Openbare besluitenlijst d.d. 13 oktober 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

178692 (Direct openbaar)

Onderwerp

Brief aan gemeenteraad deelname Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

Beslispunten

De raad voor te stellen:

  1. De vorming van en landelijke Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) te onderschrijven
  2. Aan de Veiligheidsregio Utrecht kenbaar te maken erop toe te zien dat de vorming van de nieuwe werkgeversorganisatie voor de gemeenten kostenneutraal plaatsvindt
  3. De Veiligheidsregio Utrecht middels bijgesloten brief hiervan op de hoogte te stellen

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 januari 2020 is met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) het arbeidsvoorwaardenregime van de gemeentelijke sector gewijzigd. De Veiligheidsregio's zijn hiervan uitgesloten en zijn zo genoodzaakt de arbeidsvoorwaarden voor hun eigen personeel ergens anders onder te brengen. Een zelfstandige werkgeversorganisatie voor alle 25 Veiligheidsregio's in Nederland is de meest praktische invulling hiervan. Zo kan ook aan de bijzondere taken en functies binnen de Veiligheidsregio, te denken valt aan brandweertaken en brandweervrijwilligers, het meeste recht worden gedaan. Er wordt aandacht gevraagd om deze vorming voor de gemeenten kostenneutraal te laten gebeuren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

177216 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vergunningverleningsplan 2020-2021

Beslispunten

Vastestellen van Vergunningverleningsplan 2020-2021

De ingangsdatum van het plan vaststellen op 15 oktober 2020

Samenvatting voor de inwoner

In het vergunningverleningsplan staat aangegeven hoe de gemeente omgaat met ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning. Door het vastleggen van de regels ontstaan er waarborgen voor de inwoners. Het vergunningenbeleid is een onderdeel van het totale beleid op het terrein van de bebouwde omgeving.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

177878 (Direct openbaar)

Onderwerp

Concept Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021-2024

Beslispunten

1.Instemmen met de conceptversie Beleidsplan toezicht en handhaving Sociaal Domein 2021-2024

2.Instemmen met het versturen van de conceptversie aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de inwoners van Baarn leveren wij ondersteuning binnen de participatiewet, Wmo, en Jeugdzorg. Om die zorg en ondersteuning duurzaam te kunnen blijven aanbieden is het belangrijk dat de beschikbare middelen effectief en rechtmatig worden ingezet. 

Het beleidsplan Toezicht en Handhaving Sociaal Domein 2021-2024 beschrijft hoe de BBS gemeenten deze verantwoordelijkheid invullen naar zowel de inwoner als de zorgaanbieder. Over de inhoud van dit plan zal de Adviesraad een formeel advies uitbrengen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

177879 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwikkeling Zandvoortweg 60

Beslispunten

Instemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie Zandvoortweg 60 voor een informatieavond met inwoners van Baarn

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie Zandvoortweg 60, wordt een woningbouwplan voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

178791 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording brief bewoners ontwikkeling Heuveloordstraat

Beslispunten

  1. in te stemmen met de beantwoording op beide brieven zoals opgenomen in de concept-beantwoording.

Samenvatting voor de inwoner

Door enkele omwonenden zijn brieven geschreven naar de gemeenteraad en het college over de gevolgen van de bouwwerkzaamheden op de locatie Heuveloordstraat 11 A/B. Het college beantwoordt de brieven door middel van de in de bijlage opgenomen beantwoording.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

179467 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief vragen briefadres

Beslispunten

Raad middels raadsinformatiebrief informeren over de mogelijkheden en evaluatie omtrent het aanvragen van een particulier briefadres in de gemeente Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Mensen met problematische schulden kunnen soms door hun financiële problemen op straat komen te staan. In dit geval hebben ze ook geen postadres meer om een uitkering aan te vragen, of een zorgverzekering af te sluiten, waardoor ze nog verder in de problemen kunnen komen. Het is daarom belangrijk dat er een mogelijkheid is om een particulier briefadres te kunnen krijgen via de gemeente. Dit maken wij mogelijk doormiddel van een samenwerking met het dak- en thuislozen centrum van de gemeente Amersfoort. Daarnaast is er de mogelijkheid tot inschrijving op een privaat postadres in de gemeente Baarn via Welzin. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

178896 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Septembercirculaire 2020

Beslispunten

  1. Kennis nemen van de ontwikkelingen beschreven in de Septembercirculaire 2020.
  2. Akkoord gaan met de financiële uitkomsten en financiële verwerking van de Septembercirculaire 2020.
  3. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In de algemene uitkering wordt budget vanuit de Rijksoverheid verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Voor gemeenten wordt dat gedaan via het Gemeentefonds. Het gemeentefonds wordt tenminste 3 keer per jaar bijgesteld. In september, december en in mei. De Septembercirculaire is afgelopen Prinsjesdag gepubliceerd. In de Septembercirculaire worden de budgetten vanuit de Rijksoverheid bijgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

179261 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Procesbrief Raad | huisvesting bibliotheek/theater

Beslispunten

Instemmen met het publiceren van een nieuwe procesbrief over het project gezamenlijke huisvesting bibliotheek/theater.

Samenvatting voor de inwoner

Deze procesbrief informeert de Raad en inwoners over de voortgang van het project gezamenlijke huisvesting theater/bibliotheek. Medio juli jl. hebben wij ook een update gedeeld. Medio oktober zijn wij alweer een aantal stappen verder, dit delen we graag in deze brief. De verwachting is dat het College in november een besluit zal nemen over het aan de raad voor te leggen voorstel.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

179307 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijziging november 2020

Beslispunten

De raad voorstellen om de begrotingswijziging november 2020 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Met deze begrotingswijziging vindt in voorbereiding op de jaarrekening 2020 een aantal (technische) wijzigingen plaats in de financiële begroting. Met het doorvoeren van deze begrotingswijziging wordt voldaan aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en aan de rechtmatigheidsvoorschriften.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

178193 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijziging 2020-1 GGDrU

Beslispunten

  1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de ontwerp begrotingswijziging 2020-1 GGD regio Utrecht;
  2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

GGD regio Utrecht heeft een wijziging van de begroting 2020-1 ingediend (Ontwerp Begrotingswijziging 2020-1). 

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het Algemeen bestuur door middel van bijgevoegde brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

178877 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadinformatiebrief Stoppen Lyvore met huishoudelijke hulp

Beslispunten

Raad middels raadsinformatiebrief informeren over de ontwikkelingen op de huishoudelijke hulp.

Samenvatting voor de inwoner

Lyvore heeft de gemeente onlangs laten weten dat zij gaan stoppen met het leveren van hulp bij het huishouden. Net als eerder Amaris, wil ook Lyvore zich concentreren op het bieden van verpleging en verzorging - in thuiszorg en in woonzorgcentra.

Het verliezen van Lyvore als aanbieder heeft mogelijk gevolgen voor het verzorgen van de huishoudelijke hulp. In de komende periode zal de gemeente met Lyvore samenwerken om een soepele overgang te bewerkstelligen voor personeel en cliënten.