Openbare besluitenlijst d.d. 21 december 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

333750

Onderwerp

Plan van aanpak Jeugd en drugs

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak Jeugd en drugs;
 2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

In het Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 staat als lokale prioriteit 'Jeugd, alcohol en drugs'. In een plan van aanpak Jeugd en drugs worden verschillende activiteiten beschreven die de gemeente samen met haar partners gaat uitvoeren om drugsdealen en drugsgebruik onder jongeren in Baarn tegen te gaan. Zoals het opzetten van een mediacampagne, voorlichting aan jongeren en ouders en een verkenning naar een meldpunt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

339124

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn Escher belevingscentrum

Beslispunten

 1. De schriftelijke vragen van Voor Baarn over de Escher Foundation te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Politieke partij VoorBaarn heeft een drietal schriftelijke vragen gesteld over het project 'Escher belevingscentrum'. De beantwoording van de vragen is afgestemd met betrokkenen; te weten stichting Baarn/Escher en de MC Escher Foundation.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

339353

Onderwerp

Kadernota 2023 RID Utrecht

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 van de RID Utrecht;
 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2023. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

339442

Onderwerp

Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 en Eerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Verordening tot eerste wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2022 vast te stellen.
 2. Verordening tot eerste wijziging van de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe tarieven onroerende-zaakbelastingen 2022 en tarieven roerende--zaakbelastingen 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

340141

Onderwerp

Ledenraadpleging VNG - principe akkoord Cao gemeenten 2021-2022

Beslispunten

In te stemmen met bijgevoegd voorstel van de VNG inzake de Ledenraadpleging principeakkoord nieuwe Cao gemeenten 2021-2022

Samenvatting voor de inwoner

De huidige Cao Gemeenten liep af op 1 januari 2021. Op 3 november 2021 hebben de VNG en vakbonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao.

De VNG heeft haar leden verzocht een reactie te geven op het principeakkoord. Het college heeft ingestemd met het voorstel van de VNG. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

337715

Onderwerp

RIB Ongewenst verkeer Laanstraat

Beslispunten

 1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aanpak om ongewenst verkeer in de Laanstraat te weren.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft verzocht om een Plan van Aanpak tegen overlast van ongewenst verkeer in de Laanstraat. In een raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de beoogde invulling van dit verzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338131

Onderwerp

Kooijhoek

Beslispunten

 1. In te stemmen met de korte- en langetermijn- maatregelen op de kruising Eemnesserweg - Nieuwstraat.
 2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De raad is toegezegd om voor het einde van 2021 een plan van aanpak te presenteren over het verbeteren van de verkeersveiligheid rond het laden en lossen van de ALDI op de kruising Kooijhoek. In een raadsinformatiebrief wordt ingegaan op maatregelen op de korte en langere termijn. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338136

Onderwerp

Eindevaluatie omgekeerd inzamelen

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Op basis van de eindevaluatie door te gaan met omgekeerd inzamelen.
 2. Het college de opdracht te geven om een voorstel voor te bereiden voor het optimaliseren van het omgekeerd inzamelen en de implementatie van gedifferentieerde tarieven.

Samenvatting voor de inwoner

In april 2020 heeft de gemeente Baarn de invoering van een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval afgerond, omgekeerd inzamelen genoemd. Het college heeft dit systeem geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de onderdelen service, milieu en kosten. Uit de evaluatie blijkt dat omgekeerd inzamelen een kostenbesparing heeft opgeleverd van €273.000. Dit komt voor een belangrijk deel doordat inwoners hun afval beter scheiden. Er wordt echter nog niet zoveel afval gescheiden als de doelstelling was. Ook zijn inwoners niet zo tevreden over de huidige afvalinzameling. Het college stelt de raad voor om door te gaan met omgekeerd inzamelen en een voorstel uit te werken voor het verbeteren van omgekeerd inzamelen en het invoeren van gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338626

Onderwerp

Vervanging groen Weidebuurt

Beslispunten

 1. In te stemmen met de vervanging van het groen in de Weidebuurt;
 2. De geraamde uitvoeringskosten te dekken binnen de exploitatiebegroting, de investeringsbudgetten en het subsidiegeld klimaatadaptatie.

Samenvatting voor de inwoner

In 2022 wordt het groen in de Weidebuurt opgeknapt. Tegelijkertijd worden de speelplekken aangepakt. De inwoners hebben tijdens bewonersavonden ideeën ingebracht voorafgaand aan de planvorming en de reacties hebben bijgedragen aan het definitief ontwerp. Enkele inwoners hebben aangegeven een stuk openbaar groen zelf te willen onderhouden (groenadoptie). In het voorjaar bereidt de gemeente ook acties voor om de inwoners te stimuleren op hun eigen perceel meer groen te maken. Het project is onderdeel van het ‘Uitvoeringsplan groenvisie 2021 – 2030’.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338658

Onderwerp

Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

Beslispunten

Aan de raad voor te stellen om:

 1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2023 van de RUD Utrecht.
 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota waarin de ontwikkelingen voor de komende jaren worden beschreven en de uitgangspunten voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp van de kadernota 2023. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

339140

Onderwerp

Opdrachtverlening inzameling grofvuil RMN

Beslispunten

 1. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) opdracht te verlenen om vanaf 1 januari 2022 de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval te verzorgen in de gemeente Baarn.
 2. Hiertoe bijgaande opdrachtbrief aan RMN te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) de opdracht te geven om vanaf 1 januari 2022 grof huishoudelijk afval aan huis in te zamelen. Inwoners kunnen vanaf die datum via de website en telefonisch een grofvuilafspraak maken met RMN. Het KringloopCentrum Baarn-Bunschoten blijft in Baarn herbruikbare goederen inzamelen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

338965

Onderwerp

Rapportage sociaal domein juli-december 2021

Beslispunten

 1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de rapportage Sociaal domein juli-december 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken in het sociaal domein (Rapportage sociaal domein juli-december 2021) via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

337688

Onderwerp

Beslissing op bezwaar kapvergunning risicobomen Baarn

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 22 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft in juni 2021 een kapvergunning verleend voor het kappen van veertien risicobomen van de gemeente op verschillende plekken in Baarn. Er is bezwaar gemaakt tegen de kap van twee bomen. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft dit beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. De gemeente mag de risicobomen dus kappen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

337689

Onderwerp

Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Molenweg

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 17 juni 2021 een omgevingsvergunning geweigerd voor het kappen van een tamme kastanjeboom op het perceel Molenweg in Baarn. De bezwaarmaker wil de boom toch graag gekapt hebben en heeft tegen de geweigerde omgevingsvergunning een bezwaar ingediend. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de geweigerde omgevingsvergunning in stand te houden. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. De bezwaarmaker mag de boom niet kappen.