Openbare besluitenlijst d.d. 1 september 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

172359 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over zwemmen in de Eem

Beslispunten

1.In te stemmen met de beantwoording van de vragen.

2.In te stemmen met het verzenden van een brief met daarin de antwoorden op de gestelde vragen.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van D66 heeft op 1 augustus 2020 schriftelijke vragen gesteld over ´Zwemmen in de Eem´. Met bijgaande raadsinformatiebrief worden de vragen beantwoord.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

173642 (Direct openbaar)

Onderwerp

Potentiële ontwikkeling Nieuw Baarnstraat 31-33

Beslispunten

  1. Kennis te nemen van het verzoek van de initiatiefnemer;
  2. In te stemmen met de beantwoordingsbrief met kenmerk 173642;
  3. De beantwoordingsbrief aan de initiatiefnemer toe te zenden.

Samenvatting voor de inwoner

N.a.v. het ontvangen verzoek heeft het college besloten de door de initiatiefnemer gevraagde verklaring ten behoeve van de subsidieaanvraag af te geven.De haalbaarheid van het initiatief zal op een later moment op inhoudelijke gronden worden beoordeeld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

145329 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidievaststelling 2019 welzin

Beslispunten

1.     Op basis van het jaarverslag 2019 de subsidie van Welzin vaststellen op €240.976,-

2.     Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2019 definitief kan worden vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

170850 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming van meneer M. Koppenhol als toezichthouder

Beslispunten

  1. Meneer Koppenhol met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening 2019, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Tabaks- en rookwarenwet voor de duur van zijn opdracht.

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 september 2020 gaat meneer M. Koppenhol starten als (externe) inspecteur toezicht & handhaving in het team ontwikkeling ruimte & omgeving. In opdracht van de gemeente wordt er een nulmeting van de DHW-vergunningen uitgevoerd. Omdat het voor zijn werkzaamheden noodzakelijk is, hebben burgemeester en wethouders besloten om meneer M. Koppenhol met directe ingang te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de Drank- en Horecawet, Algemene Plaatselijke Verordening 2019, Winkeltijdenwet, Wet op de kansspelen, Tabaks- en rookwarenwet.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

168593 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2021

Beslispunten

  1. De Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2021 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft voor 2021 een nieuwe subsidieregeling vastgesteld voor de peuteropvang en voorschoolse educatie. Alle kinderopvangorganisaties die voldoen aan de kwaliteitseisen kunnen een subsidieaanvraag indienen.