Openbare besluitenlijst d.d. 26 oktober 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328114 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie 2022 voor Stichting De Trits

Beslispunten

Een subsidie van € 614.096 toekennen aan Stichting De Trits voor de exploitatie het zwembad en de sporthal van Sportcentrum de Trits en twee gymnastieklokalen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente kent aan Stichting De Trits een subsidie van € 614.096 toe voor de exploitatie van het zwembad en de sporthal van Sportcentrum de Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2022.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328161 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning activiteit kap Plataanlaan 1

Beslispunten

  1. Het overnemen van het advies van de bezwaarcommissie, namelijk het bezwaar van 17 februari 2021 gericht tegen het besluit van 28 januari 2021 om een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom te verlenen, niet-ontvankelijk te verklaren;
  2. Bezwaarmaker te informeren over dit besluit met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college verklaart een bezwaar van 17 februari 2021, gericht tegen het besluit van 28 januari 2021 om een omgevingsvergunning voor het kappen van 1 boom, niet-ontvankelijk.

De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren omdat er geen gevolgen van enige betekenis voor bezwaarmaker optreden bij het kappen van de boom. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328283 (Direct openbaar)

Onderwerp

straatnaamgeving Laanplein

Beslispunten

Het advies van de Adviescommissie Straatnamen over te nemen om voor het parkeerterrein tussen de Laanstraat, Nieuwstraat en Eemnesserweg de naam 'Laanplein' vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Door een toename aan gebouwen rondom parkeerterrein Laanstraat zal een tekort aan huisnummers ontstaan. Door het toekennen van een officiële straatnaam aan het parkeerterrein kunnen (eventueel huidige en) toekomstige gebouwen met een ingang aan het parkeerterrein een adres krijgen aan dit plein. Ook kunnen (niet-lokale) hulpdiensten het parkeerterrein dan beter vinden. De Adviescommissie Straatnamen heeft geadviseerd om aan het plein de naam 'Laanplein' toe te kennen. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit advies overgenomen. Het parkeerterrein krijgt daarom officieel de naam 'Laanplein'.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

328896 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief opstopping elektriciteitsnet

Beslispunten

Vaststellen van raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

TenneT heeft besloten om het hoogspanningsnet in de provincie Utrecht af te sluiten voor de teruglevering van elektriciteit van nieuwe projecten. Wij vragen het college om de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over deze ontwikkeling.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

328149 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieregeling energiebesparing Baarn 2021-2022

Beslispunten

  1. De subsidieregeling Energiebesparing Baarn 2021-2022 vast te stellen.
  2. Het subsidieplafond voor huurders en woningeigenaren in de gemeente Baarn vast te stellen op €70.000.
  3. Mandaat te verlenen aan de medewerkers van het Duurzaam Bouwloket om de bevoegdheden genoemd in artikel 5 tot en met 11 van de subsidieregeling Energiebesparing Baarn 2021 - 2022 uit te voeren.

Samenvatting voor de inwoner

Baarn heeft op 16 november 2020 de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De aanvraag is toegekend en op 5 maart 2021 is de beschikking van Rijksdienst voor ondernemend Nederland ontvangen. Met deze specifieke uitkering stimuleert het Rijk gemeenten om huishoudens te ondersteunen bij het reduceren van hun energiegebruik door het treffen van eenvoudige energiebesparende maatregelen in de woningen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

328445 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanbestedingsstrategie Openbare Verlichting Beheer en Onderhoud

Beslispunten

  1. In te stemmen met de aanbestedingsstrategie voor het beheer en onderhoud van de openbare verlichting.
  2. Op grond van de Gemeentewet artikel 25 lid 2 geheimhouding op te leggen op bijlage 1 (aanbestedingsstrategie), op grond van het volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belang: - 10 lid 2b (financieel belang).

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn gaat het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Baarn opnieuw aanbesteden. Vanwege de hoogte van de opdrachtsom wordt conform het inkoopbeleid de aanbestedingsstrategie vooraf voorgelegd aan het college. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

328571 (Direct openbaar)

Onderwerp

Afwikkeling lease-overeenkomst openbaar verlichtingsareaal CityTec

Beslispunten

  1. In te stemmen met het onderhandelingsresultaat (bijlage 1&2) en de overname van het verlichtingsareaal van CityTec af te ronden.
  2. Op grond van Gemeentewet artikel 25 lid 2 geheimhouding op te leggen op bijlage 2 (uitwerking onderhandeling), op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belang: - 10 lid 2g (onevenredige benadeling).

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 januari 2022 loopt het contract met CityTec af en zal de openbare verlichting in Baarn terug in eigendom komen bij de gemeente. Om de lichtmasten over te nemen van CityTec zal een vergoeding betaald moeten worden. Op 19 mei 2021 is de onderhandeling tussen de gemeente Baarn en CityTec over de hoogte van dit bedrag afgerond. In dit voorstel wordt het college gevraagd in te stemmen met het onderhandelingsresultaat zodat de overname van het verlichtingsareaal in december 2021 afgerond kan worden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

329185 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB beantwoording vragen Openbare Verlichting

Beslispunten

  1. In te stemmen met de antwoorden op de technische vragen en deze te delen middels een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In december 2021 wordt het voorstel over de financieringsvarianten voor de openbare verlichting ter besluitvorming aan de raad aangeboden. Tijdens de college informatieavond van 14 september 2021 was er de mogelijkheid om over dit onderwerp vragen te stellen. Bij een drietal vragen is aangegeven hier op een later moment op terug te komen. De antwoorden worden middels een raadsinformatiebrief gedeeld met de raad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

326711 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

Beslispunten

Onder voorbehoud dat de gemeenteraad op 27 oktober de Regiovisie ‘Samen werken aan specialistische jeugdhulp’ vaststelt, het inkoopvoorstel regionale inkoop jeugd en Wmo 2023 als volgt vast te stellen:

1. De inkoop jeugd en Wmo 2023 op te delen in drie percelen, te weten:

·        Specialistische jeugdhulp: alle ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf uitgezonderd de ondersteuningspakketten dyslexie, dagactiviteiten jeugd, vervoer jeugd GGZ en het landelijk transitie arrangement jeugd [LTA].

·        Wmo ambulante begeleiding en time out plekken, beschermd wonen en beschermd thuis uitgezonderd de ondersteuningspakketten dagactiviteiten volwassenen en ouderen

·        Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

2. De inkoop jeugd en Wmo 2023 per perceel taakgericht aan te besteden en te bekostigen, middels gunning van één contract.

3. De looptijd van de overeenkomsten vast te stellen op maximaal 9 jaar met als ingangsdatum 1 januari 2023.

4.Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Met de inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 willen we voor onze inwoners die het nodig hebben goede, effectieve en efficiënte hulp en ondersteuning realiseren, waarbij we uitgaan van:

1.   Normalisatie, waarbij hulp en ondersteuning dichtbij plaatsvindt, in principe tijdelijk is en netwerken worden benut en verstrekt. En waar nauw wordt samengewerkt tussen onder meer gecontracteerde specialistische aanbieders en wijkteams, huisartsen, FACT-teams en gemeenten.

2.   Integrale hulp en ondersteuning voor inwoners, die flexibel is ingericht door het maken van eenduidige afspraken met een beperkt aantal aanbieders. De afspraken gaan over de uitvoering en de sturing op transformatiedoelstellingen die vertaald zijn naar business cases, binnen een vooraf vastgesteld budgettair kader inclusief een risicoparagraaf met aanvullende afspraken. 

Om de doelen uit het beleidskader en de regiovisies te kunnen realiseren, is het gewenst het zorglandschap opnieuw in te richten en de verschillende onderdelen op elkaar en op de sociale basisinfrastructuur af te stemmen. 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

327582 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inkoop zorg en ondersteuning Jeugd en Wmo 2022

Beslispunten

1.Reserveren van een bedrag van € 3.718.092 voor pakketten waar in de inkoop alleen prijsafspraken worden gemaakt (p*q).

2. Voor de inloop GGZ een subsidie te verstrekken. Voor de gemeente Baarn betreft dit €17.060.

3. Reserveren van een bedrag van € 286.542 voor het Landelijk Transitiearrangement (LTA).

4. De loon- en prijs indexpercentages voor de tarieven voor 2022 vast te stellen op de volgende percentages:

Jeugd en Wmo algemeen: 1,56%

Hulp bij huishouden: 3,4%

Landelijke Transitie Arrangement: 1,63%

Samen Vellig Midden Nederland: 3,00%

Beschermd Wonen: 3,35%

5. Instemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten in de regio Amersfoort kopen samen de zorg en ondersteuning voor het Sociaal Domein in. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de inkoop van zorg voor 2022. Als alle gemeenten in de regio Amersfoort akkoord zijn, regelt het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort de contracten en subsidies voor 2022 met alle zorgaanbieders.