Openbare besluitenlijst d.d. 26 januari 2021 inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

207887 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verloop Jaarwisseling 2020-2021

Beslispunten

De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het verloop van de jaarwisseling 2020-2021 en de acties die zijn gedaan door politie en gemeente om overlast van vuurwerk voor en tijdens de jaarwisseling tegen te gaan.

Samenvatting voor de inwoner

De jaarwisseling van 2020 op 2021 was anders dan andere jaren. De maatregelen in het kader van Corona maakten bijeenkomsten onmogelijk en daarbij kwam het vuurwerkverbod. Politie en handhaving van de gemeente zijn bezig geweest met het handhaven van de openbare orde en veiligheid en met het tegengaan van vuurwerkoverlast. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over het aantal meldingen dat is gedaan bij politie en handhaving en de hieruit voortkomende acties om vuurwerkoverlast tegen te gaan. Ook wordt inzicht gegeven in de schade die is opgelopen aan gemeentelijke eigendommen door vuurwerk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192076 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aangepaste Meerjarige prestatieafspraken Eemland Wonen

Beslispunten

  1. Vaststellen van de aangepaste meerjarige prestatieafspraken 2020-2023 tussen Gemeente Baarn , Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland;
  2. Instemmen met de raadsinformatiebrief;

Samenvatting voor de inwoner

Op basis van de Woningwet moeten gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Eemland

Wonen, de Huurdersraad Eemland en de gemeente hebben gezamenlijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. Op basis van het bod 2021 van Eemland Wonen en gezamenlijke ambities zijn er extra afspraken met elkaar gemaakt. De afspraken zijn toegevoegd aan de reeds bestaande meerjarige afspraken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

200787 (Direct openbaar)

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk

Beslispunten

1.      De Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk met betrokken partijen uit de arbeidsmarktregio Amersfoort aan te gaan.

2.      Aan wethouder Jansma volmacht te verlenen om de Samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk te ondertekenen.

Samenvatting voor de inwoner

Er is besloten een samenwerkingsovereenkomst Perspectief op Werk af te sluiten in de arbeidsmarktregio Amersfoort. De deelnemende partijen in de arbeidsmarktregio verplichten zich om uitvoering te geven aan de doelen zoals die in het regionaal actieplan zijn beschreven. Het uiteindelijke doel is zoveel mogelijk werkzoekenden te laten uitstromen naar werk.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

211760 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief prioritering jongeren schuldhulpverlening

Beslispunten

Raad middels raadsinformatiebrief beantwoorden over prioriteren jongeren in de schuldhulpverlening.

Samenvatting voor de inwoner

Eind 2020 heeft de gemeente het 'uitvoeringsprogramma schulddienstverlening gemeente Baarn 2020-2023' vastgesteld. In dit programma staan concrete acties die zullen worden genomen om problematische schulden tegen te gaan.

Naar aanleiding van dit uitvoeringsprogramma zijn vragen gesteld om een van de actiepunten, namelijk 'extra ondersteuning jongeren' naar voren te halen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

208037 (Direct openbaar)

Onderwerp

Startnotitie Perspectiefnota 2022

Beslispunten

Vaststellen van de startnotitie perspectiefnota 2022.

Samenvatting voor de inwoner

In de startnotitie van de PPN 2022 worden de uitgangspunten en het proces uitgeschreven hoe tot de PPN 2022 te komen, die in juli 2021 in de raad wordt vastgesteld. Het vastgestelde kader van de PPN 2022 is de basis voor het samenstellen van de begroting 2022. Deze notitie wordt ter vaststelling voorgelegd aan het college.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

209299 (Direct openbaar)

Onderwerp

Steunmaatregelen Covid-19

Beslispunten

 1.      Definitief niet heffen van precariobelasting over geheel 2020

2.      Steunmaatregelen aan te laten sluiten bij de subsidieverordening Baarn 2020

3.      Het beoordelingskader voor verlenen van coronasteun vast te stellen;

3.1   Steun wordt verleend aan de maatschappelijke organisaties

3.2   Steun wordt verleend voor zover deze een direct gevolg is van corona

3.3   De steunmaatregelen van Rijk en Provincie zijn benut

3.4   Er is sprake van aantoonbare eigen inzet

3.5   De steun is gericht op kosten van organisaties en activiteiten

4.      De teammanagers te mandateren om op basis van de vastgestelde uitgangspunten kleine steunaanvragen (tot € 5.000) te beoordelen.

5.      De raad hierover te informeren middels bijgevoegde RIB

Samenvatting voor de inwoner

De Coronacrisis heeft een grote impact op de totale samenleving. Inwoners zijn beperkt in hun (bewegings)vrijheid, veel organisaties en ondernemingen zijn ernstig beperkt in hun mogelijkheden en daarmee in hun inkomsten. Inwoners, organisaties en bedrijven kloppen bij de gemeente aan voor steun in verband met Corona.

Eerder is al besloten om al verleende subsidies coulant te beoordelen en om een aantal organisaties uitstel van huurbetaling te verlenen. Met dit voorstel wordt aanvullend besloten om definitief geen precario te heffen over geheel 2020 en wordt een kader vastgesteld op basis waarvan individuele steunaanvragen beoordeeld kunnen worden.

De uitvoering van de coronasteun verloopt conform de subsidieverordening Baarn 2020.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

211924 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Herstart culturele sector met cultuurmagazine ‘Baarns podium’

Beslispunten

-         Instemmen met de ontwikkeling van cultuurmagazine ‘Baarns podium’.

-         Instemmen met het (deels) besteden van geoormerkte Rijks-steungelden voor culturele initiatieven voor de totstandkoming van dit cultuurmagazine.

Samenvatting voor de inwoner

In 2021 werken we langzaamaan toe richting de herstart van de culturele sector. Vanuit de sector is het idee ontstaan om hiervoor een cultuurmagazine ‘Baarns podium’ te ontwikkelen. Dit magazine heeft als functie om oude, bestaande en nieuwe leden, vrijwilligers en publiek te bereiken.

De crisis heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks sprake is van nieuwe aanwas van leden en donaties. En er is sprake van een bovennormaal gemiddeld aantal opzeggingen. Het is belangrijk om weer met elkaar in verbinding te komen en de boodschap te brengen dat de culturele activiteiten er weer aankomen, dat we er weer op uit kunnen gaan.

De sector is buiten beeld geraakt en de herstart die in zicht komt (seizoen 2021-2022) vraagt een flinke investering om de sector erbovenop te krijgen. Het is de vraag of het publiek weer het vertrouwen heeft om evenementen en activiteiten te bezoeken, vanwege besmettingsangst.

Het is zodoende nodig om het publiek te verleiden om weer de deur uit te gaan. Het cultuurmagazine zal o.a. deze stimulering vervullen en is een initiatief vanuit de sector zelf, die de gemeente graag wil faciliteren vanuit de specifieke Rijks-steungelden voor culturele initiatieven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

170974 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Tussentijdse evaluatie omgekeerd inzamelen en regionale grondstoffenvisie

Beslispunten

  1. In te stemmen met de tussenevaluatie omgekeerd inzamelen.
  2. In te stemmen met de regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling.
  3. Bijgaande raadsinformatiebrief aan de raad te verzenden.

Samenvatting voor de inwoner

In april 2020 is de invoering van het omgekeerd inzamelen afgerond. Het college heeft een tussentijdse evaluatie van dit nieuwe inzamelsysteem voor huishoudelijk afval uitgevoerd. Deze tussentijdse evaluatie wordt per brief met de gemeenteraad gedeeld. Ook wordt de nieuwe regionale bestuurlijke visie op grondstoffeninzameling, die in RMN-verband is opgesteld, ter informatie naar de raad verstuurd. De visie beschrijft maatregelen die getroffen kunnen worden op weg naar een afvalvrije samenleving in 2050.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

190110 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie Welzijn Baarn 2021

Beslispunten

1. Aan Welzijn Baarn voor 2021 een subsidie verlenen van

€ 1056.835,- voor het uitvoeren van de aangevraagde welzijnsactiviteiten;

2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking;

4. In te stemmen met bijgevoegde brieven aan Eemland Wonen en Stichting woningcorporatie Het Gooi en Omstreken.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Welzijn Baarn (SWB) heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2021. Voorgesteld wordt om subsidie te verlenen voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten in Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

205817 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2021 - SAVE en Veilig Thuis

Beslispunten

  1. Aan Samen Veilig Midden Nederland voor Veilig Thuis een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €183.571.
  2. Aan Samen Veilig Midden Nederland voor SAVE een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €539.166.

Samenvatting voor de inwoner

De regio Amersfoort vindt het belangrijk dat Veilig Thuis en SAVE hun wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren en verstrekt Samen Veilig Midden Nederland, de organisatie die deze taken uitvoert, daarvoor de benodigde subsidie. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de subsidie voor 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

211922 (Direct openbaar)

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst Subsidieaanvraag doordecentralisatie BW aan ZonMw

Beslispunten

  1. Instemmen met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Subsidieaanvraag Zon Mw doordecentralisatie Beschermd Wonen

Samenvatting voor de inwoner

In het kader van de doordecentralisatie Beschermd Wonen willen wij vanuit de regio Amersfoort een subsidieaanvraag indienen bij Zon Mw voor de ambulantiseringsopgave. Hiervoor wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de regiogemeenten. Aan het college is gevraagd om in te stemmen met het tekenen van deze overeenkomst.