Openbare besluitenlijst d.d. 18 december 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

198388 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontheffing 4.6 APV voor luiden kerkklokken begin nieuwjaarsdag

Beslispunten

  1. Ontheffing te verlenen op basis van artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 aan alle kerken in Baarn, op 1 januari 2021, van 0.00 uur tot 0.15 uur, voor het luiden van de kerkklokken.
  2. De kerken in Baarn actief benaderen om te vragen mee te doen aan het luiden van de kerkklokken op bovengenoemde datum en tijd.
  3. de vragen van de CDA-fractie op onderstaande wijze te beantwoorden.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om het mogelijk te maken voor alle kerken in Baarn om het nieuwe jaar in te luiden door het luiden van de kerkklokken.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

198394 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Update acties en ontwikkelingen Coronavirus

Beslispunten

  1. In te stemmen met tekst van bijgevoegde raadsinformatiebrief over de laatste acties en de ontwikkelingen van het coronavirus.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft opnieuw een raadsinformatiebrief opgesteld om de raad te informeren over de laatste acties en ontwikkelingen van het coronavirus en de gevolgen van (de maatregelen tegen) het coronavirus in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

199316 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verklaring van geen bedenkingen hondenuitlaatplaatsen landgoed Pijnenburg

Beslispunten

1. De gemeenteraad vragen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik en de inrichting van drie hondenuitlaatplaatsen op landgoed Pijnenburg te weten de locaties "Hoge Vuurseweg", "Kievitsdal" en "Soestdijk" zoals weergegeven op de bij de aanvraag behorende overzichtskaart.

2. De gemeenteraad vragen geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het gebruik en de inrichting van hondenuitlaatplaats locatie "Munitieterrein" zoals weergegeven op de bij de aanvraag behorende overzichtskaart.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het inrichten en in gebruik nemen van zogenaamde hondenuitlaatplaatsen op landgoed Pijnenburg. Om de realisatie en gebruik van de hondenuitlaatplaatsen mogelijk te maken is een omgevingsvergunning met een uitgebreide voorbereidingsprocedure noodzakelijk. Onderdeel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. Het college vraag de gemeenteraad bij deze om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. voor drie van de vier aangevraagde locaties.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

194335 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afhandeling handhavingsverzoek fietsvrienden landgoed Pijnenburg

Beslispunten

in te stemmen met de bijgevoegde beantwoording als antwoord op het handhavingsverzoek voor landgoed Pijnenburg

Samenvatting voor de inwoner

De fietsvrienden van landgoed Pijnenburg hebben de gemeente verzocht te handhaven om het pad over landgoed Pijnenburg weer open gesteld te krijgen voor openbaar fietsgebruik. In de antwoordbrief is aangegeven dat wij niet gaan handhaven omdat we eenvoudigweg geen eigenaar zijn en geen juridische gronden zien om dit af te dwingen

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

194389 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB fietsvragen Actiepuntenlijst toezeggingen nr. 8 en 19

Beslispunten

in te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde RIB

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft vragen gesteld over:

1) de fietsroute over de Embranchementsweg

2) de fietsroute Soest-Hilversum

3) handhavingsverzoek fietspad over landgoed Pijnenburg

In deze raadsbrief informeren wij de raad hier over

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

198065 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Schriftelijke vragen huishoudelijke hulp en abonnementstarief

Beslispunten

Akkoord te gaan met het versturen van de raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Naar aanleiding van een artikel in het blad ‘Binnenlands Bestuur’ van de VNG over de stijging van Wmo aanvragen, met name met betrekking tot de huishoudelijke hulp, kreeg het college schriftelijke vragen over de effecten van het abonnementstarief. In deze raadsinformatiebrief geeft het college antwoord op deze vragen.