Openbare besluitenlijst d.d. 25 mei 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

272973 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar - Torenhof 12

Beslispunten

  1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. het besluit van 2 december 2020 te handhaven, zoals aangegeven in het advies van de commissie bezwaarschriften Gemeente Baarn;
  4. betrokkenen te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 26 juni 2020 voor het perceel Torenhof 12 in stand. Deze vergunning was verleend voor het uitbreiden van de woning op dit perceel. Tegen deze vergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit besluit ongewijzigd in stand te laten. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

274081 (Direct openbaar)

Onderwerp

Kadernota Uitvoeringsorganisatie BBS 2022 en begroting BBS 2022

Beslispunten

De raad voorstellen om:

  1. Geen zienswijzen in te dienen op de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest.
  2. In te stemmen met de besteding van de niet-uitgegeven TOZO gelden en de daarbij horende gewijzigde begroting.
  3. De reactiebrief aan het bestuur van de BBS vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (GR BBS) heeft op 14 april 2021 de Kadernota 2022 Uitvoeringsorganisatie BBS vastgesteld. Ook is de nota niet-bestede TOZO gelden met de bijbehorende begroting vastgesteld.

Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en het bestuur van de GR BBS door middel van bijgevoegde brief te informeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

274314 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over Drakenburgerweg 2B

Beslispunten

De schriftelijke vragen van VoorBaarn over Drakenburgerweg 2B te beantwoorden middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 11 mei 2021 heeft politieke partij VoorBaarn aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over mogelijke koop en het gebruik van het perceel Drakenburgerweg 2B. De eigenaar van het perceel heeft het perceel niet te koop aangeboden aan de gemeente en het college heeft niet het plan om het perceel te gaan gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

272299 (Openbaar na een week)

Onderwerp

RIB aanpak verkeershufters

Beslispunten

in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

In de informatieraad van februari is er door de PvdA-fractie gevraagd naar informatie over een campagne in de gemeente Hilversum ten aanzien van de aanpak van zogeheten 'verkeershufters'. Gevraagd werd of dit wellicht ook een campagne kan zijn voor gemeente Baarn.

In deze brief wordt de raad hierover nader geïnformeerd.

Er wordt informatie over de campagne verstrekt en tevens wordt geadviseerd de provincie te vragen of zij mogelijkheden zien om deze campagne op te nemen in hun pakket van gedragsmaatregelen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

274296 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afhandeling mail dhr Hansum zaak nr 211955

Beslispunten

in te stemmen met de afhandeling van deze mail met bijgevoegde brief

Samenvatting voor de inwoner

Afhandeling van een mail aan college en raad over de veiligheid van de Drakenburgerweg

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

277000 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Onderzoeksrapport tekort jaarrekening RMN

Beslispunten

  1. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden met als bijlagen 1) de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van het negatieve resultaat op de jaarrekening 2020 van Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) en de late melding daarvan aan het bestuur van RMN, 2) de reactie van het Algemeen Bestuur van RMN op het rapport en 3) de bestuursopdracht van het Dagelijks Bestuur van RMN.

Samenvatting voor de inwoner

RMN heeft onderzoek laten doen naar het tekort op de jaarrekening 2020. Het college besluit het onderzoeksrapport en de reactie van het bestuur van RMN naar de raad te sturen.