;
 3. vermeerderd met een vergoeding van de redelijke kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand gemaakt vanaf het moment dat Ten Have een conceptadvies heeft uitgebracht tot het moment dat het college een besluit over de aanvraag heeft genomen.

Met dit voorstel wordt het college van burgemeester en wethouders geadviseerd de aanvraag conform het advies van Ten Have Advies toe te wijzen en deze in natura te vergoeden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

185670 (Openbaar na een week)

Onderwerp

aanpak participatie 2021

Beslispunten

 1. Bijgevoegde RIB vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn betrekt de samenleving meer en meer bij het opstellen en uitvoeren van beleid. Logisch, want in de samenleving is veel kennis en ideeën aanwezig. In de bijgevoegde raadsinformatiebrief schetsen we hoe we deze participatie het komende jaar verder willen versterken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

186446 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst Historische Kring Baerne

Beslispunten

De huurovereenkomst met de Historische Kring Baerne, voor de huur van ruimten in het gemeentelijk pand Hoofdstraat 1, met ingang van 1 januari 2021 voor een periode van twee jaar verlengen, dus tot 1 januari 2023.

Samenvatting voor de inwoner

De Historische Kring Baerne huurt een gedeelte van de kelderverdieping in het gemeentelijk pand Hoofdstraat 1. De huurovereenkomst met de Historische Kring Baerne wordt met ingang van 1 januari 2021 voor een periode van twee jaar verlengd, dus tot 1 januari 2023.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

187463 (Direct openbaar)

Onderwerp

Geactualiseerd calamiteitenplan voor de analoge archieven van de gemeente Baarn

Beslispunten

 1. Vaststellen van het geactualiseerde calamiteitenplan voor de analoge archieven.
 2. Vaststellen besluit aanwijzing en bevoegdheden 'hoofd actiecentrum archieven'.

Samenvatting voor de inwoner

Voor een goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering is gemeente Baarn afhankelijk van een goed georganiseerd informatiebeheer.

Hieronder valt het voorkomen en beperken van schade, risico's of calamiteiten tijdens een noodsituatie waarbij analoge archieven en/of archiefbestanden beschadigd of verloren dreigen te gaan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

188204 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidieregister op gemeentelijke website

Beslispunten

Instemmen met verzending van de bijgaande raadsinformatiebrief over het subsidieregister op de gemeentelijke website

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over het subsidieregister op de gemeentelijke website.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

187147 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie Welzin 2021

Beslispunten

 1. Instemmen met het verlenen van een subsidie van € 248.260,- voor 2021 aan Welzin voor algemeen maatschappelijk werk, GGZ preventie en voor de inzet van thuisbegeleiding en videohometraining.
 2. Gedeeltelijk afwijzen van het aangevraagde subsidiebedrag door Welzin ad € 12.924,-
 3. Instemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 865 voor het inhuren van een tolk op basis van declaratie achteraf;
 4. Instemmen met bijgevoegde beschikking.

Samenvatting voor de inwoner

Welzin heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021. Voorgesteld wordt om subsidie te verlenen voor het uitvoeren van taken op het gebied van maatschappelijk werk, jeugd en GGZ preventie.