Openbare besluitenlijst d.d. 2 februari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

207335 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beleidsregel handhaving verbod ongeadresseerd reclamedrukwerk

Beslispunten

  1. De Beleidsregel handhaving verbod ongeadresseerd reclamedrukwerk gemeente Baarn vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 januari 2021 is een nieuw systeem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk ingegaan in de gemeente Baarn. Omdat dit systeem afwijkt van het landelijke systeem, moet de gemeente zelf handhaven. Het college stelt vast op welke manier de gemeente dat gaat doen.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

207930 (Direct openbaar)

Onderwerp

Veiligheidsbeeld 2020

Beslispunten

  1. Het veiligheidsbeeld voor kennisgeving aannemen
  2. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over 2020. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

210375 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen d66 over zwemlessen versus Corona

Beslispunten

Instemmen met bijgaande antwoorden op schriftelijke vragen van d66 over zwemlessen versus Corona

Samenvatting voor de inwoner

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van d66 over zwemlessen versus corona.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

211296 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke raadsvragen over de "stand van zaken pand 300 Roedenlaan 1 Lage Vuursche

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording en het versturen van bijgevoegde brief aan de CDA-fractie, waarin vragen worden beantwoord over de stand van zaken ten aanzien van het pand aan de 300 Roedenlaan 1 te Lage Vuursche

Samenvatting voor de inwoner

Door de CDA-fractie is een aantal vragen gesteld over de stand van zaken van het pand 300 Roedenlaan 1 te Lage Vuursche. Die gaan met name over de voortgang in het herstel/restauratie van het pand. Het pand is aangemerkt als een zogenaamd "Welstandsexces" Het college beantwoordt de vragen.

Onderstaande raadsinformatiebrief is op 26 januari jl. reeds verzonden aan de raad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

214322 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatie belastingsamenwerking

Beslispunten

Informeren over het proces van eventuele samenwerking met de gemeentes Soest en Eemnes op het gebied van het uitvoeren van belastingtaken.

Samenvatting voor de inwoner

We hechten er aan u te informeren over het proces van eventuele samenwerking met de gemeentes Soest en Eemnes op het gebied van het uitvoeren van belastingtaken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

215421 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Leerplicht Jaarverslag 2019-2020

Beslispunten

  • Vaststellen van het bijgaande Leerplicht Jaarverslag 2019-2020
  •  Akkoord gaan met de inhoud en de verzending van bijgaande raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Kinderen hebben recht op onderwijs. Het recht op onderwijs brengt ook verplichtingen met zich mee. De gemeente houdt toezicht op deze rechten en plichten. Daarvoor heeft de gemeente Baarn twee leerplichtambtenaren in dienst. Ieder jaar vertelt de gemeente in een jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. Benieuwd wat er in het jaarverslag 2019-2020 staat?

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

215628 (Direct openbaar)

Onderwerp

SUVIS-aanvraag ventilatie en verduurzaming gebouw St. Aloysius

Beslispunten

Instemmen met een subsidieaanvraag voor een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) waarmee een verdere verduurzaming van het schoolgebouw van de St. Aloysius in Baarn kan worden gerealiseerd.

Samenvatting voor de inwoner

Voorgesteld wordt een aanvraag in te dienen bij de Rijksregeling Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) voor een subsidiebijdrage aan de verbetering van het binnenklimaat en verdere verduurzaming van het schoolgebouw van de St. Aloysius in Baarn. Door inzet van de gevraagde Rijksbijdrage kan meer kwaliteit en duurzaamheid worden toegevoegd aan het bestaande onderhouds- en verduurzamingsplan voor het schoolgebouw, zonder dat hiervoor een hogere bijdrage van de gemeente of schoolbestuur Het Sticht nodig is.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

212715 (Direct openbaar)

Onderwerp

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire

Beslispunten

1.    Akkoord te gaan met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie toeslagenaffaire

2.    Akkoord te gaan met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de (onder)gemachtigde

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het helpen van gedupeerde ouders. Een groot aantal gemeenten heeft zelfstandig acties opgezet om gedupeerde ouders op te roepen om contact te leggen met de gemeente, zodat deze kan helpen waar nodig. Meerdere malen is hierbij de nadrukkelijke wens geuit om als gemeente te beschikken over de gegevens van gedupeerde inwoners zodat gemeenten – met hun specialistische kennis en ervaring – zelf contact kunnen opnemen. Dit is niet alleen bevorderlijk voor het proces richting gemeentelijke hulp, maar zal het proces ook aanzienlijk kunnen versnellen.   

 De afgelopen maanden heeft de VNG intensief gesprekken gevoerd met de Belastingdienst/Toeslagen over de mogelijkheid om deze gegevens te delen. De optie van machtiging is na overleg als meest passend naar voren gekomen. Het machtigingsbesluit is besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

217402 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raamovereenkomst huishoudelijke hulp met Actief Zorg

Beslispunten

1.      Akkoord gaan met de inhoud van de Raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van de gemeente Baarn heeft besloten met ingang van 1 februari 2021 een raamovereenkomst af te sluiten met Actief Zorg voor de uitvoering van de hulp bij het huishouden. Actief Zorg neemt de taken over van Lyvore die heeft besloten te gaan stoppen met de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Het uitgangspunt bij de overname is geweest om alle cliënten en medewerkers over te laten gaan naar de nieuwe organisatie en de koppeling tussen cliënten en medewerkers zoveel mogelijk in stand te houden, zodat de overgang voor cliënten zo soepel mogelijk kan verlopen.