Openbare besluitenlijst d.d. 11 januari 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

340136 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Samenvatting inwoner

De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. In een brief aan de raad worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

346217 - Extra algemene ledenvergadering VNG op 13 januari 2022

Samenvatting inwoner

Op 13 januari a.s. vindt een extra algemene ledenvergadering van de VNG plaats. De gemeente Baarn zal de motie 'Het te volgen proces in vervolg op de resolutie herverdeling gemeentefonds' indienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

339065 - Prestatieafspraken 2020-2023 jaarplan 2022 Eemland Wonen

Samenvatting inwoner

Op basis van de Woningwet moeten gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Eemland Wonen, de Huurdersraad Eemland en de gemeente hebben gezamenlijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. Op basis van het bod 2022 van Eemland Wonen en de gezamenlijke ambities is de kolom 2022 toegevoegd met nieuwe afspraken.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

340147 - Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft ter visie gelegen. Er zijn 33 zienswijzen ingediend. Een en ander geeft aanleiding tot verduidelijking en enkele aanpassingen. De verduidelijkingen en aanpassingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen aan onderzoeken en aan het bestemmingsplan. Het college stelt voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en samen met een Aanmeldnotitie Milieu-Effect-Rapport (MER)-beoordeling ter visie te leggen. Belanghebbenden kunnen beroep bij de Raad van State instellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

340144 - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onder de Omgevingswet

Samenvatting inwoner

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Daarom is het nodig om keuzes te maken over de manier waarop de gemeente zich laat adviseren over omgevingskwaliteit. De gemeente Baarn beschikt al over een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door Stichting MooiSticht. Deze samenwerking wordt voortgezet. Ook wordt voorgesteld dat de gemeente blijft werken met burgerleden in de Commissie.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

343862 - RIB Wijziging stikstofberekening ruimtelijke plannen.

Samenvatting inwoner

Per 20 januari 2022 wordt de rekentool voor de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) in de beschermde Natura 2000-gebieden geactualiseerd. Tot nu toe werd alleen de uitstoot van autoverkeer van wegen binnen 5 km meegerekend. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is die afstand nu 25 km. Afhankelijk van de exacte locatie van een plangebied zijn er dertien Natura 2000-gebieden die binnen die afstand van Baarn liggen. 

Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de betekenis van de nieuwe versie van het rekenmodel op lopende procedures.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

334080 - Bestuursovereenkomst ZON 2022-2027

Samenvatting inwoner

Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker hevige stortbuien, maar ook lange perioden van droogte en hitte. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit. Sinds 2016 werken partners binnen de regio Rijn-Oost, waaronder ook Baarn valt, samen aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening. Daarvoor hebben zij een werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) vastgesteld voor de periode 2022 - 2027. In een bestuursovereenkomst staan afspraken over de uitvoering van dit werkprogramma. De gemeente Baarn ondertekent deze overeenkomst ook.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

335131 - Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

De kaderbrief van de GGD regio Utrecht (GGDrU) voor 2023 vormt de start van een begroting en verantwoording voor volgend jaar. De kaderbrief heeft een sober karakter vanwege onzekerheid met betrekking tot ontwikkelingen rond corona, verkiezingen en de financiële positie van gemeenten. Het college adviseert de raad om akkoord te gaan met de kaderbrief 2023 en geen zienswijze in te dienen. Verder wordt de raad gevraagd om in de reactiebrief waardering uit te spreken aan de GGDrU voor hun werk en inzet tijdens de corona pandemie.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

340148 - Tekort jaarrekening 2021 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verwacht 2021 af te sluiten met een tekort op de jaarrekening. Het college informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

341585 - RIB stand van zaken Integrale Toegang

Samenvatting inwoner

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten, dat er één duidelijke toegang tot informatie en advies op het gebied van zorg en welzijn moet komen per 1 januari 2022. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geinformeerd over de voortgang van het implementatieproces en de huidige stand van zaken.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

336311 - Overeenkomsten Landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

Aan het college van B&W van Baarn is gevraagd om in te stemmen met de (aangepaste) inhoud van twee privaatrechtelijke overeenkomsten tussen Provincie Utrecht, gemeente Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE), en deze te ondertekenen.

Een is de zogenaamde anterieure overeenkomst tussen de gemeente Baarn en MBE, waarin alle afspraken over het project staan. De afspraken zijn uitgebreid volgens amendementen (opdrachten) van de gemeenteraad. 

Onderdeel van de plannen van eigenaar MBE voor Landgoed Paleis Soestdijk is de bouw van woningen op het Marechausseeterrein (Alexanderkwartier). Een klein deel van dit gebied overlapt beschermde 'oude bosgroeiplaatsen' in het zogenaamde Borrebos. Er is speciale toestemming en ontheffing nodig van de provincie, via een 'inherente afwijkingsbevoegdheid'.

Bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk hebben de gemeenteraad van Baarn en gedeputeerde staten van Provincie Utrecht aangegeven dat zij het belangrijk vinden om voorwaarden te stellen aan MBE, zodat zeker is dat de kap van de beschermde bomen en de opbrengst van de woningbouw ten goede komt aan de restauratie en renovatie van Paleis Soestdijk.

Deze voorwaarden zijn nu vastgelegd in een overeenkomst tussen Provincie Utrecht en MBE. Gemeente Baarn tekent mee voor het deel dat ook in het bestemmingsplan wordt meegenomen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

337338 - Coronasteungelden sociaal domein en EZ

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft coronasteungelden ontvangen van het Rijk voor steun in het sociaal domein en op het gebeid van economische zaken. In totaal gaat het om € 940.000. Hiervan is op dit moment het overgrote deel nog niet besteed. Het college besluit om deze steungelden over te hevelen naar 2022 en een integraal sociaal-maatschappelijk coronaplan voor het sociaal domein en economische zaken op te stellen voor de weloverwogen besteding van de coronasteungelden ten behoeve van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kwetsbare groepen. Ook wordt de Tijdelijke Subsidieregeling ‘Behoud maatschappelijke organisaties Baarn' opnieuw opengesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

338623 - Verlenging huurovereenkomst Volkstuinvereniging Baarn

Samenvatting inwoner

Volkstuinvereniging Baarn huurt een terrein van de gemeente Baarn bij De Geerenweg.

De huurovereenkomst met Volkstuinvereniging Baarn wordt met ingang van 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar verlengd, tot 1 januari 2026.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

335123 - Subsidietoekenning 2022 KringloopCentrum

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om KringloopCentrum Baarn-Bunschoten voor het jaar 2022 een subsidie toe te kennen om herbruikbare spullen te blijven inzamelen en verkopen. Daarbij biedt de organisatie werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie komt in de plaats van een vergoeding die het KringloopCentrum kreeg voor onder meer de inzameling van grof huishoudelijk afval. Deze taak wordt vanaf 1 januari 2022 door RMN uitgevoerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328565 - Rapport Stip aan de horizon, doorontwikkeling van de samenwerking in het sociaal domein

Samenvatting voor de inwoner

De colleges van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben laten onderzoeken hoe de samenwerking met de gemeenschappelijke Regeling BBS kan worden versterkt. In het onderzoeksrapport 'Stip aan de horizon, doorontwikkeling van de samenwerking in het Sociaal Domein' staan daarvoor een aantal aanbevelingen. Het college stemt in met extra inzet op versterking van de huidige samenwerking en het laten opstellen van een uitgewerkt advies voor een passende inrichting van BBS voor de toekomst.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

339391 - Subsidie Stichting Kinderboerderij Canton Baarn 2022

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente kent met dit besluit een subsidie voor 2022 toe aan Stichting kinderboerderij Canton Baarn, die zich inzet op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en jeugd.