Openbare besluitenlijst d.d. 16 november 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

331285

Onderwerp

Partnerverklaring Geopark Heuvelrug, Gooi en Vecht

Beslispunten

1. Het burgerinitiatief Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht te ondersteunen door het tekenen van een partnerverklaring.

Samenvatting voor de inwoner

Geopark Heuvelrug Gooi en Vecht is een burgerinitiatief dat zich inzet om meer bekendheid te geven aan de ontstaansgeschiedenis, waterhuishouding, natuur en cultuurhistorie van de Heuvelrug, Gooi en Vecht. De gemeente Baarn ondersteunt het initiatief en ondertekent daarom een partnerverklaring.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

331226

Onderwerp

Lokale inclusieagenda Baarn

Beslispunten

 1. De raad informeren over de ontwikkelingen rondom de Lokale Inclusieagenda van Baarn door middel van het versturen van een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken rondom de Lokale Inclusieagenda van de gemeente Baarn door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

329197

Onderwerp

Subsidieaanvraag 2022 bibliotheek Eemland-Baarn

Beslispunten

 1. Een structurele subsidie toe te kennen aan Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn, voor de exploitatie 2022 ad EUR 445.124.
 2. Een projectsubsidie 2022 toe te kennen aan Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn ad EUR 7.000, voor de projecten VoorleesExpress en voortzetten De Bibliotheek op School - Aloysiusschool.
 3. In te stemmen met verzending van de bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 3).

Samenvatting voor de inwoner

Bibliotheek Eemland verzorgt de exploitatie van de openbare bibliotheekfunctie in Baarn. Hiertoe hebben zij een subsidie voor 2022 aangevraagd en een projectsubsidie voor twee projecten. Deze subsidies worden verleend.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331523

Onderwerp

Kredietbesluit gezamenlijke huisvesting bibliotheek en theater

Beslispunten

 1. Het programma van eisen en het voorlopig ontwerp voor de gezamenlijke huisvesting van bibliotheek en theater aan de Rembrandtlaan vast te stellen.
 2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op de bijlagen 'Toelichting kosten, lasten en dekking en de scenariostudie tijdelijke huisvesting' op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen: - 10 lid 2b (financiële en economische belangen); - 10 lid 2g (onevenredige benadeling);
 3. De geheimhouding geldt totdat de werkzaamheden met de definitieve uitvoeringsopdracht zijn gegund.

De raad voor te stellen om:

 1. Een krediet van € 8.273.504 beschikbaar te stellen voor de realisatie van de vernieuwbouwplannen voor de gezamenlijke huisvesting van theater en bibliotheek.
 2. Een aanvullend budget beschikbaar te stellen van € 644.194 voor de voorbereidingskosten van het bouwproject.
 3. Een aanvullend incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 103.009 voor de sloop- en inrichtingskosten.
 4. Een aanvullend incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 108.000 voor de tijdelijke huisvesting van het theater tijdens de bouw.
 5. De door het college opgelegde geheimhouding op de bijlagen 'Toelichting kosten, lasten en dekking en de scenariostudie tijdelijke huisvesting', op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet te bekrachtigen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 16 december 2020 heeft de gemeenteraad besloten dat de Bibliotheek en theater De Speeldoos gezamenlijke huisvesting krijgen aan de Rembrandtlaan in Baarn. In 2021 heeft de gemeente voor deze locatie een programma van eisen en een voorlopig ontwerp opgesteld, samen met de toekomstige gebruikers. Het college stelt deze plannen vast en vraagt de raad om geld voor de uitvoering van het vernieuwbouwplan. Verder vraagt het college de raad om geld voor tijdelijke huisvesting van het theater tijdens de bouwperiode.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

330538

Onderwerp

Beslissing op bezwaar laadpaal Van Speijklaan

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 21 mei 2021 in stand te laten;
 4. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

Een aantal bewoners in de omgeving van de Van Speijklaan heeft een verzoek ingediend voor een openbare en elektrische laadpaal. Na onderzoek in de omgeving is er gekozen voor een laadpaal op de kruising Van Speijklaan -Doormanlaan. Hiertegen is bezwaar gemaakt door een belanghebbende bewoner.

De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om het besluit in stand te houden. Het college neemt dit advies over.