Openbare besluitenlijst d.d. 23 maart 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

244435 (Direct openbaar)

Onderwerp

Verdwijnen redvoertuig (hoogwerker) brandweer Baarn per 1 april 2021

Beslispunten

 1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het verdwijnen van het redvoertuig bij de brandweer Baarn per 1 april 2021

Samenvatting voor de inwoner

Het materieel- en personeelsbeheer- en spreidingsplan (MPBSP) van de brandweer, onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voorziet onder andere in een spreiding van brandweervoertuigen binnen de regio. Hiervoor is uitgebreid onderzoek gedaan en is de VRU met de eigen organisatie (postcommandanten en andere onderdelen van de VRU-organisatie) en met het Algemeen Bestuur (AB) uitvoerig in gesprek gegaan. Uiteindelijk is door het AB VRU besloten dat het redvoertuig van de brandweerpost Baarn zal vertrekken. Dat gaat per 1 april 2021 in.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

247595 (Direct openbaar)

Onderwerp

Coronabeleid

Beslispunten

In te stemmen met de tekst van de voorliggende raadsinformatiebrief en deze brief te versturen aan de raad.

Samenvatting voor de inwoner

Het is inmiddels al een jaar dat we in Nederland met Corona hebben te maken. Sinds die tijd heeft het kabinet een groot aantal maatregelen genomen, die noodzakelijk zijn om het virus te bestrijden. Deze maatregelen hebben een grote impact op de gehele samenleving. Onderlinge contacten worden ontmoedigd. Onder andere scholen, theaters, winkels, terrassen en sportscholen zijn gesloten. En werkenden worden geacht dit zoveel mogelijk thuis te doen.

Samenleving, Rijk en gemeenten hebben elk hun eigen rol en verantwoordelijkheid in het bestrijden van de negatieve gevolgen van deze Corona-maatregelen. 

Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college een brief opgesteld waarin geschetst wordt welke plannen het college heeft om samen met de samenleving in Baarn weer uit de crisis te komen, die het gevolg is van Corona.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

243141 (Direct openbaar)

Onderwerp

Uitvoering Tozo3

Beslispunten

 1. Voor de inventarisatie en begeleiding van zelfstandigen in het kader van de Tozo3 het Geldloket in Amersfoort de opdracht hiervoor geven
 2. Wethouder Jansma machtigen de offerte van het Geldloket te ondertekenen voor de uitvoering van de Tozo3 regeling

Samenvatting voor de inwoner

Zelfstandigen die een tijdelijke ondersteuning hebben aangevraagd kunnen zich melden bij het Geldloket Amersfoort voor begeleiding en ondersteuning in hun oriëntatie naar de mogelijkheden om hun bedrijf voort te zetten, of een andere keuze te maken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

203057 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar - Nassaulaan 54

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
 2. Het bezwaarschrift gegrond verklaren;
 3. Het bestreden besluit aanvullend motiveren;
 4. Betrokkene te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om in de beslissing op de bezwaar de geweigerde omgevingsvergunning van 23 december 2019 voor het perceel Nassaulaan 54 in stand te laten. Dit besluit betreft de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een reeds geplaatste erfafscheiding en overkapping. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren en het bestreden besluit aanvullend te motiveren, dan wel een ander besluit te nemen. Het college heeft besloten dit advies over te nemen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

248093 (Direct openbaar)

Onderwerp

Herfinanciering vaste geldlening BNG 40.111785 per 15 maart 2021

Beslispunten

1.        Instemmen met het herfinancieren van de langlopende lening BNG 40.111785 ter grootte van € 5.000.000 met een nieuwe driejarige langlopende lening van € 4.500.000.

2.        Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de uitvoering van het gemeentelijke werk moet de gemeente soms geld lenen. Op dit moment is een van de leningen die de gemeente heeft toe aan een herfinanciering. Dit voorstel beoogt deze lening te herfinancieren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

228753 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Uitvoeringsplan Bewegwijzering

Beslispunten

 • Instemmen met Uitvoeringsbeleid Bewegwijzering Baarn

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft op het moment verouderde bewegwijzering. Deze moet worden opgeknapt. Omdat er geen inventarisatie en plan aanwezig waren is eerst een uitvoerings-beleidsplan opgesteld. In dit plan wordt tot in detail omschreven aan welke voorwaarde de bewegwijzering dient te voldoen en waar er nieuwe wegwijzers worden geplaatst.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

229161 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar weigering inrit Thorbeckelaan 2B

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 1 oktober 2020 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoner heeft op 1 september 2020 een aanvraag ingediend voor een inritvergunning via een omgevingsvergunning. Op 1 oktober 2020 heeft het college deze geweigerd. De bezwaarmaker zijn het niet eens met de weigering en tekende bezwaar aan tegen deze beslissing. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het besluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt dit advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

240436 (Direct openbaar)

Onderwerp

Arrest gerechtshof in aansprakelijkstelling baggerdepot Eempolder

Beslispunten

 1. De raad met een raadsinformatiebrief (RIB) te informeren over het arrest van het gerechtshof in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek/Schilder

Samenvatting voor de inwoner

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wees op 2 maart 2021 arrest in de zaak tussen de gemeente Baarn en Geologistiek B.V. / Schilder B.V. De zaak gaat over een aansprakelijkstelling van de gemeente Baarn voor vermeende schade die de genoemde bedrijven zouden hebben geleden bij de afwikkeling van het zogenaamde baggerdepot Eempolder.

Het gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. De vordering van Geologistiek/Schilder is afgewezen. Dit betekent dat het hoger beroep ongegrond is en de gemeente niet aansprakelijk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

245436 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruim herziening

Beslispunten

Ondersteunen van de zienswijze die de provincie Utrecht heeft ingediend tegen de Ontwerp-Voorkeursbeslissing Luchtruim herziening.

Samenvatting voor de inwoner

Het Nederlandse luchtruim wordt intensief gebruikt. Het kabinet heeft in een Startbeslissing drie doelen vastgesteld voor herziening van het gebruik van het luchtruim: efficiënter gebruik van het luchtruim, beperking van klimaateffect en hinder in de omgeving en verruiming van de civiele capaciteit en militaire missie effectiviteit. De minister van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van Defensie hebben dit uitgewerkt in een ontwerp Voorkeursbeslissing en deze voor zienswijze aangeboden. De gemeente Baarn sluit zich, samen met andere gemeenten, aan bij de zienswijze van de provincie Utrecht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

249773 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Tekort jaarrekening RMN

Beslispunten

 1. Bijgaande raadsinformatiebrief over het tekort op de jaarrekening 2020 van RMN aan de raad te verzenden.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de raad over het tekort op de jaarrekening 2020 van RMN.