Openbare besluitenlijst d.d. 11 mei 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

265217 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidieaanvraag Coöperatie Centrum Ondernemers Baarn

Beslispunten

Toekennen van de subsidie-aanvraag aan de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn voor de inzet voor het levendig centrum.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in 2017 besloten de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage voor de inzet voor een levendig centrum. De coöperatie dient hiervoor jaarlijks een subsidieverzoek in.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

269086 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening en concept meerjarenbegroting 2022 - 2025 Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2020

Beslispunten

De raad voorstellen om :

 1. Geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening RWA 2020;
 2. Geen zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting RWA 2022 - 2025. 
 3. De bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van RWA vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) is de gemeenschappelijke regeling waarmee de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Soest en Woudenberg invulling geven aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert.

Het bestuur van het RWA biedt aan de raden van de verschillende gemeenten de jaarrekening 2020 aan. Zij hebben het recht om daarop een zienswijze in te dienen. Het college legt de Jaarrekening RWA 2020 voor aan de gemeenteraad en adviseert om geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

270798 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling BBS

Beslispunten

 1. Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarrekening 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
 2. De gemeenteraad voorstellen om de bijgevoegde reactiebrief aan het bestuur van BBS vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Sinds 1 januari 2017 hebben de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest een groot aantal taken in het Sociaal Domein samengebracht in een eigenstandige Gemeenschappelijke Regeling, BBSUO. Binnen deze regeling worden alle taken rond werk, inkomen en zorgadministratie in de gemeenten verzorgd. De uitvoeringsorganisatie hiervan is de BBS.

Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening voorgelegd aan de gemeenteraad die hier een zienswijze op in kunnen dienen. Dit voorstel informeert het college en adviseert hen om geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

266655 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling subsidie Zomerschool Baarn 2020

Beslispunten

 1. Op basis van de evaluatie en de financiële verantwoording van de Zomerschool Baarn 2020 de verleende subsidie voor 2020 vast te stellen op € 18.959,97
 2. In te stemmen met bijgevoegde vaststellingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Dit betreft de vaststelling van de subsidie voor de zomerschool die in 2020 is georganiseerd. De zomerschool duurde twee weken. Kinderen uit een minder kansrijke omgeving konden deelnemen aan allerlei activiteiten en lessen, om zo hun sociale vaardigheden en zelfredzaamheid te ontwikkelen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

269329 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zendmachtigingsprocedure

Beslispunten

Uw gemeenteraad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, betreffende het aanwijzingsproces van een nieuwe lokale publieke media-instelling.

Samenvatting voor de inwoner

Momenteel heeft RTV Baarn in Baarn de zendmachtiging en verzorgt zij de informatievoorziening binnen onze gemeente tot 8 januari 2022.

De zendmachtiging wordt elke vijf jaar opnieuw toegewezen vanuit het Commissariaat voor de Media, zo ook weer vanaf 8 januari 2022.

De procedure voor lokale media partijen om een aanvraag voor zendmachtiging in Baarn is momenteel opengesteld tot 8 juli a.s. Hierna zal de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media een advies uitbrengen, naar aanleiding van de aanvragen die ontvangen zijn.

Dit proces wordt momenteel opgestart en daarover wordt de raad geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

270175 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Regionale Energie Strategie regio Amersfoort 1.0

Beslispunten

1) Instemmen met Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 regio Amersfoort

2) RES.1.0 regio Amersfoort ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

De energie die we nodig hebben, willen we zo duurzaam mogelijk opwekken met zon op dak, langs infrastructuur, met zonnevelden en door wind. Dat is nodig om op termijn CO2-neutraal te worden. Naast het opwekken van duurzame energie vraagt dit ook om aanpassing van onze mobiliteit, een andere manier van verwarming van onze gebouwen en het terugdringen van uitstoot van industrie en landbouw.

Vanuit het Rijk heeft iedere regio (RES) een opdracht gekregen om samen duurzaam energie op te wekken. De regiogemeenten (Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg), Stedin, Waterschap en Provincie Utrecht hebben samen gekeken naar de mogelijkheden voor zon- en windenergie. Ook natuur- en milieuorganisaties hebben hierin mee gedacht. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan een lokaal uitnodigingskader voor zon en wind.

De gemeenteraad heeft bij het concept bod RES 1.0 van september 2020 de kansrijke gebieden voor zon- en windenergie vastgesteld. In de afgelopen periode is bepaald wat realistische maatregelen en locaties zijn. Dit heeft geleid tot een definitieve RES, de RES 1.0 voor Regio Amersfoort. Deze wordt binnenkort ingediend bij het rijk. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

153517 (Direct openbaar)

Onderwerp

Reconstructie Eemweg

Beslispunten

In te stemmen met het definitief ontwerp voor de reconstructie van de Eemweg.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente is voornemens de Eemweg (het deel tussen de rotonde met de Doormanlaan en de kruising met de Kerkstraat) te reconstrueren. Conform het nieuwe integraal beheerplan (IBOR 21-30) voeren we dit van gevel tot gevel. We doen dit door ook de fiets- en voetpaden en een deel van de riolering te vervangen. Daarnaast krijgen de bewoners de mogelijkheid de voorzijde van de woning af te koppelen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

239154 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoeringsplan Groenvisie 2021 - 2030

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het ‘Uitvoeringsplan Groenvisie 2021 – 2030’;
 2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Samenvatting voor de inwoner

Op 22 april 2020 stelde de gemeenteraad de nota “Groenvisie gemeente Baarn 2020” vast. De Groenvisie beschrijft de ambities over het behouden en versterken van de groenstructuur, het vergroten van de biodiversiteit (soortenrijkdom) en de klimaatadaptatie (omgang met het veranderend klimaat). Het college stelde in opdracht van de gemeenteraad een uitvoeringsplan op met maatregelen die de komende tien jaar uitgevoerd worden. Samengevat worden onderstaand resultaten de komende tien jaar bereikt met het uitvoeren van de maatregelen in het uitvoeringsplan:

 • Zichtbare verbetering van het groene karakter op de volgende plekken: bij entrees, in (bos)parken en verschillende buurten.
 • Betrokken inwoners bij het groener maken van de eigen omgeving en de tuinen. 
 • Een zichtbaar natuurvriendelijke gemeente met inzicht in natuurwaarden (flora en fauna), een vergrote biodiversiteit (soortenrijkdom) door de gewijzigde inrichting en door het uitvoeren van ecologisch bermbeheer.
 • Een positieve bijdrage van het groen in het veranderend klimaat (klimaatadaptatie) door het groener maken van de buurten die aangepakt worden. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

248598 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB spoorwegovergangen

Beslispunten

 • In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief
 • Prorail te verzoeken de studie naar oplossingsmogelijkheden uit te gaan voeren

Samenvatting voor de inwoner

In deze raadsbrief informeren wij de raad over de verkeersveiligheidssituatie rondom de spoorwegovergangen in gemeente Baarn. Prorail heeft aangegeven dat 2 spoorwegovergangen in de gemeente Baarn erg hoog op de lijst staan met risicovolle spoorwegovergangen en vraagt daar aandacht voor. In deze raadsinformatiebrief wordt de raad hierover geïnformeerd. Tevens wordt de gemeenteraad geïnformeerd tijdens de inforaad van 8 juni door Prorail over de risico's en de uitvoering van een test om camera's te gaan plaatsen. Op 8 juni zal Prorail een presentatie geven in de informatieraad waarin zij dieper ingaan op de noodzaak, de studie en het project met de camera's.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

266733 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken 2020 & Begroting 2022 GGD regio Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen om:

1.    Geen zienswijzen in te dienen op de Jaarrekening 2020 van de GGD regio Utrecht;

2.    Zienswijze in te dienen op de Ontwerpbegroting 2022 van de GGD regio Utrecht;

3.    De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2020 en de ontwerp begroting 2022 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de jaarstukken 2020 en ontwerp begroting 2022 en daarbij de volgende zienswijze mee te geven:

We zouden graag zien dat de reserves ingezet worden om de verhoging van gemeentelijke bijdragen zo laag mogelijk te houden. De raad van Baarn is terughoudend met betrekking tot het vormen van Eigen Vermogen/reserves door Gemeenschappelijke Regelingen. Gemeente Baarn zal met de GGD in gesprek gaan om vanaf 2021 de kosten waar mogelijk te verlagen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

267385 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2022 AVU

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van Afvalverwijdering Utrecht;
 2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de AVU vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen over systeemknelpunten in de afvalverwerking.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

269622 (Direct openbaar)

Onderwerp

ontwerpbesluit ondergrondse container Fockema Andreaelaan (nieuwbouw de Loef)

Beslispunten

 1. Het ontwerpbesluit vast te stellen voor twee ondergrondse containers tegenover het nieuwbouwproject 'de Loef' aan de Fockema Andreaelaan te Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

In het ontwerpbesluit wordt voorgesteld om de ondergrondse container voor restafval die gebruikt zal worden door de nieuwe bewoners van nieuwbouw op locatie 'de Loef' te plaatsen aan de Fockema Andreaelaan. Op de locatie wordt tevens een ondergrondse container geplaatst voor de inzameling van papier. De huidige bovengrondse papiercontainer wordt vervolgens verwijderd. Bij de keuze voor het wijzigen van de locatie zijn onder meer de reacties van Eemland wonen en de RMN afgewogen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

270993 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp Programmabegroting 2022 RUD Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerpprogrammabegroting 2022 van de RUD Utrecht;

Samenvatting voor de inwoner

Met de ontwerpprogrammabegroting 2022 geeft de RUD aan wat zijn voornemens zijn voor het komende jaar. Het college stelt voor een zienswijze tegen de ontwerpprogrammabegroting in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

271064 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 RMN

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om zienswijzen in te dienen op de conceptjaarrekening 2020, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland over de kostenstijgingen in de drie genoemde documenten.
 2. De raad voor te stellen om de bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van RMN vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. RMN heeft de concept jaarrekening 2020, ontwerpbegrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt de raad voor om zienswijzen in te dienen over de kostenstijgingen.