Openbare besluitenlijst d.d. 19 januari 2021 (inclusief openbaar na 1 week)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

191398 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek koop of huur gemeentegrond bij De Gondel

Beslispunten

 1. Instemmen met het verzoek tot aankoop van ca. 38 m2 gemeentegrond bij De Gondel.
 2. Instemmen met het verzoek tot huur van ca. 18 m2 gemeentegrond bij De Gondel.

Samenvatting voor de inwoner

Bewoners van een woning aan De Gondel vragen de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Een deel van deze gemeentegrond wordt gehuurd als tuin door de bewoners.

De gemeente Baarn stemt in met verkoop van de gehuurde gemeentegrond. Er zijn geen bezwaren om een extra stuk gemeentegrond te verhuren aan de bewoners.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

205687 (Direct openbaar)

Onderwerp

Decembercirculaire 2020

Beslispunten

Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan de gemeenteraad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor het betalen van allerlei gemeentetaken zoals subsidies, onderhoud van wegen en parken, duurzaamheids-maatregelen, zorg voor Wmo en Jeugd enzovoort. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. Hiermee kan de gemeente zijn begroting aanpassen aan het te ontvangen bedrag. Dat wordt in dit voorstel behandeld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

205952 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn m.b.t. plaatsing windturbines in De Bilt

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van VoorBaarn van 28 december 2020 middels bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft een aantal vragen gesteld over de mogelijke plaatsing van windturbines door gemeente De Bilt nabij de grens van Lage Vuursche. In dit collegevoorstel worden deze vragen beantwoordt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

191990 (Direct openbaar)

Onderwerp

DVO RMN 2021

Beslispunten

 1. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2021 tussen Reinigingsbedrijf Midden Nederland en de gemeente Baarn.
 2. In te stemmen met de verwerkersovereenkomst tussen Reinigingsbedrijf Midden Nederland en de gemeente Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt in de gemeente Baarn het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare buitenruimte. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de werkafspraken beschreven. Het college stelt de DVO 2021 vast.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

198752 (Direct openbaar)

Onderwerp

Concept Kaderbrief 2022 GGD regio Utrecht

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de Concept kaderbrief 2022;
 2. In te stemmen met de bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht.

Samenvatting voor de inwoner

In de kaderbrief worden specifiek de kaders vermeld die als basis dienen voor het uitwerken van de ontwerp begroting 2022. Daarnaast komen enkele ontwikkelingen aan bod.

Het college adviseert de Raad om akkoord te gaan met de gehanteerde uitgangspunten van de kaderbrief 2022 en daarbij geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

203018 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Oosterstraat

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) de twee bezwaarschriften van de bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 16 juni 2020 in stand te laten en de motivering van dit besluit aan te vullen;
 3. De twee bezwaarmakers conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft op 16 juni 2020 besloten het parkeerverbod in de Oosterstraat te wijzigen. Twee bezwaarmakers zijn het niet met dit verkeersbesluit. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en heeft geadviseerd om het besluit in stand te houden. Wel is de motivering die aan het verkeersbesluit ten grondslag ligt aangevuld. Het college neemt het advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

204931 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Financiering werkzaamheden Vondellaan

Beslispunten

De gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Een bedrag van € 120.000 beschikbaar te stellen voor het realiseren van verkeersveiligheidsmaatregelen voor de Vondellaan.
 2. Dit bedrag te dekken door een onttrekking van € 120.000 uit de bestemmingsreserve verkeer en speelruimtebeleid.

Samenvatting voor de inwoner

Er is een gezamenlijk plan met initiatiefnemers gemaakt om de verkeersveiligheid in de Vondellaan te verbeteren. Uit snelheidsmetingen bleek dat de rijsnelheid daar nog steeds fors hoger ligt dan de maximale toegestane rijsnelheid van max. 30 km/h.

Het plan moet een lagere snelheid van het gemotoriseerd verkeer gaan afdwingen waardoor er een veiliger situatie voor het langzame verkeer moet gaan ontstaan.

De maatregelen bestaan uit het aanpassen van de bestaande hellingen van plateaus en drempels, het aanbrengen van een extra snelheidsremmer en de aanleg van een trottoir aan de spoorzijde.

De benodigde middelen ontbreken en daarom wordt een beroep gedaan op de bestemmingsreserve voor maatregelen verkeersveiligheid. De gemeenteraad dient hierover een besluit te nemen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

204996 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB plaatsen flitspalen in gemeente Baarn

Beslispunten

 • in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgevoegde RIB

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft vragen gesteld om te onderzoeken of er niet meer flitspalen in de gemeente Baarn geplaatst zouden kunnen worden.

Uit analyse van de verkeersongevallen en uit overleg met politie OM en provincie blijkt dat de gevaarlijker locaties in Baarn niet voldoen aan de eisen zoals door het OM gesteld. Naast het feit dat er eenvoudigweg onvoldoende ongevallen plaats vinden om in aanmerking te komen, dient ook op een groot aantal locaties eerst de inrichting aangepakt te worden en conform de inrichtingseisen van Duurzaam Veilig te worden vorm gegeven.

In dit voorstel informeren we de gemeenteraad hier over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

205560 (Direct openbaar)

Onderwerp

Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe

Beslispunten

1 Treffen van ‘Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe’.

2 Opzeggen cq. beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst ‘Meten en Monitoren in de Afvalwaterketen en Grondwater Bestuurlijk Platform Water Vallei en Eem’ van 1 januari 2016, omdat voorliggende centrumregeling deze overeenkomst vervangt.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn stemt in met een vernieuwde overeenkomst over samenwerking in de regio ten aanzien van stedelijk waterbeheer omdat samenwerking loont.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

205586 (Direct openbaar)

Onderwerp

Definitieve locatie ondergrondse container Fockema Andreaelaan

Beslispunten

 1. Het intrekken van het eerdere definitieve aanwijzingsbesluit welke door het College is vastgesteld op 17-11-2020 (CVS 185621, 17-11-2020).
 2. Een definitieve locatie voor twee ondergrondse restafvalcontainers aan te wijzen op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272.

Samenvatting voor de inwoner

Op 17 november is de definitieve locatie voor de ondergrondse restafvalcontainers op het parkeerterrein bij Sonneveltflat 138-272, tegenover Prof. Fockema Andrealaan 33 t/m 37 vastgesteld. Samen met bewoners, Eemland wonen, de RMN en de gemeente is er vervolgens een meer geschikte locatie gevonden op het parkeerterrein. Daarom trekken we het eerder genomen locatiebesluit in, en wijzen we de nieuwe locatie aan.