Openbare besluitenlijst d.d. 16 maart 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

243503 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Update acties en ontwikkelingen Coronavirus

Beslispunten

 1. In te stemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de laatste acties en de ontwikkelingen van het coronavirus en de brief te versturen aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de raad elk kwartaal door middel van een raadsinformatiebrief over de acties en ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

237266 (Direct openbaar)

Onderwerp

Koersdocument Omgevingswet

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Het Koersdocument Omgevingswet vast te stellen.
 2. De principes en uitgangspunten voor de 7 thema’s in dit document, te weten: omgevingsvisie, omgevingsplan, dienstverlening, participatie, leges, samenwerking en planning, vast te stellen. 

Samenvatting voor de inwoner

In dit Koersdocument wordt de politieke koers van de gemeente Baarn ten aanzien van de (implementatie en toepassing van de) Omgevingswet voor deze zeven thema’s beschreven. Het Koersdocument beschrijft hoe de gemeente Baarn gebruik wil maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet, welke richtinggevende principes de gemeente omarmt en welke politieke kaders belangrijk zijn. Hierbij wordt gekozen voor een 'beleidsneutrale' implementatie, waardoor ruimte wordt geschapen om komende jaren optimaal gebruik te (leren) maken van de mogelijkheden van de Omgevingswet.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

237500 (Direct openbaar)

Onderwerp

Participatieplan omgevingsvisie

Beslispunten

 1. De gemeenteraad voor te stellen het Participatieplan omgevingsvisie, fase 1 - Staat van Baarn vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het participatieplan omgevingsvisie, fase 1: Staat van Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

237832 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Plataanlaan 57-69

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen:

 1. in principe medewerking te verlenen aan de verbouwing van Plataanlaan 57-69 naar 23 zelfstandige appartementen;
 2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven onder de voorwaarde dat uit de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat de gevraagde ontwikkeling niet in strijd is met de principes van een goede ruimtelijke ordening;
 3. wanneer er geen zienswijzen worden ingediend en er geen significante afwijkingen zijn in de planopzet deze ontwerpverklaring van geen bedenkingen als definitieve verklaring van geen bedenkingen te beschouwen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor Plataanlaan 57-69. Hierdoor kan de planologische procedure gestart worden waarmee de verbouwing naar 23 zelfstandige appartementen mogelijk wordt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

238421 (Direct openbaar)

Onderwerp

stand van zaken prestatieafspraken

Beslispunten

 1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de lopende prestatieafspraken met corporatie Eemland Wonen.

Samenvatting voor de inwoner

In het kader van de Woningwet worden prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Eemland Wonen. Deze afspraken worden gemonitord. Via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren wij de gemeenteraad van Baarn over de stand van zaken van de lopende prestatieafspraken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

242715 (Direct openbaar)

Onderwerp

Plan van aanpak vervolg stip op de horizon BBS

Beslispunten

 1. Instemmen met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein.
 2. Aan TwynstraGudde de opdracht geven in juni 2021 een presentatie aan de raad te geven.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stemt in met het plan van aanpak om te komen tot een gezamenlijk beeld (foto) van een brede uitvoeringsorganisatie Sociaal Domein. De huidige situatie en de ‘stip op de horizon’ worden op een dusdanig niveau uitgewerkt dat inzichtelijk is of en op welke wijze de doelstellingen van de samenwerking, zoals die in 2016 zijn geformuleerd, beter worden bereikt dan in de huidige situatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

236610 (Direct openbaar)

Onderwerp

Budgetoverheveling van 2020 naar 2021

Beslispunten

 1. De raad voorstellen om de voorliggende budgetoverheveling van 2020 naar 2021 vast te stellen (conform bijlage 1).
 2. De raad voorstellen om de begrotingswijziging van de overgehevelde budgetten van 2020 naar 2021 vast te stellen (conform bijlage 2).
 3. Vooruitlopend op het beschikbaar stellen van de budgetten door de gemeenteraad, in te stemmen met de uitvoering van desbetreffende onderwerpen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt de raad voor de aangevraagde budgetoverheveling van boekjaar 2020 naar boekjaar 2021 vast te stellen. De budgetten van deze projecten en incidentele activiteiten, die in 2020 nog niet zijn afgerond worden hiermee doorgeschoven naar 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

241193 (Direct openbaar)

Onderwerp

Belastingsamenwerking met gemeente Eemnes

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijke belastingsamenwerking tussen de gemeenten Baarn en Eemnes.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Eemnes en Baarn voeren een onderzoek uit hoe de gemeente Eemnes per 1 jan 2022 haar belastingtaken over kan dragen aan de gemeente Baarn, waarbij het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en het bijdraagt aan het verminderen van kwetsbaarheid. Dit onderzoek dient begin mei 2021 gereed zijn. Wij houden u op de hoogte van de uitkomsten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

232482 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording aanvullende vragen Openbare Verlichting

Beslispunten

 1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

Middels een raadsinformatiebrief wordt antwoord gegeven op de schriftelijke vragen over de aanbesteding voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Baarn en de ontwikkelingen omtrent een toekomstig 5G netwerk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

238785 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2030

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte 2021-2030 vast te stellen;
 2. De begrotingswijziging in bijlage 6 vast te stellen;
 3. Te besluiten tot een tijdelijke aanvullende storting in de voorziening groot onderhoud verharding in 2021 van € 115.000,- vanuit de algemene reserve, en deze aanvullende storting van € 115.000,- in 2024 vanuit de voorziening groot onderhoud verharding te laten vrijvallen ten gunste van de algemene reserve;
 4. Af te wijken van de nota investeren, activeren en afschrijven door de afschrijftermijnen voor groen (20 jaar), wegen (40 jaar) en riolering (60 jaar) te hanteren.

Samenvatting voor de inwoner

De openbare ruimte is het visitekaartje van de gemeente Baarn. Een goede inrichting en beheer van de openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid, duurzaamheid en de identiteit van onze gemeente. De basis van dit integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR) wordt gevormd door de beheerplannen groen en wegen. Aanvullend is het vervangingsprogramma voor riolering geactualiseerd.

De gezamenlijke vervangingsprojecten uit de beheerplannen zijn opgenomen in dit IBOR. Tot 2030 investeren we 30 miljoen euro in het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de openbare ruimte en het riool. Door de werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen wordt werk met werk gemaakt en zetten we budgetten zo efficiënt als mogelijk in. Daarnaast kunnen we met het IBOR anticiperen op-, en afstemmen met de energietransitie, het mobiliteitsplan en de woningbouwopgave.

Prioritering van de projecten is gemaakt op basis van technische kwaliteit, leeftijd en beheersing van risico’s. Wijken waar zowel de verharding als de riolering van slechte kwaliteit is, worden als eerst aangepakt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

237337 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Evaluatie huishoudelijke hulp toelage (HHT)

Beslispunten

 1. In overleg treden met het steunpunt mantelzorg en onderzoeken of de vragen en adviezen van de ASDB kunnen worden geïmplementeerd.
 2. De raad informeren met bijgevoegd RIB.

Samenvatting voor de inwoner

Met ingang van 1 januari 2020 is de huishoudelijke hulp toelage (HHT) voor mantelzorgers afgeschaft. Vanaf die datum kan er een aanvraag worden ingediend voor een maatwerkvoorziening. In de afgelopen maanden is deze omzetting geëvalueerd en hebben de gebruikers van de HHT een enquête ingevuld. Deze enquête is besproken met het steunpunt mantelzorgers en vertegenwoordigers van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn. Met name door de adviesraad is de zorg geuit dat er minder aanvragen worden toegekend en dat het een langdurig proces is voor dat er een indicatie wordt gesteld. Dit terwijl de inzet van mantelzorg vaak direct toepasbaar moet zijn. De opmerkingen en adviezen worden besproken met het steunpunt mantelzorg met als doel het proces zo in te richten dat snelle ondersteuning het uitgangspunt is.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

242084 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Integrale Toegang Sociaal Domein

Beslispunten

 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met de visie in het rapport Integrale Toegang Sociaal Domein Baarn (Bijlage 1)
 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen op basis van het rapport de samenwerking tussen Welzijn Baarn, Welzin, MEE en de gemeente te intensiveren (scenario 1 in het rapport).
 3. Aan de gemeenteraad voor te stellen voor het opstarten en de inrichting hiervan in 2021 eenmalig € 139.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de algemene reserve.
 4. In te stemmen met de reactie (Bijlagen 3 en 3a) op het advies van de Adviesraad Sociaal Domein Baarn (Bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met diverse organisaties een plan ontwikkeld om inwoners van Baarn nog beter en sneller te helpen als zij vragen hebben over ondersteuning en zorg: integrale toegang. Hiervoor zijn twee scenario's uitgewerkt. Het college stelt voor om te kiezen voor een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met een intensievere samenwerking tussen de bestaande organisaties (scenario 1). Dat houdt in dat de organisaties basisteam samenstellen waar met hun vragen terecht kunnen. Het basisteam zorgt ervoor dat deze (hulp)vraag bij de juiste persoon of organisaties terecht komt. De opstart van een basisteam zal ongeveer een halfjaar duren. Hiervoor is een extra eenmalig bedrag nodig van € 139.000.