Openbare besluitenlijst d.d. 15 december 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

193495 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanvullende benoeming bestaande toezichthouders

Beslispunten

Mevrouw M. Robbertsen en de heren B. Barlo, D. Monickendam, A. Monissen, R. van Lemmeren en A. van Spronsen naast de al bestaande benoemingen als toezichthouder ook te benoemen voor:

de Verordening fysieke leefomgeving en voor zover al niet eerder benoemd voor de uitvoering van de Basisregistratie personen (Brp), de Winkeltijdenwet en daarnaast voor de te zijner tijd (waarschijnlijk per 1 januari 2022) in te voeren Omgevingswet.

Samenvatting voor de inwoner

Door het college zijn de afgelopen jaren toezichthouders benoemd voor een aantal door de gemeente uit te voeren wetten en regelingen. Vooruitlopende op de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2022 is er door de gemeenteraad de "Verordening fysieke leefomgeving" vastgesteld. In de verordening zijn een aantal bestaande bepalingen van al geldende regelingen alvast ondergebracht. Zo ook een aantal bepalingen uit de "Algemeen Plaatselijke Verordening". Nu deze regels getransporteerd zijn naar de "Verordening fysieke leefomgeving moeten de bestaande toezichthouders ook voor deze verordening als toezichthouder worden benoemd. Van deze aanpassing voor bestaande toezichthouders wordt ook meteen gebruik gemaakt de benoeming van alle toezichthouders in overeenstemming met elkaar te brengen en daarnaast vast vooruit te lopen op de per 1 januari 2022 in te voeren Omgevingswet.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

193847 (Direct openbaar)

Onderwerp

IBT rapport Brandveiligheid bij zorginstellingen

Beslispunten

1. Aanbevelingen van de provincie te implementeren in de organisatie en op te pakken met de VRU.

2. Schriftelijke reactie te geven op de aanbevelingen van de provincie. 

Samenvatting voor de inwoner

Nadat de provincie Utrecht in 2019 onderzoek heeft gedaan naar de brandveiligheid bij zorginstellingen heeft zij het eindrapport “Brandveiligheid bij zorginstellingen onder de loep” opgesteld. Hierin zijn aanbevelingen gedaan aan gemeenten op de uitvoering van de VTH-taken om de brandveiligheid bij de zorginstellingen te verbeteren. De provincie vraagt de gemeenten vóór 31 december 2020 met een reactie hierop te komen waarin wordt aangegeven hoe de gemeente, samen met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zo nodig de aanbevelingen gaat oppakken. De gemeente Baarn heeft al in de afgelopen jaren samen met de VRU bijzondere aandacht besteed aan de brandveiligheid bij grote zorginstellingen. De aanbevelingen zijn dan ook vooral generiek op te pakken vanuit de samenwerking VRU en gemeente.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

195899 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit verbod carbid schieten

Beslispunten

 1. Van 31 december 2020 18.00 uur tot 1 januari 2021 02.00 het gehele gebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen als gebied waar het tweede en derde lid van artikel 5:34A van de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 niet van toepassing zijn.

Samenvatting voor de inwoner

Het college wijst het gebied buiten de bebouwde kom aan als gebied waar geen carbid geschoten mag worden tijdens de jaarwisseling. Aangezien binnen de bebouwde kom ook geen carbid afgeschoten mag worden, wordt daarmee tijdens de jaarwisseling 2020/2021 het schieten van carbid in de hele gemeente Baarn verboden.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

180747 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raad van advies Subsidie exploitatie van sportaccommodaties Baarn

Beslispunten

 1. De raad van advies Subsidie exploitatie van sportaccommodaties Baarn instellen en de raad van toezicht Sportpark Ter Eem ontbinden.
 2. Instemmen met het reglement Raad van advies Subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties in Baarn (zie Bijlage 1) en intrekken van het reglement Raad van Toezicht Sportpark Ter Eem (zie Bijlage 2)
 3. De wethouder sport van de gemeente Baarn te machtigen het reglement namens het college ondertekenen.
 4. Benoemen van G. van der Vuurst, J. de Groen, M. van der Vlerk en M. van den Burg als leden van de Raad van advies Subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties in Baarn (Bijlage 3).
 5. Instemmen met verzending van bijgevoegde brief aan de betrokken sportverenigingen en sportstichtingen (Bijlage 4) en bijgevoegde raadsinformatiebrief (Bijlage 5).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn ontbindt de raad van toezicht Sportpark Ter Eem en benoemt de leden ervan in de raad van advies Subsidie exploitatie van sportaccommodaties Baarn. Zij doet dit omdat het toezicht achteraf op de financiën van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en van de Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB) weinig toevoegt voor de gemeente. Immers, een accountant onderzoekt de financiën van beide stichtingen en Seste heeft ook nog een controlerende stichtingsraad. Zowel de stichtingen, de raad van toezicht als de gemeente zien de controle achteraf als een onnodige belasting.

De gemeente heeft wel behoefte aan advies bij de uitvoering van de subsidieregeling "Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2019". Daarom stelt de gemeente de raad van advies in. De regeling bepaalt de subsidie aan niet alleen Seste en SKAB maar ook aan acht andere sportverenigingen met eigen accommodaties. De gemeente benoemt de huidige leden van de raad van toezicht in de raad van advies omdat zij vele jaren ervaring hebben met het beoordelen van (de financiën van) de exploitatie van sportaccommodaties. Bovendien zijn zij ruim voldoende deskundig op het gebied van financiën, juridische zaken en bedrijfseconomie. Vanuit hun betrokkenheid bij de Baarnse sport zijn zij bereid om hun rol te vervullen. De gemeente ziet dit als een gewenste vorm van inwonerparticipatie. Desgewenst kan de raad van advies niet alleen de gemeente adviseren maar ook de aanvragers helpen bij het opstellen van een degelijke langlopende begroting op basis waarvan zij kunnen acteren naar de toekomst.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192651 (Direct openbaar)

Onderwerp

Economische Uitvoeringsagenda 2021

Beslispunten

 1. Vaststellen van de Economische Uitvoeringsagenda POB - gemeente Baarn 2021.
 2. Akkoord met versturen raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met het Platform Ondernemend Baarn uitvoering gegeven aan de Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020. Het merendeel van de activiteiten uit de Economische Uitvoeringsagenda 2018-2020 is inmiddels uitgevoerd dan wel in gang gezet. We stellen voor om de vruchtbare samenwerking te continueren en in 2021 te focussen op een tiental thema’s en bijbehorende acties. Gezien de onzekere economische situatie ten gevolge van de corona-pandemie heeft de nieuwe Economische Uitvoeringsagenda een looptijd van slechts één jaar en bouwen we ruimte in voor flexibiliteit.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

194230 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie Levendig Centrum 2020

Beslispunten

De subsidieaanvraag levendig centrum 2020 van de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn toe te kennen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft in januari 2017 beslist de Coöperatieve Vereniging Ondernemers Centrum Baarn te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage voor hun inzet voor een levendig centrum. De coöperatie dient hiervoor jaarlijks een subsidieverzoek in, met daarbij een actieprogramma. Het subsidieverzoek voor 2020 is door het college van burgemeester en wethouders beoordeeld en toegekend.

Eén van de doelen voor deze subsidie is 'cultuur' in het centrum. 2020 was een jaar waarin 'reguliere' activiteiten op andere manieren zijn uitgevoerd dan in andere jaren. Om de ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen zijn sommige activiteiten niet doorgegaan, en andere op alternatieve wijzen uitgevoerd. Denk aan de Borrelbox in plaats van Vorstelijk Proeven, met bijdragen van veel ondernemers. Op deze plek is een compliment aan de Coöperatie, en een hart onder de riem van de ondernemers, op zijn plaats.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

194349 (Direct openbaar)

Onderwerp

Evaluatie GR BBS

Beslispunten

1.      De aanbevelingen 1 en 2 uit het evaluatierapport GR BBS van TwynstraGudde d.d. 16 november 2020 nader te verkennen en vóór 1 april 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest hoe deze aanbevelingen uit te werken.

2.      De aanbevelingen 3 t/m 6 uit dit rapport uit te werken in samenspraak met BBS, waarna de voorstellen zullen worden voorgelegd aan de colleges van Baarn, Bunschoten en Soest.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken sinds 2004 samen op het gebied van werk en inkomen. Sinds 2016 heeft deze samenwerking vorm gekregen in een gemeenschappelijke regeling en werken we samen in een uitvoeringsorganisatie BBS.

TwynstraGudde heeft van de deelnemende gemeenten de opdracht gekregen om in het kader van de evaluatie een onderzoek te doen naar de efficiëntie van de bedrijfsvoering van de GR BBS. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een zestal aanbevelingen.

Het college heeft kennisgenomen van deze aanbevelingen en gaat akkoord met een viertal aanbevelingen en de andere twee zullen in samenwerking met Bunschoten Soest en de UOBBS nader worden uitgewerkt. Voorstel hierover komt voor 1 april 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

191397 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek koop gemeentegrond bij Meerkoetweide

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de Meerkoetweide.

Samenvatting voor de inwoner

Bewoners aan de Meerkoetweide vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond, voor de uitbreiding van de tuin. De te koop gevraagde gemeentegrond maakt deel uit van een voetgangersgebied bij de woning.

De gemeente Baarn stemt niet in met de verkoop van de gemeentegrond.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

194418 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tijdelijke regeling thuiswerk tegemoetkoming 2020

Beslispunten

1.      Vaststellen tijdelijke thuiswerkregeling 2020

2.      De tegemoetkoming thuiswerken aanwijzen als gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling

Samenvatting voor de inwoner

Door corona werkt een groot deel van de medewerkers sinds 16 maart j.l. thuis. Om de medewerkers tegemoet te komen in de kosten voor thuiswerken is en regeling opgesteld. Met als uitgangspunt een zo rechtvaardig mogelijke regeling die rekening houdt met de verschillende categorieën medewerkers. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

192074 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie

Beslispunten

 1. In te stemmen met de gewijzigde einddatum van de Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie, 31 maart 2021.
 2. In te stemmen met de versnelling van de regeling, door de inzet van een digitaal platform (webshop) als extra subsidiemiddel naast de energievoucher.

Samenvatting voor de inwoner

Het college verandert de Tijdelijke Regeling Energievoucher Subsidie. Met deze regeling kunnen inwoners van Baarn een bijdrage van €65 krijgen voor het treffen van kleine energiebesparende maatregelen aan hun eigen woning. De regeling wordt verlengd tot en met 31 maart 2021. Nieuw is dat inwoners niet alleen geld terug kunnen vragen bij het Duurzaam Bouwloket, maar ook met een cadeaubon producten kunnen bestellen in een webshop. Aanvragen van de subsidie kan in beide gevallen op www.duurzaambouwloket.nl.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

193547 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar kapvergunning Cornelis Dopperlaan 9

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift namens twee bezwaarmakers ontvankelijk en gegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 15 juli 2020 te herzien en in de beschikking op bezwaar alsnog een omgevingsvergunning te weigeren voor 1 Weymouthden;
 3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

Twee belanghebbenden maakten bezwaar tegen de verleende kapvergunning van drie bomen op het perceel aan de Cornelis Dopperlaan 9. De Adviescommissie Bezwaarschriften adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren en de verleende kapvergunning te wijzigen. Dit houdt in dat de omgevingsvergunning voor het kappen van de Weymouthden wordt geweigerd en dat de omgevingsvergunning van het kappen van de berk en de Douglasspar blijft bestaan. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

194170 (Direct openbaar)

Onderwerp

Rapportage sociaal domein december 2020

Beslispunten

 1. Instemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief met als bijlage de rapportage sociaal domein december 2020

Samenvatting voor de inwoner

De raad informeren over de stand van zaken in het sociaal domein via de rapportage sociaal domein december 2020.