Openbare besluitenlijst d.d. 14 september 2021 (inclusief na 1 week)

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 14 september 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

317622 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan Troelstralaan

Beslispunten

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst;
 2. In te stemmen met de zienswijzennota;
 3. De raad voor te stellen:
 • het bestemmingsplan "Troelstralaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0094-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 • het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 • geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
 • het beeldkwaliteitsplan "Troelstralaan" (d.d. mei 2021) vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 23 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 39 woningen mogelijk te maken. Hiervoor heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het college besluit een anterieure overeenkomst met Eemland Wonen aan te gaan en de raad voor te stellen om het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

318052 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

Beslispunten

 1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0092-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 2. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarde;
 3. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
 4. In te stemmen met de RIB en deze naar de raad te verzenden.

Samenvatting voor de inwoner

Sherpa en Amerpoort hebben een visie ontwikkeld met een ruimtelijke vertaling die ziet op de langere termijn. Om dit planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig om op toekomstige ontwikkelingen in de zorg te kunnen anticiperen en te voorkomen dat voor elk bouwplan een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen.

Op 27 november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen. Tevens heeft de raad besloten om een voorontwerp bestemmingsplan voor te bereiden dat in de uitbreidingsbehoefte van beide zorginstellingen voorziet.

Op 27 januari 2021 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Van vrijdag 26 februari 2021 tot en met donderdag 8 april 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan voor iedereen ter inzage gelegen. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken.

Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

318220 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan Ericastraat 16-18

Beslispunten

 1. In te stemmen met de Nota van beantwoording zienswijzen.

Aan de raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Ericastraat 16-18" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0095-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 28 woningen mogelijk te maken. Er is vervolgens een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en ter inzage gelegd waarop één zienswijze is ingediend. Deze heeft niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan "Ericastraat 16-18" ongewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

318314 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bestemmingsplan Prinses Irenelaan /Prinses Marielaan

Beslispunten

Aan de raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Prinses Irenelaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0090-VA01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. Het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 17 april 2019 heeft de gemeenteraad besloten in principe medewerking te verlenen aan de bouw van een woning aan de Prinses Irenelaan / Prinses Marielaan en in te stemmen met het ruimtelijk kader hiervoor. Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld dat vanaf vrijdag 30 juli tot en met donderdag 9 september 2021 ter inzage heeft gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan is niet aangepast.

Aan de raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen en ter visie te leggen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

318413 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort 2030-2040

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort (pijlers, strategie en agendering uitwerking) vast te stellen als basis voor de verdere samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid.
 2. Het Ontwikkelbeeld 2030-2040 Regio Amersfoort door te vertalen in het eigen lokale omgevingsbeleid.
 3. Het college te verzoeken de uitvoeringsagenda van het Ontwikkelbeeld met partners op te pakken en daarbij aandacht te besteden aan prioritering, integraliteit, planning, financiële dekking en inhoud, en de raad hierover te informeren en waar nodig najaar 2022 aanvullende voorstellen voor te leggen.

Samenvatting voor de inwoner

De impact van de verwachte woningbouwopgave in de ons omliggende regio’s Metropoolregio Utrecht, Metropoolregio Amsterdam en Arnhem-Nijmegen/Foodvalley geeft, gezien de daarin centraal gelegen de Regio Amersfoort, aanleiding tot het zoeken van partnerschap met Rijk en provincies. Deze opgave vraagt om een bijstelling van de koers ten opzichte van de al geplande opgave tot 2030. Alleen door samen te werken en gezamenlijke gewogen keuzes te maken en investeringen af te stemmen en te bundelen kunnen we de grote woonopgave in de regio realiseren.

Het doel is om de groei voor wonen en werken op een goede manier mogelijk maken en tegelijkertijd de landschappelijke waarden en samenhang van onze Regio te versterken.

Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (en in afstemming met provincie Gelderland) streven samen naar een aantrekkelijke regio waarin het goed leven is, met een gezonde woning- en arbeidsmarkt en waar de bereikbaarheid en leefbaarheid op orde is. Provincie Utrecht en Regio Amersfoort (Gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest, Woudenberg en de Gelderse gemeenten Barneveld en Nijkerk) werken daarom nauw samen aan een Ontwikkelbeeld voor de periode 2030-2040 om op basis hiervan afspraken te maken over de te ontwikkelen woon- en werklocaties, bereikbaarheid, het meegroeien van groen (natuur, recreatie, landbouw) en de inpassing van de energieopgaven uit de Regionale Energie Strategie. 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

318578 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Zandvoortweg 140

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van het plan voor het realiseren van twee woningen op het perceel Zandvoortweg 140;
 2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een nieuw plan ontwikkelt voor de realisatie van twee woningen op het perceel Zandvoortweg 140. In het verleden heeft de raad een positief principebesluit genomen op een voorgenomen herontwikkeling van dit terrein. Omdat dit reeds enige tijd geleden is, en het nieuwe plan gewijzigd is in omvang wordt dit gewijzigde principeverzoek aan de raad voorgelegd.

De raad wordt gevraagd in principe in te stemmen met deze ontwikkeling.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

317855 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanwijzing Streekomroep Eemland 1

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. een positief advies uit te brengen aan het Commissariaat voor de Media over de aanvraag van Stichting Streekomroep Eemland 1, voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling voor een nieuwe periode van vijf jaar.
 2. De bijgevoegde brief aan het Commissariaat voor de Media vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) vraagt de gemeenteraad om een advies waarin de raad aangeeft of Streekomroep Eemland 1 voldoet aan de eisen uit artikel 2.61 lid 2 van de Mediawet 2008. Mede op basis van dit advies verstrekt het CvdM de gunning voor de komende vijf jaar aan Streekomroep Eemland 1 (fusie tussen RTV Baarn en de lokale omroepen Radio Soest, LOS Bunschoten/Spakenburg, EVA Amersfoort/Leusden). Stichting Streekomroep Eemland 1 heeft op 17 maart jl. het Commissariaat voor de Media laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor toewijzing van zendtijd, als de huidige periode afloopt. Zie Bijlage 1 en 1a.

Het college heeft besloten een positief advies aan de gemeenteraad voor te leggen, omdat Stichting Streekomroep Eemland 1 aan de eisen voldoet.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

319767 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. de Programmabegroting 2022 vast te stellen;
 2. het Meerjarig Investeringsplan (MIP) vast te stellen;
 3. de mutaties in de algemene reserve ter dekking van de incidentele lasten, zoals opgenomen in de financiële begroting, vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Elk jaar vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting 2022 door de gemeenteraad heeft het college autorisatie om het beleid als opgenomen in de begroting uit te voeren.

Met dit besluit heeft het college van B&W het maakproces van de begroting afgerond en beidt het de begroting aan de gemeenteraad met het voorstel om de begroting vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

318909 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht

Beslispunten

Aan de raad voorstellen:

 1. Een zienswijze in te dienen op de ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht met de strekking dat wordt ingestemd met de reserveonttrekkingen.
 2. Het bestuur van de RUD door middel van bijgaande brief informeren.

Samenvatting voor de inwoner

In deze ontwerp eerste bestuursrapportage 2021 RUD Utrecht worden enkele onttrekkingen uit de diverse bestemmingsreserves voorgesteld voor het begrotingsjaar 2021. Volgens de geldende gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht moet, vanwege deze onttrekkingen aan de bestemmingsreserves (voor het VTH-zaaksysteem en voor de voorbereiding op de Omgevingswet), deze begrotingswijziging voor een zienswijze aan de deelnemers worden voorgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

312704 (Direct openbaar)

Onderwerp

Nota uitbreiding Lokaal Team Baarn

Beslispunten

Aan de raad voorstellen om:

 1. Een budget van €175.200 per jaar vanaf 2022 structureel beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het lokaal team met 2 fte.
 2. Het budget te dekken door het verhogen van de taakstelling van het sociaal domein in 2022 met € 88.000 en vanaf 2023 met € 175.200.

Samenvatting voor de inwoner

Het college vraagt aan de raad om in te stemmen met het uitbreiden van de formatie van het Lokaal Team met 2 vaste fte's. 1 fte om de alsmaar toegenomen werkdruk op te vangen en 1 fte om als Lokaal Team weer meer zelf begeleiding aan inwoners te bieden, zodat er minder dure zorg hoeft te worden ingekocht.