Openbare besluitenlijst d.d. 13 juli 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

285254 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beleidsregels drugshandel op straat Baarn

Beslispunten

Beleidsregels tegen drugshandel op straat door de burgemeester in te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In de gemeente Baarn is op diverse plekken sprake van drugshandel op straat. Deze drugshandel leidt tot drugsoverlast en wordt ervaren als een aantasting van het veiligheidsgevoel. De burgemeester heeft beleidsregels tegen drugshandel op straat ingesteld. Drugsdealers kunnen een last onder dwangsom opgelegd krijgen door de burgemeester, waarmee de gemeente wil voorkomen dat drugsdealers zich schuldig maken aan drugshandel op straat. 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

287005 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma 2021 en Jaarverslag 2020 Toezicht en Handhaving

Beslispunten

1.      Het Uitvoeringsprogramma 2021 en Jaarverslag 2020 Toezicht en Handhaving vast te stellen.

2.      De gemeenteraad over deze besluitvorming te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In het Uitvoeringsprogramma 2021 en Jaarverslag 2020 Toezicht en Handhaving staat wat de gemeente in 2020 heeft gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving van de inwoners van Baarn te verbeteren en te handhaven. Dit doet de gemeente door op te treden tegen zaken die niet zijn toegestaan. Denk hierbij aan ingrijpen bij bouwen zonder vergunning, optreden tegen parkeeroverlast, afhandelen van klachten van inwoners over de openbare ruimte en controleren van gebouwen op brandveiligheid. In het uitvoeringsprogramma staat wat de gemeente in 2021 op dit gebied gaat doen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

285215 (Direct openbaar)

Onderwerp

Achtervangovereenkomst 2021 Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Beslispunten

1.      In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met ingang van 1 augustus 2021.

2.      Kennis te nemen van de aankondiging van WSW dat enkele wijzigingen in bestaande achtervangovereenkomsten worden voorbereid.

Samenvatting voor de inwoner

Nagenoeg alle gemeenten in Nederland hebben met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) een overeenkomst om financiële risico's bij woningbouwcorporaties te spreiden. De bestaande overeenkomst wordt aangepast aan de veranderende tijd.

Indien een woningbouwcorporatie in financiële moeilijkheden komt, kunnen gemeenten en de rijksoverheid een borgstelling verlenen. Hiermee kan de woningbouwcorporatie zijn financiële moeilijkheden oplossen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

285788 (Direct openbaar)

Onderwerp

Baarnsche Zoom resultaat prescreening NL Gebiedslabel

Beslispunten

De gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de prescreening van NL Greenlabel voor de Baarnsche Zoom, waarin de huidige duurzaamheidsambities van de gemeente Baarn beschouwd worden volgens de systematiek van NL Greenlabel.

Samenvatting voor de inwoner

Bij de besluitvorming over het Ruimtelijk Kader voor de Baarnsche Zoom in de vergadering van 24 maart 2021 heeft de raad een amendement aangenomen over de borging van gezondheidsaspecten en duurzaamheidsambities in de gebiedsontwikkeling. De ambitie van de raad is het behalen van gebiedslabel A. Een eerste screening geeft de huidige ambities van de gemeente weer in de methodiek van NL Greenlabel. Hieruit blijkt dat met de huidige ambities gebiedslabel B wordt behaald. Binnenkort wordt onderzocht wat er voor nodig is om een verbeterslag te maken. Uiteindelijk zullen de ambities worden vertaald in gunningscriteria voor de openbare aanbesteding van de gebiedsontwikkeling Baarnsche Zoom.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

286898 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Prinses Marielaan 13

Beslispunten

 1. Het ontwerpbestemmingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.
 2. de gemeenteraad met bijgevoegde RIB te informeren over de voortgang.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een bestemmingsplan in voorbereiding voor een deel van het hoekperceel Prinses Marielaan 13 / Prinses Irenelaan. Het college heeft besloten om het ontwerpbestmemingsplan voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen. Tevens zal de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief (RIB) worden geinformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

287004 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidie 2020 Stichting De Trits

Beslispunten

 1. Op basis van de jaarrekening 2020 van Stichting De Trits (Bijlage 1) en het jaarverslag (Bijlage 2) de subsidie 2020 vaststellen op € 596.079.
 2. Instemmen met verzending van de bijgaande vaststellingsbrief (Bijlage 3).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente stelt de subsidie 2020 van Stichting De Trits vast op € 596.079. Dit is gelijk aan het bedrag dat in 2020 aan voorschot uitgekeerd is.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

287195 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen subsidies 2020 Sportpark Ter Eem

Beslispunten

 1. Op basis van de jaarrekening 2020 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Bijlage 1) de subsidie 2020 aan de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem vaststellen op € 181.415;
 2. Op basis van de jaarrekening 2020 van de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (Bijlage 2) de subsidie 2020 aan de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn vaststellen op € 97.585;
 3. Instemmen met verzending van bijgaande vaststellingsbrieven (bijlagen 3 en 4).

Samenvatting voor de inwoner

Uit de jaarverslagen 2020 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) blijkt dat zij hebben voldaan aan de inhoudelijke en financiële voorwaarden zoals die vermeld staan in de opdracht tot exploitatie en subsidieovereenkomst (Seste) en de Algemene Subsidieverordening (Seste en SKAB). De gemeente is van oordeel dat de door Seste en SKAB geleverde prestaties voldoen. Daarom wordt voorgesteld om de hoogte van het subsidiebedrag 2020 vast te stellen op het al verleende bedrag in 2020. Net als vorig jaar wijst Seste erop dat door de herverdeling van de subsidies voor sportaccommodaties op termijn (2026) een financieringsprobleem ontstaat voor Seste.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

287393 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwikkeling Oude Utrechtseweg - Paaskerk

Beslispunten

 1. In te stemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie "Oude Utrechtseweg - Paaskerk" met als doel omwonenden en belanghebbenden te informeren.
 2. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van het initiatief.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie "Oude Utrechtseweg - Paaskerk" wordt een woningbouwplan voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

287429 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwikkeling Zandvoortweg 60

Beslispunten

 1. In te stemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie Zandvoortweg 60 met als doel omwonenden en belanghebbenden te informeren.
 2. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van het initiatief.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie Zandvoortweg 60, wordt een woningbouwplan voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

287495 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan en comceptomgevingsvergunning Ericastraat 16-18

Beslispunten

 1. het ontwerpbestemmingsplan Ericastraat 16-18 met identificatienummer NL.IMRO.0308.BP0095-ON01en de hiermee gecoördineerde ontwerpomgevingsvergunning ter inzage te leggen;
 2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
 3. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken van het proces.

Samenvatting voor de inwoner

Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 28 woningen mogelijk te maken. Tevens heeft de gemeenteraad op die datum besloten de coördinatieregeling toe te passen. Met dit collegebesluit wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende ontwerpomgevingsvergunning. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

287758 (Direct openbaar)

Onderwerp

Huurovereenkomst Stichting Baarnse IJsbanen

Beslispunten

 1. Instemmen met de voorliggende concept-huurovereenkomst, met het daarin opgenomen opstalrecht voor het bestaande clubhuis en de geplande zonnepanelen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente verhuurt een terrein ten noorden van De Geerenweg aan de Stichting Baarnse IJsbanen. De stichting vraagt om aanpassing van de huurovereenkomst voor een verlenging van vijftien jaar en het opnemen van een opstalrecht voor het bestaande clubhuis en de toekomstige zonnepanelen. Er zijn geen bezwaren tegen het aanpassen van de huurovereenkomst voor een verlenging van vijftien jaar. Evenmin zijn er bezwaren tegen het gevraagde opstalrecht.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

289940 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

Aan de gemeenteraad voorstellen:

 1. In te stemmen met de Nota van inspraak en overleg voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk;
 2. In te stemmen met de wijzigingen in het voorontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van de inspraakreacties, het advies klankbordgroep en moties/ amendementen van gemeenteraad, zoals die weerslag hebben gekregen in het ontwerpbestemmingsplan;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening.
 4. Geen exploitatieplan opstellen.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de restauratie van Paleis Soestdijk en het herstel van het landgoed is een plan gemaakt: Made by Holland. De gemeenteraad heeft in april 2019 randvoorwaarden meegegeven. Het voorontwerpbestemmingsplan dat daarvan de vertaling is heeft in september en oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De reacties zijn samengevat en van een antwoord voorzien in de Nota van inspraak en overleg. Naar aanleiding van de inspraak is het plan op een aantal punten aangepast en/of verduidelijkt. In december heeft Meyer Bergman Erfgoed Groep gevraagd een alternatief te mogen onderzoeken voor het Alexanderkwartier. Dat alternatief is onderdeel geworden van voorliggend ontwerpbestemmingsplan. De raad wordt in deze raadscyclus gevraagd of hij kan instemmen met het ontwerpbestemmingsplan en met het ter visie leggen daarvan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

289877 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie aanvragen Herstelfonds Cultuur 2021

Beslispunten

1.      Instemmen met het subsidiëren van drie culturele initiatieven t.b.v. de herstart van de culturele activiteiten:

a.      Culturele zaterdagen ad € 20.000

b.      Cross mediaal promotieplatform ad € 25.000

c.       Cultuurmagazine ad € 25.500

2.      Instemmen met het subsidiëren van 1 cultureel initiatief t.b.v. vernieuwing van de cultuursector:

a.      Streamingapparatuur ad € 26.239

Samenvatting voor de inwoner

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de culturele sector in Baarn is komen stil te liggen. Nu de wereld langzaamaan weer open gaat, als gevolg van het succesvolle vaccinatieprogramma, is het tijd om de activiteiten weer op te starten en samenwerkingen te stimuleren. We richten ons op het hier en nu, maar ook op de toekomst.

Gemeente Baarn heeft landelijke steungelden ontvangen om het herstel van de culturele infrastructuur te kunnen bekostigen. Met behulp van het ‘Herstelplan Cultuur Baarn’ wil gemeente Baarn meehelpen aan het behoud van banen en aanbod, cultuurbezoek aanmoedigen en vernieuwing stimuleren. Het College B&W wordt gevraagd de subsidie aanvragen boven de € 20.000 te beoordelen. Het gaat om vier aanvragen voor een totaalbedrag van € 96.739 voor het herstarten van culturele activiteiten en het vernieuwen van de cultuursector.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

285138 (Direct openbaar)

Onderwerp

Deelname trajecten A1, A2, A12, A27 en A28 provincie Utrecht in het programma Opwek van Energie op Rijksvastgoed (OER)

Beslispunten

 • In te stemmen met verzending van bijgevoegde brief door gedeputeerde van Essen, mede namens gemeente Baarn, wethouder Prakke.
 • In te stemmen met de raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Veel gemeenten in de provincie Utrecht maken werk van de energietransitie. Hier hebben zij ook rijksgronden en -assets nodig om kansen te realiseren. Voor de gemeente Baarn zijn de rijksgronden bij de A1 daar een belangrijk voorbeeld van.

De provincie vraagt, samen met gemeenten uit de provincie Uitrecht, aan het ministerie van EZK om samen een (voor)verkenning te starten naar de mogelijkheden voor duurzame opwekking op rijksgronden en geluidsschermen langs de rijkswegen A1, A2, A12, A27 en A28. De gemeente Baarn wil onderdeel zijn van die samenwerking om de kansen rond de A1 beter in kaart te brengen

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

290864 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanpassingen gebouw De Uitkijck i.v.m. medegebruik Het Baarnsch Lyceum

Beslispunten

Instemmen met bekostiging uit de Post Onvoorzien van aanpassing van het gebouw van brede school De Uitkijck in verband met medegebruik van Het Baarnsch Lyceum.

Samenvatting voor de inwoner

Om medegebruik van de eerste verdieping van brede school De Uitkijck door Het Baarnsch Lyceym mogelijk te maken, worden een glazen tussenwand bovenaan de tribunetrap geplaatst en wordt de CV-installatie gesplitst. De kosten hiervoor worden gedekt vanuit de Post Onvoorzien. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

93295 (Direct openbaar)

Onderwerp

Rioolvervanging Zandvoortweg (Plataanlaan - Prof. Krabbelaan)

Beslispunten

 1. In te stemmen met de uitvoering van de rioolvervanging in de Zandvoortweg tussen de Plataanlaan en de Prof. Krabbelaan en de geraamde kosten van € 360.000,- daarvoor te dekken uit de voorziening riolering.
 2. In te stemmen met het afkoppelen van particuliere woningen voor zover de bewoners medewerking willen verlenen en de geraamde kosten van € 75.000,- daarvoor te dekken uit de voorziening riolering.

Samenvatting voor de inwoner

In navolging van het meer oostelijk gelegen deel van de Zandvoortweg wordt ook tussen de Plataanlaan en de Prof. Krabbelaan het riool vervangen. Het bestaande riool en het wegdek daarboven verkeren in slechte staat.

Het plan is het bestaande gemengde riool (één buis) te vervangen door een gescheiden stelsel (twee buizen), waarbij het hemelwater apart wordt afgevoerd ("afkoppelen"). Dat water gaat naar oppervlaktewater of infiltreert direct de bodem in. De bewoners worden betrokken en gevraagd of zij ook hun dakoppervlak willen afkoppelen.

Voordat het riool door de gemeente vervangen wordt, hebben de netbeheerders de waterleiding en gasleiding vervangen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

230074 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Communicatieplan duurzaamheid - energietransitie

Beslispunten

Het vaststellen van het communicatieplan energietransitie.

Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Voor het programma duurzaamheid is voor het onderdeel Energietransitie een communicatieplan opgesteld. In dit document staat op welke manier communicatie beoogt bij te dragen aan de duurzame energiedoelstellingen van de gemeente Baarn: meer energie besparen, meer duurzame energie lokaal opwekken en de overstap naar aardgasvrije verwarming. Inzet van de communicatie is er op gericht om duurzaam gedrag te stimuleren en draagvlak te creëren voor de energietransitie.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

277205 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling 2020 en toekenning 2022 subsidie De Groene Inval

Beslispunten

 1. De subsidie 2020 aan Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval vast te stellen op € 59.330.
 2. Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval voor 2022 een subsidie toe te kennen van € 94.300.
 3. Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval hierover te informeren middels het versturen van bijgaande subsidiebeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval leert Baarnse kinderen over natuur en milieu en ontvangt hiervoor jaarlijks subsidie van de gemeente. De stichting heeft een verantwoording ingediend over het kalenderjaar 2020 en een aanvraag voor 2022. Het college stelt de subsidie over 2020 vast op € 59.330 en kent voor 2022 een subsidie toe van € 94.300. Hiermee kan De Groene Inval haar taken uitvoeren.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

277204 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling subsidie Baarnse Klimaatalliantie 2020

Beslispunten

 1. De subsidie 2020 aan de stichting Baarnse Klimaatalliantie vast te stellen op €33.553.
 2. De stichting Baarnse Klimaatalliantie hierover te informeren middels het versturen van bijgaande subsidiebeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

De Baarnse Klimaatalliantie, EnergiekBaarn en Platform Ondernemend Baarn Duurzaam hebben in 2020 samen een subsidie van €50.000 ontvangen van de gemeente. De organisaties hebben daarmee activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan een duurzaam Baarn. Door de coronacrisis konden niet alle activiteiten plaatsvinden. Daardoor hebben de organisaties ook niet alle middelen uitgegeven. Het college besluit daarom om de subsidie lager vast te stellen. Dat betekent dat het deel van de subsidie dat niet besteed is, terugbetaald moet worden aan de gemeente.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

278638 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vervolgaanpak klimaatadaptatie

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van het rapport over de stadsgesprekken klimaatadaptatie van april 2021 (‘Klimaatdialogen Soest en Baarn’)
 2. In te stemmen met de voorgestelde aanpak om te komen tot een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie in 2021.
 3. De raad te informeren over de aanpak via een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 heeft de gemeente Baarn stadsgesprekken gevoerd over klimaatadaptatie. Eind 2021 wil gemeente Baarn een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie klaar hebben. Dit voorstel gaat over de manier waarop we de resultaten van de stadgesprekken en eerdere trajecten over klimaatadaptatie gaan verwerken in de uitvoeringsagenda.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

288356 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Bomenplantplan

Beslispunten

1.      Akkoord te gaan met het ‘Bomenplantplan gemeente Baarn’;

2.      In te stemmen om 57.500 euro voor het bomenplantplan te besteden en dit te dekken voor een bedrag van 42.500 euro uit de begrotingspost boomverzorging en 15.000 euro te onttrekken uit de voorziening bomenfonds voor het bomenplantplan;

3.      De gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Samenvatting voor de inwoner

Jaarlijks sterft een klein percentage van één tot anderhalf procent van de ruim 10.000 bomen in de gemeente af of moeten vervangen worden vanwege ziekte. Uit de laatste veiligheidscontroles in 2019 en 2020 bleken 370 bomen in een slechte conditie te verkeren waarin kap nodig was. Dit waren meer bomen dan gebruikelijk vanwege verschillende oorzaken. Een inhaalslag van de bomenkap was noodzakelijk om de veiligheid in de omgeving te waarborgen.

Om het groene karakter in de gemeente duurzaam te behouden is een bomenplantplan opgesteld. In totaal zijn 130 nieuwe bomen in het bomenplantplan opgenomen. Daarmee wordt ruim voldaan aan de herplantplicht van 88 bomen uit de laatste bomenkaprondes. Van de 130 nieuwe boomplekken in het plan hebben de inwoners 75 plekken aangedragen waarin zij graag een boom zien staan. Een deel van de door de inwoners aangedragen plekken betrof ook de plekken die al bestemd waren voor de uitvoering van de herplantplicht uit de bomenkap. De nieuwe bomen staan voor eind 2021 in de grond. 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

287848 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Convenant Woonplaatsbeginsel

Beslispunten

1.     In te stemmen met het Convenant Implementatie woonplaatsbeginsel Jeugd;

2.    Wethouder A. van Roshum te mandateren om het convenant namens het college te ondertekenen.

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 januari 2022 wordt de Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet van kracht. Het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet regelt welke gemeente (financieel) verantwoordelijk wordt. Om de implementatie van deze wet soepel te laten verlopen èn de administratieve lasten voor gemeenten en zorgaanbieders zo laag mogelijk te houden, heeft de VNG een convenant opgesteld.