Openbare besluitenlijst d.d. 22 juni 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

281849 (Direct openbaar)

Onderwerp

aanvraag specifieke uitkering tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

Beslispunten

 1. door middel van bijgevoegd aanvraagformulier de specifieke uitkering voor tijdelijke ondersteuning voor toezicht en handhaving aan te vragen.

Samenvatting voor de inwoner

Het kabinet heeft middelen vrijgemaakt waarmee gemeenten mensen kunnen aannemen om de handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket. De gemeente Baarn heeft hier in de periode 15 december 2020 tot 30 juni 2021 gebruik van gemaakt en vraagt haar deel van de specifieke uitkering aan.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

281982 (Direct openbaar)

Onderwerp

Evaluatie politie onaangekondigde demonstratie 10 april 2021

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief en bijbehorende stukken.

Samenvatting voor de inwoner

Aan de raad is toegezegd de evaluatie van de politie over de onaangekondigde demonstratie van 10 april 2021 te delen. Middels deze raadsinformatiebrief wordt deze evaluatie gedeeld.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

282509 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaarschrift Geerenweg 6a

Beslispunten

 1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 3. het bestreden besluit van 14 december 2020 in stand te laten;
 4. betrokkene te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief;

Samenvatting voor de inwoner

Het college verklaart het bezwaarschrift gericht tegen het besluit dd. 14 december 2020 ongegrond. De beschikking wordt ongewijzigd in stand gelaten.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

279934 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag onderwijsassistent schooljaar 2021-2022

Beslispunten

Het College stemt in met:

 1. Het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van €36.000 voor een onderwijsassistent in de groepen 1 en 2 van basisschool de Uitkijck voor het schooljaar 2021-2022.
 2. Het voorstel om met STEV de mogelijkheid te bespreken om de onderwijsassistent structureel in te zetten op basis van een cofinanciering, waarbij de gemeente aanvullend financiert.

Samenvatting voor de inwoner

De scholen in Baarn willen alle leerlingen gelijke kansen op een goede toekomst bieden. Sommige kinderen hebben daarbij extra begeleiding nodig. Op basisschool De Uitkijck geeft een onderwijsassistent leerlingen in groep 1 en 2 extra hulp bij o.a. de taalontwikkeling, waardoor deze kinderen het onderwijs goed kunnen volgen.

De gemeente heeft deze onderwijsassistent tot nu toe betaald en gaat dat ook doen voor het schooljaar 2021-2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

281451 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag Zomerschool 2021

Beslispunten

Instemmen met:

 1. Het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 25.000 aan PCBO Baarn-Soest voor de organisatie en uitvoering van de Zomerschool in 2021.
 2. De bijgevoegde beschikkingsbrief aan PCBO Baarn-Soest.

Samenvatting voor de inwoner

De 4 PCBO-scholen in Baarn en Daltonschool de Uitkijck willen in de zomervakantie van 2021 opnieuw een Zomerschool organiseren. De scholen willen na de lange en onrustige coronaperiode kinderen uit minder kansrijke omgevingen extra ondersteuning bieden. In de Zomerschool kunnen kinderen meedoen aan activiteiten, die hun taal- en leesontwikkeling en hun ontwikkeling van sociale vaardigheden versterken. Zo worden hun kansen in het onderwijs vergroot.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

282068 (Direct openbaar)

Onderwerp

aanwijzing heffingsambtenaar

Beslispunten

 1. Met ingang van 21 juni 2021 op grond van artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b., van de Gemeentewet, de heer M.A.A.M. Arts aan te wijzen als heffingsambtenaar.

Samenvatting voor de inwoner

Door het vertrek van de huidige heffingsambtenaar wordt de heer M.A.A.M Arts aan te wijzen als heffingsambtenaar op grond van artikel 231, tweede lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

272882 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoeringsregels antennebeleid 2021 Gemeente Baarn

Beslispunten

 1. De uitvoeringsregels van de VNG vast te stellen en toe te voegen aan het antennebeleid versie 2021 en de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Vanaf 1 juli 2021 wordt de nieuwe Telecomwet van kracht die het mogelijk maakt 5G antennes vergunningsvrij te plaatsen. De gemeente Baarn heeft een gedoogplicht als het gaat om plaatsing van deze antennes. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft daarom een aantal generieke uitvoeringsregels opgesteld die inspelen op de opkomst van 5G toepassingen en de plaatsing van deze zogenaamde small cells (kleine antennes).

Door de uitvoeringsregels van de VNG toe te voegen aan het antennebeleid (versie 2021) van Baarn wordt het mogelijk de plaatsing van de antennes te reguleren. Daarnaast biedt het kansen om de gemeentelijke infrastructuur in de toekomst te verhuren, bijvoorbeeld door de 5G antenne op te hangen aan lichtmasten.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

279601 (Direct openbaar)

Onderwerp

Concept uitvoeringsagenda verkeer 2022

Beslispunten

 1. De concept uitvoeringsagenda verkeer 2022 vast te stellen en de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geinformeerd over de stand van zaken ten aanzien van het concept uitvoeringsprogramma verkeer voor 2022.