Openbare besluitenlijst d.d. 21 september 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

323067 (Direct openbaar)

Onderwerp

Benoeming van de heer M. Visch als toezichthouder

Beslispunten

 1. De heer M. Visch met ingang van 21 september 2021 voor onbepaalde tijd te benoemen als toezichthouder ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht voor respectievelijk de:
 • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
 • Alcoholwet;
 • Wet economische delicten;
 • Visserijwet;
 • Binnenvaartreglement;
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
 • Afvalstoffenverordening Baarn;
 • Wet Milieubeheer;
 • Wet bodembescherming;
 • Wegenverkeerswet 1994;
 • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

Samenvatting voor de inwoner

Recentelijk hebben de gemeente Baarn en Soest een samenwerkingsconvenant ondertekend in het kader van een intensievere samenwerking tussen de Buitengewoon Opsporingsambtenaren in domein 2. Hierdoor kunnen beide gemeenten elkaars groene Boa's aanstellen als gemeentelijk toezichthouder en laten samenwerken op wenselijke (piek)momenten in- en rondom het buitengebied.

Per 21 september 2021 zal de heer M. Visch aangesteld worden als (extern) gemeentelijk-toezichthouder- en Buitengewoon Opsporingsambtenaar binnen het team toezicht & handhaving van de afdeling ontwikkeling ruimte & omgeving voor onbepaalde tijd.

Omdat solistisch optreden niet altijd wenselijk is in de buitengebieden is het noodzakelijk in het kader van veiligheid en samenwerking, dat burgemeester en wethouders hebben besloten om de heer M. Visch met ingang van 21 september 2021 voor onbepaalde tijd te benoemen als toezichthouder voor respectievelijk de:

 • Algemene Plaatselijke Verordening 2019;
 • Alcoholwet;
 • Wet economische delicten;
 • Visserijwet;
 • Binnenvaartreglement;
 • Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht;
 • Afvalstoffenverordening Baarn;
 • Wet Milieubeheer;
 • Wet bodembescherming;
 • Wegenverkeerswet 1994;
 • reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
 • Wegsleepverordening voor de gemeente Baarn 2001.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

306236 (Direct openbaar)

Onderwerp

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Beslispunten

 1. de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) gemeente Baarn te verlengen tot 1 oktober 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft op 6 april 2021 de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Deze regeling is bedoeld om inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen financiële problemen hebben te ondersteunen. Met dit voorstel worden de beleidsregels TONK verlengd tot 1 oktober 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

320789 (Direct openbaar)

Onderwerp

The Tiny Experience Series

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het voorstel van Kranendonk Experience Company om als één van de launching partners deel te nemen in de ontwikkeling van de eerste serie tiny experiences.
 2. Akkoord te gaan om met de financiering van de The Tiny Experiences voor het deel van de gemeente vanuit de gemeentelijke bijdrage aan de Gouden Driehoek.

Samenvatting voor de inwoner

Het voorstel betreft een aanbod van Kranendonk Experience Company om met een korting van 50% voor de gemeente Baarn vier concepten voor kleine en betaalbare attracties (Tiny Experience) te ontwerpen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

323430 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift inzake Planschadebesluit Drakenburgerweg 27

Beslispunten

 1. Het bezwaar van 15 maart 2021 gericht tegen het besluit van 23 februari 2021 om geen planschadevergoeding toe te kennen, ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaar van 15 maart 2021 gegrond te verklaren;
 3. Het besluit van 23 februari 2021 te herzien, in die zin dat de motivering van het besluit wordt aangevuld middels de uitkomsten van een aanvullend onderzoek door TOG Nederland van 6 september. En conform het advies van TOG Nederland de verzoeker om planschadevergoeding geen planschadevergoeding toe te kennen;
 4. De proceskosten te vergoeden aan bezwaarmaker van €1.068,-;
 5. Bezwaarmaker te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college herziet het besluit van 23 februari 2021, waarin het besluit om een verzoeker planschadevergoeding geen planschadevergoeding toe te kennen.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het besluit te herzien voor zover het betrekking heeft op de toepassing en motivering van de peildatum die geldt voor het antwoord op de vraag of ten gevolge van een besluit schade is geleden. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

307061 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek huur gemeentegrond bij De Jol

Beslispunten

Niet in te stemmen met het verzoek tot huur van gemeentegrond bij De Jol.

Samenvatting voor de inwoner

Een bewoner aan De Jol vraagt de gemeente om huur van een stuk gemeentegrond bij de woning. De bewoner wil de gemeentegrond gebruiken als eigen parkeerplaats.

De gemeente heeft bezwaren tegen verhuur van de gevraagde gemeentegrond als parkeerplaats. Als deze gemeentegrond wordt ingericht als parkeerplaats verdwijnt er een gedeelte van het gemeentelijk plantsoen. De gemeente wil zoveel mogelijk groen in de wijk behouden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

320231 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst Stichting Welzijn Baarn

Beslispunten

In te stemmen met verlenging van de huurovereenkomst met Stichting Welzijn Baarn, voor gemeentelijke ruimten aan de Eemnesserweg 15 en 17 en Oranjestraat 8 en 8A, voor de periode 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2023.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Welzijn Baarn huurt ruimten van de gemeente aan de Eemnesserweg 15 en 17 en de Oranjestraat 8 en 8A.

De huurovereenkomst met de Stichting Welzijn Baarn wordt met ingang van 1 oktober 2021 verlengd tot 1 oktober 2023.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

322835 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek koop of huur gemeentegrond bij Madelieflaan

Beslispunten

 1. Niet in te stemmen met het verzoek tot koop van gemeentegrond bij de Madelieflaan.
 2. In te stemmen met het verzoek tot huur van gemeentegrond bij de Madelieflaan.

Samenvatting voor de inwoner

Een eigenaar van een garage aan de Madelieflaan vraagt de gemeente om koop of huur van gemeentegrond bij de garage. De gemeente heeft bezwaar tegen verkoop van de grond. Er is wel de mogelijkheid om de gemeentegrond te huren als groenstrook.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

323399 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Borgstelling voor lening Baarnse Lawn Tennis Club

Beslispunten

1.Op basis van de rapportage van de Stichting Waarborgfonds Sport (Bijlage 1)

a) borg staan voor 50 procent van een geldlening van de Baarnse Lawn Tennis Club (BLTC) ad € 120.000 bij een nog nader te kiezen kredietverstrekker; of

b) borg staan voor 100 procent van een geldlening van € 120.000 van de BLTC bij de Waterschapsbank, tegen een achterborgstelling van de Stichting Waarborgfonds Sport jegens de Gemeente Baarn ad € 60.000 euro.

2.Instemmen met verzending van bijgaande brief (bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente staat borg voor de helft van een lening van € 120.000 van de Baarnse Lawn Tennis Club (BLTC) voor de aanleg van twee padelbanen. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat borg voor de andere helft van de lening. SWS heeft de financiële positie van de BLTC onderzocht en ook de financiële haalbaarheid van de aanleg van de padelbanen. Hierover oordeelt SWS positief.

De gemeente heeft in de afgelopen jaren al vaker samen met SWS borg gestaan voor leningen van sportclubs die investeren in hun accommodatie.