Openbare besluitenlijst d.d. 15 juni 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

279972 (Direct openbaar)

Onderwerp

Sterk Utrechts Bestuur

Beslispunten

1.      Middels bijgevoegd RIB de Raad te informeren over het eindrapport Sterk Utrechts Bestuur

Samenvatting voor de inwoner

Het Rijk en de Provincie focussen voor de grote maatschappelijke opgaven steeds meer op de regio als belangrijke uitvoeringspartner. Denk daarbij aan de woondeal met de regio Amersfoort, de Regionale Energie Strategie of de provinciale Omgevingsvisie.

Provincie Utrecht constateert dat zij daarbij de verschillende overheidspartners (lees met name gemeenten en waterschappen) nodig heeft. Hiervoor is zij het programma Sterk Utrechts Bestuur gestart. Doel hiervan is om de samenwerking tussen de verschillende partijen te versterken. Bijgaand rapport beschrijft de voorgenomen aanpak daarvan.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

280190 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Bibob beleid

Beslispunten

 1. De Beleidsregel Toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Baarn vast te stellen.
 2. De Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2015 in te trekken.

Samenvatting voor de inwoner

Het openbaar bestuur moet in staat worden gesteld om zich te beschermen tegen het risico dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd, met name bij het verlenen van vergunningen. Een regionaal bibob beleid (een gelijk beleid met de buurgemeenten) met daarin een uitbreiding van het toepassingsgebied van het Bibob beleid op o.a. de terreinen 'alle overheidsopdrachten' en exploitatievergunningen is daarom wenselijk.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

281052 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Algemene ledenvergadering VNG op 16 juni 2021

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de VNG en het advies te gebruiken als inbreng in de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 16 juni 2021.
 2. Mevrouw C.E. Creveld een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de Algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 16 juni 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Op 16 juni 2021 vindt de Algemene ledenvergadering van de VNG plaats. Vanwege het Coronavirus vindt de vergadering digitaal plaats.

De VNG heeft de vergaderstukken beschikbaar gesteld en hierop is advies uitgebracht. Ook wordt voorgesteld om mevrouw C.E. Creveld aan te wijzen als stemgerechtigde voor de gemeente Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

261462 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dienstverleningsovereenkomst BBS 2021

Beslispunten

 1. Vaststellen van de dienstverleningsovereenkomst BBS 2021.
 2. Ondertekenen van de dienstverleningsovereenkomst BBS 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Met dit collegevoorstel wordt de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente Baarn en de uitvoeringsorganisatie BBS vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

270771 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aansprakelijkheidsverzekering

Beslispunten

 1. Af te wijken van ons inkoopbeleid en de aansprakelijkheidsverzekering bij de huidige verzekeraar met 5 jaar prolongeren.

Samenvatting voor de inwoner

Akkoord gaan met afwijken van ons inkoopbeleid t.a.v. onze aansprakelijkheidsverzekering voor de komende 5 jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

275771 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop gemeentegrond bij Nachtegaalhof (herziening)

Beslispunten

 1. Instemmen met de verkoop van circa 8m2 gemeentegrond bij het perceel Nachtegaalhof 12.
 2. Geen plicht op te leggen tot het toestaan van een recht van overpad ten gunste van een achterliggend perceel.
 3. Niet instemmen met de verkoop of verhuur van gemeentegrond gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de Nachtegaalhof 12 willen twee percelen gemeentegrond kopen. Het gaat om gemeentegrond direct grenzend aan de tuin van de woning en om een gemeentelijke groenstrook, gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof. Het college heeft op 24 maart 2020 besloten om de gemeentegrond direct grenzend aan de tuin van de woning te verkopen, met de plicht om een recht van overpad toe te staan voor de achterburen. Na nieuw onderzoek besluit het college de grond te verkopen zonder de plicht tot het toestaan van een recht van overpad.

Het college stemt niet in met de verkoop van de groenstrook gelegen aan het einde van de Nachtegaalhof.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

277937 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging overeenkomsten gemeentelijk pand Kerkstraat 28

Beslispunten

 1. Instemmen met verlenging van de huurovereenkomsten met FrontaalKunst en de Aloysiusschool en gebruiksovereenkomst met Lokaal O, voor ruimten in het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2021 voor een periode van een jaar.
 2. Instemmen met verlenging van de beheerovereenkomsten met Camelot Beheer BV voor het pand Kerkstraat 28, met ingang van 1 juli 2021 voor een periode van een jaar.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn verhuurt en geeft ruimten in gebruik in het gemeentelijk pand Kerkstraat 28 (het Poorthuis) aan FrontaalKunst, de Aloysiusschool en Lokaal O. Camelot Beheer B.V. regelt voor de gemeente Baarn het beheer van het pand.

Met ingang van 1 juli 2021 worden de overeenkomsten met de huurders, gebruiker en beheerder van het pand Kerkstraat 28 voor een jaar verlengd, dus tot 1 juli 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

279613 (Direct openbaar)

Onderwerp

1e Tussenrapportage 2021

Beslispunten

In te stemmen met de 1e tussenrapportage 2021 en verzending van de Raadinformatiebrief over de 1e tussenrapportage 2021.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad ontvangt periodiek financiële rapportages over de voortgang van de jaarlijkse begroting. Deze rapportage gaat over de eerste vier maanden van 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

282053 (Direct openbaar)

Onderwerp

Actualisatie perspectiefnota 2022-2025

Beslispunten

 1. Instemmen met actualisatie van de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2022-2025.
 2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In de perspectiefnota 2022-2025 is aangekondigd dat een actualisatie zal worden gegeven van de ontwikkeling van het begrotingssaldo 2022-2025.

De aanleiding voor deze actualisatie zijn de volgende ontwikkelingen :

·        Uitkomsten van de meicirculaire 2021

·        Uitspraak van de arbitragecommissie over het jeugdzorgtekort

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

280195 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over storingen ophaalbrug de Eem

Beslispunten

 1. De schriftelijke vragen van VoorBaarn over de storingen aan de ophaalbrug over de Eem te beantwoorden middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 17 mei 2021 heeft politieke partij VoorBaarn aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de recente storingen aan de ophaalbrug over de Eem. Met bijgaande raadsinformatiebrief worden deze vragen beantwoord.