Openbare besluitenlijst d.d. 1 juni 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

274886 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regionaal bod impulsregeling klimaatadataptatie 2021

Beslispunten

1.        Instemmen met het bijgevoegde maatregelenpakket van de werkregio Platform Water Vallei en Eem (PWVE) als subsidieaanvraag voor het jaar 2021 voor de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie 2021-2027 van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2.            De burgemeester draagt (ex artikel 171, tweede lid, van de Gemeentewet) de ondertekening van de verklaring op aan wethouder Vissers. 

Samenvatting voor de inwoner

Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. Via die regeling kunnen ze een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen. Met deze maatregelen zorgen we dat Nederland klaar is voor de effecten van klimaatverandering, zoals wateroverlast, verdroging, hittestress en overstromingen.

De subsidieaanvraag van de gemeente Baarn voor 2021 maakt onderdeel uit van een regionaal bod van de regio Vallei en Eem (Gelderse Vallei en Eemvallei). Dit voorstel stelt voor dat het college instemt met het regionale bod en zorgt er voor dat de handelingen verricht kunnen worden die nodig zijn voor het indienen van dit bod.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

277263 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VoorBaarn over zorgcowboys in de jeugdhulp

Beslispunten

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie VoorBaarn over zorgcowboys in de jeugdhulp. 

Samenvatting voor de inwoner

In voorliggend collegevoorstel worden schriftelijke vragen beantwoord van de fractie VoorBaarn over zorgcowboys in de jeugdhulp.