Openbare besluitenlijst d.d. 18 mei 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

240604 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording verzoek afdeling Baarn-Soest KHN

Beslispunten

 1. in te stemmen met verzending van bijgevoegde antwoordbrief om aandacht te vragen bij de regering voor de benaderde positie van de horeca-bedrijven.

Samenvatting voor de inwoner

Op 3 december 2020 heeft de afdeling Baarns-Soest van de Koninklijke Horeca Nederland een verzoek ingediend om haar te helpen om uit haar benarde positie te komen. Door de maatregelen die in het kader van de bestrijding van covid-19 genomen zijn is de positie van het merendeel van de horeca-bedrijven uitermate zorgelijk. Het college heeft geantwoord dat zij dit binnen haar mogelijkheden aan haar vertegenwoordiging op rijksniveau kenbaar heeft gemaakt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

270816 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan 'Wonen'

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gehele grondgebied van Baarn zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1) voor het gebruik van gebouwen waarin - op grond van het bestemmingsplan - wonen is toegestaan, zodat de woonvorm niet zonder meer kan worden gewijzigd. 
 2. Op grond van artikel 3.7 lid 4 Wro te bepalen dat het volgende geldt:

Begrippen:

Gebouw: Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Woning: Een complex van ruimten, bestemd en geschikt voor het huisvesten van niet meer dan één huishouden.

Bedrijfswoning: Een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk en/of wenselijk is.

Huishouden: Een groep van één of meer personen die een huishouding voert waarbij sprake is van continuïteit in de samenstelling en onderlinge verbondenheid.

Artikel 1:

Het is verboden om het gebruik van gebouwen binnen de aangewezen gronden en met een bestemming waarbinnen 'wonen' al dan niet via een functieaanduiding is toegestaan, zodanig te wijzigen dat sprake is van meer dan één huishouden per woning. Dit verbod geldt tevens voor gronden waar op basis van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ het wonen in een bedrijfswoning is toegestaan. Onder een wijziging van gebruik van een gebouw wordt mede verstaan:

a) de toename van het op het moment van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit legale bestaande aantal huishoudens per woning;

b) het splitsen van een woning in meerdere zelfstandige woningen.

Artikel 2:

a) Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag bij omgevingsvergunning afwijken van het in artikel 1 genoemde verbod indien de aanvraag niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of indien het plan kan worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.

b) Bij de beoordeling van een aanvraag als bedoeld in het eerste lid betrekken burgemeester en wethouders de vraag of door het voorgestane gebruik, dan wel door de daarvan (in)direct te verwachten gevolgen, de gronden minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de daaraan bij het plan te geven bestemming.

c) Het college van burgemeester en wethouders kan aan de omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid voorschriften / beperkingen verbinden, waaronder het verlenen van een omgevingsvergunning voor een bepaalde periode.

Artikel 3:

Het verbod in artikel 1 is tevens niet van toepassing, indien een partij vóór inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit aantoonbaar een verplichting is aangegaan op basis van het op dat moment vigerende planologische regime, en het voorbereidingsbesluit in de weg staat aan gebruik conform die verplichting.

3. Het voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op 8 juli 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt de gemeenteraad voor om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de voorbereiding van het paraplubestemmingsplan 'Wonen'. Door vaststelling van een voorbereidingsbesluit geldt een aanhoudingsplicht voor bouw- en aanlegactiviteiten. Dit betekent dat omgevingsvergunningen die passen binnen het van kracht zijnde bestemmingsplan toch niet mogen worden verleend. Deze aanhouding kan worden doorbroken indien het plan niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde paraplubestemmingsplan. Uitgangspunt voor de beoordeling hiervan is de bewoning in een woning door maximaal één huishouden. Hierdoor is medewerking verlenen aan gewenste ontwikkelingen geborgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

272019 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verzoek uitstel huurbetaling Wintertuin

Beslispunten

In te stemmen met het, voorlopig, afwijzen van het verzoek om Coronasteun van De Wintertuin.

Samenvatting voor de inwoner

De Wintertuin heeft in november 2020 een verzoek om Coronasteun gedaan. Het college wil een definitief besluit hierover pas na de zomer nemen. Tot die tijd zal de gemeente geen huur innen bij De Wintertuin.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

272449 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Uitgangspunten aanpak Omgevingsplan

Beslispunten

De raad voorstellen:

 1. De notitie “raadsbesluiten bij omgevingsplanactiviteiten” vast te stellen waarin kaderstellende afspraken worden gemaakt met betrekking tot:

a. het aanwijzen van participatieplicht bij buitenplanse activiteiten;

b. het aanwijzen van gevallen waarop de uitgebreide procedure van toepassing is;

c. het aanwijzen van gevallen waarbij advies met instemming van de gemeenteraad nodig is bij buitenplanse initiatieven;

2. De notitie “keuze raadsbesluit delegatie van vaststellen van (delen van) het omgevingsplan” vast te stellen, waarin afspraken worden gemaakt om delegatie van delen van het omgevingsplan gefaseerd in te voeren met een grote rol voor evaluatie en bijstelling.

3. Deze besluiten in te laten gaan op de datum inwerkingtreding van de Omgevingswet.

4. Het college de opdracht te geven om voor de datum inwerkingtreding de uitgangspunten van het Omgevingsplan ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Samenvatting voor de inwoner

In 2029 moet het Omgevingsplan van de gemeente Baarn gereed zijn. We mogen dat plan gefaseerd opstellen. In dit voorstel vraagt het college de gemeenteraad om kaders te geven voor het opstellen en toepassen van het Omgevingsplan. Het gaat daarbij specifiek om het delegeren van de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van bepaalde delen van het Omgevingsplan, het verplichten van participatie voor de zogenaamde buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, het adviesrecht van de gemeenteraad voor deze activiteiten en tot slot de kaders voor het opstellen van het Omgevingsplan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

272643 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief eindbedrag inzet Awareness bij Bestemmingsplan Soestdijk

Beslispunten

De raad informeren via bijgaande (concept) raadsinfrormatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft op 1 oktober 2020 toegezegd de raad te informeren over het eindbedrag dat de gemeente aan communicatieadviesbureau Awareness voor zijn werkzaamheden betaald heeft, nadat gesprekken over meerwerk zouden zijn afgerond. Het college informeert de raad nu per brief over dat eindbedrag.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

273887 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Wob-verzoek Paleis Soestdijk

Beslispunten

De indiener van het Wob-verzoek antwoorden door middel van bijgaande concept antwoordbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Een inwoner van Baarn heeft informatieve vragen aan de gemeente gesteld en vraagt enkele stukken op op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het participatietraject bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De gemeente verstrekt informatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

269578 (Direct openbaar)

Onderwerp

Perspectiefnota 2022-2025

Beslispunten

De raad voorstellen om :

 1. De Perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen;
 2. In te stemmen met de uitgangspunten en grondslagen voor het opstellen van de Begroting 2022-2025.

Samenvatting voor de inwoner

Met de voorliggende Perspectiefnota zijn de inhoudelijke ambities en de financiële uitgangspunten voor de op te stellen begroting 2022-2025 opgenomen. In deze Perspectiefnota zijn een aantal ontwikkelingen geschetst, die de komende jaren zullen spelen in de gemeente Baarn of die als een risico opgenomen zullen worden in de begroting 2022-2025.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

273897 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarstukken 2020

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. De Jaarstukken 2020 zowel tekstueel inhoudelijk als financieel vast te stellen;
 2. Het negatieve gerealiseerd jaarrekeningresultaat 2020 nà bestemming van € 572.272 ten laste te brengen van de algemene reserve.

Samenvatting voor de inwoner

Dit voorstel beoogt instemming te verkrijgen door het college van burgemeester en wethouders. De jaarstukken zijn volledig. Alle voorgestelde tekstuele wijzigingen en financiële boekingen zijn verwerkt.

Na instemming door het college kunnen de jaarstukken 2020 doorgezet worden naar de raad ter vaststelling.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

274397 (Direct openbaar)

Onderwerp

Herziening programma-indeling begroting

Beslispunten

1.      In te stemmen met bijgevoegde programma-indeling voor de begroting

2.      Deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

De programmabegroting beschrijft het beleid wat de gemeente het komende jaar uitvoert. Dit gebeurt in samenhangende programma's. De indeling van deze programma's wordt aangepast. Daarmee worden ze beter herkenbaar voor de inwoner en krijgt de gemeenteraad meer invloed op de plannen.

De nieuwe indeling gaat in ná de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

272886 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Openbare Verlichting Gemeente Baarn

Beslispunten

 1. In te stemmen met de voorkeursvariant C2 voor wat betreft de financieringsvorm en het type beheer voor de openbare verlichting in Baarn, en deze voor te leggen aan de raad.
 2. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet legt het college geheimhouding op ten aanzien de bijlage behorend bij raadsvoorstel 272883 Openbare Verlichting Gemeente Baarn ten behoeve van de raad, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belangen:
 3. De raad voorstellen de voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.

- 10 lid 2b (financiële en economische belangen);

- 10 lid 2g (onevenredige benadeling).

Samenvatting voor de inwoner

Per 1 januari 2022 loopt het leasecontract met aannemer CityTec af. In dit voorstel worden twee type financieringsvarianten en drie beheertypen aan het college voorgelegd. De combinatie C2: externe financiering in combinatie met onderhoud door een externe partij is hierbij aangewezen als de voorkeursvariant.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

265787 (Direct openbaar)

Onderwerp

Herziene samenwerkingsafspraken Pit Baarn

Beslispunten

 1. Instemmen met de herziene samenwerkingsovereenkomst;
 2. Na afloop van de overeenkomst, kan de samenwerkingsovereenkomst verlengd worden met maximaal één jaar.

Samenvatting voor de inwoner

In 2017 hebben de partners binnen Pit Baarn een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin afspraken zijn gemaakt o.a. over de inzet van personeel etc. De looptijd van deze samenwerkingsovereenkomst is verstreken. In afwachting de implementatie van het project Integrale Toegang worden de huidige samenwerkingsafspraken met enkele kleine aanpassingen verlengd.