Openbare besluitenlijst d.d. 23 november 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331514

Onderwerp

Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021

Beslispunten

  1. Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2021 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente wil de beveiliging van informatie voortdurend verbeteren, zodat een betrouwbare dienstverlening aan onze inwoners mogelijk blijft. Daarvoor is de nota strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2021 opgesteld. Dit beleid wordt verder uitgewerkt in concrete plannen voor operationele beveiligingsmaatregelen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

331615

Onderwerp

Afwijking op het inkoopbeleid

Beslispunten

  1. In te stemmen met de aanschaf van gebakken straatstenen en PVC rioolbuizen voor het project Altalaan, Sophialaan en Wittelaan zonder meervoudig onderhandse aanbesteding en hiermee af te wijken van het inkoopbeleid.

Samenvatting voor de inwoner

Veel materialen die gebruikt worden voor de grond-, weg- en waterbouw zijn schaars. Denk aan trottoirbanden, straatstenen en rioolbuizen. Hierdoor heeft de gemeente te maken met oplopende prijzen en langere levertijden.

Voor de reconstructie van de Altalaan, Wittelaan en de Sophialaan zijn veel rioolbuizen en straatstenen nodig. Om al deze producten op tijd beschikbaar te hebben kopen we deze materialen van te voren in. Omdat er maar één leverancier is die de producten op tijd kan leveren, wijken we af van het inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

333778

Onderwerp

Stand van zaken energietransitie, duurzame warmte

Beslispunten

  1. De raad door middel van bijgaande raadsinformatiebrief informeren over de status energietransitie, duurzame warmte.

Samenvatting voor de inwoner

Na het vaststellen van de Transitievisie Warmte in december 2020 zijn twee onderzoeken gestart naar mogelijke duurzame alternatieven voor aardgas als warmtevoorziening. Eén onderzoek gaat over de mogelijkheden voor de Staatsliedenwijk en De Trits. Een tweede onderzoek gaat over de kansen op bedrijventerreinen Noordschil en De Drie Eiken. Het college informeert de raad per raadsinformatiebrief over de stappen die tot nu toe zijn gezet.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

331483

Onderwerp

Antwoordbrief aan <inwoner Baarn> over vuurwerk in ontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk

Beslispunten

  1. Bijgaande antwoordbrief naar <inwoner Baarn> versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Een inwoner heeft per brief zorgen geuit over het onderdeel 'Vuurwerk' in het bestemmingsplan ten aanzien van het aantal dagen dat professioneel vuurwerk mag worden afgestoken. Het college antwoordt dat in het ontwerpbestemmingsplan een maximum van 12 dagen voorgesteld. Voor het afsteken van professioneel vuurwerk is altijd een vergunning nodig. Uiteraard blijft de wet- en regelgeving die daarbij hoort van kracht, zoals de natuurwetgeving.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

332080

Onderwerp

Brief bewonersvereniging Laanplein e.o. i.v.m. Hof van Baarn, Schipper Bosch

Beslispunten

  1. Bijgaande concept brief aan de bewonersvereniging Laanplein versturen.

Samenvatting voor de inwoner

De bewonersvereniging Laanplein e.o. heeft in het voorjaar van 2021 een enquête gehouden onder de omwonenden over het schetsplan Hof van Baarn op de voormalige Bakker Baarn-locatie door Schipper Bosch projectontwikkeling. De bewonersvereniging heeft de uitkomsten van de enquête naar Schipper Bosch en naar de gemeente gestuurd met aanbevelingen. In de antwoordbrief aan de bewonersvereniging gaat de gemeente in op de aanbevelingen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

332636

Onderwerp

Gemeentelijke belastingverordeningen 2022

Beslispunten

De raad voor te stellen om de volgende gemeentelijke belastingverordeningen en tarieven vast te stellen:

1.Verordening afvalstoffenheffing 2022

2a. Verordening begraafplaatsrechten 2022

2b. Tarieventabel begraafplaatsrechten 2022

3. Verordening forensenbelasting 2022

4. Verordening hondenbelasting 2022

5a. Legesverordening 2022

5b. Tarieventabel legesverordening 2022

6. Verordening marktgelden 2022

7. Verordening onroerendezaakbelastingen 2022

8a. Verordening precariobelasting 2022

8b. Tarieventabel precariobelasting 2022

9. Verordening reclamebelasting Centrumgebied 2022

10. Verordening rioolheffing 2022

11. Verordening roerende zaakbelastingen 2022

12. Verordening toeristenbelasting 2022

Samenvatting voor de inwoner

De raad moet de belastingverordeningen voor belastingjaar 2022 vaststellen, zodat de aanslagen gemeentelijke belastingen 2022 kunnen worden opgelegd.