Openbare besluitenlijst d.d. 14 december 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

335926

Onderwerp

Zienswijze kadernota VRU 2023

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 VRU.
 2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor 2023 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen hun zienswijzen op de nota kenbaar maken. Deze zienswijzen worden besproken en eventueel betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting van de VRU voor 2023. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

337329

Onderwerp

Oprichten Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s'

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van het besluit tot het oprichten van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.
 2. De bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De veiligheidsregio’s ervaren veelal problemen bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering voor personeel. Het aantal aanbieders neemt af, premies stijgen en voorwaarden worden versoberd. De verzekerbaarheid komt daardoor onder druk te staan en er is sprake van een aantal onverzekerbare risico’s. Veiligheidsregio’s moeten zelf voorzien in een mogelijke dekking. In het kader van goed werkgeverschap hanteren veiligheidsregio's gezamenlijk één lijn bij de afhandeling van schades na ongevallen en richten hiervoor een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's op. Deelname is vrijwillig. De VRU vraagt aan de deelnemende gemeenten of zij nog wensen of bedenkingen kenbaar hebben.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

338095

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit verbod carbid schieten 2021/2022

Beslispunten

 1. Van 31 december 2021 18.00 uur tot 1 januari 2022 02.00 het gehele gebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen als gebied waar het tweede en derde lid van artikel 5:34A van de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 niet van toepassing zijn.

Samenvatting voor de inwoner

Het gebied buiten de bebouwde kom wordt aangewezen als gebied waar geen carbid geschoten mag worden tijdens de jaarwisseling. Ook binnen de bebouwde kom mocht al geen carbid worden afgeschoten. Daarmee is tijdens de jaarwisseling 2021/2022 het schieten van carbid in de hele gemeente Baarn verboden.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338091

Onderwerp

Plan van aanpak kerkenvisie

Beslispunten

 1. het plan van aanpak Kerkenvisie vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt het plan van aanpak voor het opstellen van de kerkenvisie vast. Dit is een strategische visie over de kerkgebouwen in Baarn, waarover gesprekken worden gevoerd met alle kerken. Door een kerkenvisie op te stellen, kunnen problemen van kerken in de toekomst worden beperkt en wordt het religieus cultureel erfgoed in Baarn beter beschermd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338125

Onderwerp

Bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

Beslispunten

 1. In te stemmen met het besluit hogere waarden;

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0092-VA01 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Samenvatting voor de inwoner

In november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort om passende huisvesting voor complexe zorg te kunnen realiseren. In 2021 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft daarop gelijktijdig met het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegen. Een tweetal zienswijzen heeft tot kleine wijzigingen geleid. Het college stemt in met de hogere grenswaarden en stelt de raad voor om het bestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338117

Onderwerp

Huisvestingsverordening Baarn 2022

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om de Huisvestingsverordening Baarn 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten en woningcorporaties in de regio willen de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen op onderdelen op elkaar afstemmen. Dit geeft duidelijkheid aan woningzoekenden. Daarvoor moet de Huisvestingsverordening Baarn 2022 worden vastgesteld. Belangrijke wijziging is dat een deel van de woningen op basis van loting kan worden toegewezen. Ook behouden woningzoekenden een deel van hun inschrijfduur wanneer ze verhuizen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338650

Onderwerp

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

 1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en hogere waarden vast stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

Samenvatting voor de inwoner

Voor het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (Wgh) uitgevoerd. Bij een deel van de woningen op het Alexanderkwartier wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het college kan hogere grenswaarden vaststellen. De maximale hogere grenswaarden worden niet overschreden. Na dit collegebesluit wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegd. Het definitieve besluit moet verleend zijn voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338957

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de percelen Tolweg 2, 4 en 6 zoals verwoord in het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
 2. Het college opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten.

Samenvatting voor de inwoner

Het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan is in september 2020 van de agenda van de raad afgevoerd. In juni heeft de raad besloten het voorstel opnieuw van de agenda af te voeren, om eerst het aanvullend onderzoek ‘Uitwerking Toekomstvisie Werklocatie Baarn' af te wachten. Dit onderzoek is in november 2021 in de raad besproken. Het college biedt het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling Tolweg 2,4 en 6 opnieuw ter behandeling aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

325317

Onderwerp

Handboek Vervanging Personeelsdossiers

Beslispunten

 1. De analoge personeelsdossiers van de gemeente Baarn te vervangen door de digitale reproductie (scans), zoals beschreven in het Handboek Vervanging Personeelsdossiers.

Samenvatting voor de inwoner

Sinds 2021 werkt de gemeente Baarn met een elektronisch systeem voor personeelsadministratie. Dit nieuwe systeem biedt een kans om papieren personeelsdossiers te vervangen door digitale.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke
Wethouder Jansma

Zaaknummer

339083

Onderwerp

Niet opleggen van aanslagen precariobelasting 2021

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. De aanslagen precariobelasting 2021 niet op te leggen.

Samenvatting voor de inwoner

Vanwege de gevolgen van coronamaatregelen voor met name horeca- en winkelondernemers is eerder besloten om de aanslagen precariobelasting voor 2020 niet op te leggen. Gelet op de maatregelen worden ook in 2021 de aanslagen precariobelasting 2021 niet opgelegd. Hierdoor steunt de gemeente de plaatselijke ondernemers. Een deel van de gemiste inkomsten voor de gemeente worden gecompenseerd door het Rijk.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

334037

Onderwerp

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Baarn 2022.

Beslispunten

 1. Het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 worden de soorten ondersteuning en de financiële tegemoetkomingen voor cliënten beschreven.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

336283

Onderwerp

Antwoordbrief aan FTB over beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed

Beslispunten

 1. Bijgaande antwoordbrief vaststellen en versturen naar ondernemer FTB.

Samenvatting voor de inwoner

Een ondernemer heeft in een brief aan de raad zorgen geuit over geschikte locaties en acceptabele huren van maatschappelijk vastgoed in de kern van Baarn. Vooral omdat er regelmatig locaties worden omgezet van bedrijfslocatie naar woning. Het college antwoordt dat ze zich waar mogelijk inspannen voor het beschikbaar houden van voldoende locaties. En dat bestemmingswijzigingen altijd plaatsvinden op basis van een integrale belangenafweging.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

287847

Onderwerp

Doorbraakmethode

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het implementeren van de Doorbraakmethode van IPW in de gemeente Baarn voor een periode van minimaal 4 jaar.

Samenvatting voor de inwoner

Sommige inwoners hebben een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg die niet (helemaal) past binnen het bestaande aanbod. De Doorbraakmethode helpt om in die gevallen een oplossing te vinden. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de inwoner en de omgeving zelf kan en waar ondersteuning nodig is. De gemeente leidt hiervoor twee doorbraakregisseurs op.