Openbare besluitenlijst d.d. 20 april 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Jansma

Zaaknummer

262875 (Direct openbaar)

Onderwerp

tijdelijke uitbreiding terrassen

Beslispunten

1.    Instemmen met de verlening van de mogelijkheid om onder voorwaarden gebruik te maken de uitbreiding van terrassen tot 1 november 2021 en deze te evalueren.

Samenvatting voor de inwoner

Tijdens de corona crisis zijn de ondernemers in horeca hard getroffen. Om de ondernemers een helpende hand te bieden is er vorig jaar een tijdelijke uitbreiding van de terrassen geweest. Deze uitbreiding maakte het voor de ondernemers mogelijk om hun terrassen onder voorwaarden uit te breiden of zelfs een tijdelijk nieuw terras te plaatsen voor een periode tot 1 november 2020.

Nu deze termijn verstreken is vanwege nieuwe lockdown maatregelen komen er vanuit verschillende ondernemers verzoeken om deze maatregel weer toe te staan op het moment dat de horeca weer open mag.

Het college heeft besloten om de de tijdelijke uitbreiding terrassen toe te staan tot 1 november 2021 onder dezelfde voorwaarden als in 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

239090 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek koop gemeentegrond bij De Withlaan

Beslispunten

Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij De Withlaan.

Samenvatting voor de inwoner

Bewoners van De Withlaan vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Zij willen de grond gebruiken voor een eigen parkeerplaats.

De gemeente heeft bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

265984 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar tegen voorgenomen bouwplannen De Speeldoos (huisvesting theater en bibliotheek)

Beslispunten

 1. de raad voor te stellen om het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
 2. de raad voor te stellen om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit ongewijzigd in stand te laten;
 3. de raad voor te stellen bezwaarmakers te informeren met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

De raad besloot op 16 december 2020 om het college de opdracht te geven om een plan voor de gezamenlijke huisvesting van theater de Speeldoos, de Volksuniversiteit Baarn en de bibliotheek Baarn op de locatie Rembrandtlaan in Baarn verder te ontwikkelen. Ook besloot de raad om het college de opdracht te geven om te starten met de definitie- en ontwerpfase en daarover een nieuw raadsvoorstel voor te bereiden. In dit raadsvoorstel moeten te zijner tijd het programma van eisen, het Voorlopig Ontwerp en de operationele en organisatorische afspraken met de gebruikers zijn opgenomen.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college stelt de raad voor om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat tegen het bestreden besluit geen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

264022 (Direct openbaar)

Onderwerp

Deelname aan de regeling Lokaal Preventieakkoord

Beslispunten

 1. Deelnemen aan de regeling Lokaal Preventieakkoord door middel van het insturen van bijgaande aanvraag/subsidie ondersteuningsverzoek Lokale Preventieakkoorden/Preventieaanpak.

Samenvatting voor de inwoner

In Baarn willen we een procesbegeleider/formateur aanstellen, via een subsidie aanvraag van de VNG, voor bijeenkomsten met organisaties die zich inzetten voor de positieve gezondheid van de inwoners van Baarn. Deze bijeenkomsten zijn gericht op een programma dat door velen gedragen en ondersteund wordt. Het doel van dit programma (preventieakkoord) is de gezondheid, het welbevinden en leefstijl van de inwoners te verbeteren. De procesbegeleider/formateur inventariseert mogelijke partnerorganisaties, benadert hen, plant en doet de voorbereiding van werkconferenties en workshops, stelt agenda’s op en faciliteert de bijeenkomsten. Bovendien schrijft de procesbegeleider/formateur het concept lokaal preventieakkoord Baarn en bespreekt dit met alle betrokkenen en belanghebbenden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

265683 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uittreding Vijfheerenlanden en toetreding WSGO AVU

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de uittreding van gemeente Vijfheerenlanden uit de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU).
 3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op het voornemen van Afvalverwijdering Utrecht (AVU) om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
 4. De raad voor te stellen om de reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van AVU vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU). De AVU regelt de verwerking van de grootste huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De gemeente Vijfheerenlanden heeft een verzoek gedaan om uit de AVU te treden. Een dergelijke verzoek kan alleen worden geweigerd als het in strijd is met het recht of het algemeen belang. Dat is hier niet aan de orde. Aan de gemeenteraad wordt daarom voorgesteld om toestemming te geven voor de uittreding.

Daarnaast wil de AVU lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De rechtspositie van de werknemers van AVU wordt daarmee gelijk aan die van gemeenteambtenaren. Om lid te kunnen worden moet de raad in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen in te brengen.

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen, zodat de AVU lid kan worden van de WSGO.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

247496 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling: Voor een Veilig Thuis

Beslispunten

 1. De Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen;
 2. De gemeenteraad te informeren via de 3e rapportage Sociaal Domein juni 2021

Samenvatting voor de inwoner

De geactualiseerde regiovisie Huiselijke geweld en kindermishandeling Voor een Veilig Thuis is door het college vastgesteld. De visie beschrijft het kader, uitgangspunten en speerpunten bij het streven naar een veilig thuis voor alle volwassenen en kinderen in de provincie. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

267077 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwikkelingen Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad waarin een beeld wordt geschetst van de tot nu toe behaalde resultaten met betrekking tot het verbeteren van de beschermingsmaatregelen bij Samen Veilig Midden Nederland.

Samenvatting voor de inwoner

Aan het college wordt gevraagd om in te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief waarin een beeld wordt geschetst van de tot nu toe behaalde resultaten met betrekking tot het verbeteren van de beschermingsmaatregelen bij Samen Veilig Midden Nederland.