Openbare besluitenlijst d.d. 28 september 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

325020 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift niet verwijderen persoonsgegevens (AVG)

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk verklaren;
 2. Het advies van de bezwaarcommissie om het bestreden besluit niet te veranderen over te nemen;
 3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 19 april 2021 besloot het college om een verzoek tot het wissen van persoonsgegevens die de gemeente Baarn verwerkt, niet in behandeling te nemen. Het college kon de identiteit van de verzoeker niet goed vaststellen.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten om het besluit niet te veranderen. Het verzoek om de persoonsgegevens te wissen kon terecht buiten behandeling worden gesteld, omdat de identiteit van verzoeker onvoldoende kon worden vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

325248 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Collegevoorstel Centraalstembureau en Hoofdstembureau Gemeenteraadsverkiezingen

Beslispunten

1. Heer T.G.W. Jansma (lid) te benoemen tot lid en plaatsvervangend voorzitter van het hoofd/centraal stembureau.

2. De ambtenaren J. van Dodewaard, M.A. Hofman-Zinken, M.W.I. Rieu en A.R. Tensen te benoemen tot leden van het hoofd/centraal stembureau.

3. De ambtenaren F.J.M.B. van Golen, P.M. van Tricht, A. van Zijst en T.J.B. Seleski, medewerkers van de gemeente Baarn te benoemen tot plaatsvervangende leden van het hoofd/centraal stembureau.

4. Allen voor de periode van heden 28 september 2021 tot en met 31 december 2025.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de nieuwe raadsperiode 2022 tot en met 2025 is het noodzakelijk de samenstelling van het hoofd/centraal stembureau opnieuw vast te stellen. De samenstelling van dit bureau moet volgens de Kieswet uit 5 leden bestaan. De burgemeester is ambtshalve voorzitter.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

323034 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2022

Beslispunten

1.Vaststellen van het subsidieplafond voor de Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties gemeente Baarn 2022 op € 363.000, onder te verdelen in een subsidieplafond voor de stichtingen Seste en SKAB van € 298.000 en een subsidieplafond voor de zeven andere sportverenigingen van € 65.000.

2.Verlenen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2022 van:

•€ 183.554 aan Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste)

•€ 114.446 aan Stichting Kunstgras Accommodaties Baarn (SKAB)

•€ 18.365 aan Baarnse Lawn Tennis Club

•€ 15.740 aan Baarnse Tennis Vereniging De Geeren

•€ 11.994 aan Baarnse Watersportvereniging De Eem

•€ 7.255 aan Tennisvereniging Phonosmash

3.Vaststellen van subsidies voor de exploitatie van sportaccommodaties in 2022 van:

•€ 4.642 aan Schietvereniging Baarn en omstreken

•€ 4.464 aan Fietscrossclub The Wheely's

•€ 2.540 aan Baarnse Tafeltennis Vereniging Elan

4. De subsidies worden verleend onder voorwaarde dat de vast te stellen gemeentelijke begroting 2022 voldoende middelen ter beschikking stelt (art. 4.34 Awb, art 2.2 ASV 2015).

5. Instemmen met verzending van de bijgevoegde beschikkingen

6. Instemmen met verzending van bijgevoegd persbericht

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners, omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te (gaan) sporten. De gemeente verdeelt in 2022 een subsidiebedrag van € 363.000 onder twee sportstichtingen en zeven sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

286238 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag 2022 - Theater de Speeldoos

Beslispunten

 1. Instemmen met het verlenen van de structurele subsidie voor 2022 ad EUR 454.804.
 2. Instemmen met het verlenen van een incidentele subsidie voor 2022 ad EUR 5.000.

Samenvatting voor de inwoner

Theater de Speeldoos ontvangt structureel subsidie van gemeente Baarn. Op deze manier kan De Speeldoos professionele voorstellingen en films programmeren voor de inwoners van Baarn. Daarbij maakt de subsidie het mogelijk dat De Speeldoos tegen een gereduceerd tarief culturele en maatschappelijke organisaties uit Baarn de mogelijkheid biedt ruimtes te huren. Deze ruimten worden veelal gebruikt voor repetities, cursussen, optredens, concerten en exposities.

Daarnaast vraagt De Speeldoos een incidentele subsidie aan om een aantal culturele evenementen te organiseren in 2022.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

298978 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022

Beslispunten

Vaststellen van de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2022.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een aanbod van peuteropvang voor peuters waarvan de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag en voor een aanbod van Voorschoolse Educatie voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Jaarlijks wordt daarvoor een subsidieregeling opgesteld. Het voorstel is om de geactualiseerde subsidieregeling vast te stellen, op basis waarvan kinderopvangorganisaties subsidie aan kunnen vragen voor 2022.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

319799 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststelling subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie Kinderopvang Baarn 2020

Beslispunten

 1. In te stemmen met de vaststellingsbrief voor de subsidie van 2020 voor de peuteropvang en voorschoolse educatie Kinderopvang Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

De kinderopvangorganisatie Kinderopvang Baarn (nu Kinderopvang Wonderland) heeft van de gemeente in 2020 subsidie ontvangen voor het verzorgen van peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) aan kinderen in peuteropvanggroep bij basisschool De Uitkijck, die extra ondersteuning nodig hebben bij hun taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Uit de verantwoording van de subsidiegelden blijkt, dat Kinderopvang Baarn deze goed heeft besteed, maar dit aan minder kinderen heeft kunnen aanbieden dan was verwacht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

325163 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Aanvraag subsidieverhoging Alltogether festival

Beslispunten

 1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de organisatie van het Alltogether festival.

Samenvatting voor de inwoner

Het Alltogether festival is een bekend festival in Baarn en omstreken en wordt al 19 jaar georganiseerd. Het festival heeft een begroting van omstreeks EUR 50.000 om het evenement mogelijk te maken, en wordt aangestuurd vanuit vrijwilligers met een driekoppig bestuur. Inkomsten komen vanuit sponsoring, horeca opbrengsten en giften. Daarbij ontvangen zij jaarlijks subsidie van gemeente Baarn van ruim EUR 5.000. Echter, dit bedrag is laag ten opzichte van de totale evenementenkosten. De organisatie heeft verzocht een subsidieverhoging van 100% in te stellen.

Het college begrijpt het verzoek, maar ziet geen mogelijkheden de subsidie te verhogen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

325731 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen Cultuurplatform VVD

Beslispunten

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD fractie Baarn, over het Cultuurplatform Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Het college B&W heeft schriftelijke vragen ontvangen vanuit de VVD fractie Baarn over het Cultuurplatform in Baarn. In dit voorstel wordt de beantwoording van deze vragen voorgelegd aan het College B&W.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

277207 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Update diversen afval

Beslispunten

 1. De raad middels bijgaande brief te informeren over 1) de resultaten van de aanpak afvalbijplaatsingen rond verzamelcontainers, 2) de voortgang van het project collectieve inzameling bedrijfsafval centrum en 3) de voortgang van de opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant van RMN naar aanleiding van het tekort op de jaarrekening 2020.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten de raad een informatiebrief te sturen over drie onderwerpen binnen het afvaldossier, namelijk:

 1. de resultaten van een project dat afgelopen voorjaar is afgerond waarin op drie locaties maatregelen zijn genomen om afval naast ondergrondse containers te verminderen;
 2. de voortgang van een project dat dit jaar is gestart waarin een door de gemeente gefinancierde projectleider in samenwerking met de ondernemersvereniging van centrumondernemers onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om een vorm van collectieve inzameling van bedrijfsafval in de Laanstraat en omgeving in te voeren;
 3. de voortgang van het opvolgen van de aanbevelingen van de accountant naar aanleiding van het tekort op de jaarrekening 2020 van RMN.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

316113 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Toekomst Inzameling Grof Huishoudelijk Afval

Beslispunten

 1. De overeenkomst Inzamelen Grof Huishoudelijk Afval, zoals overeengekomen in december 2011 tussen de gemeente Baarn en Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk, op te zeggen per 1 januari 2022.
 2. Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk vooralsnog te behouden als aangewezen inzamelaar van textiel en vooralsnog niet deel te nemen aan de aanbesteding voor textiel van Afvalverwijdering Utrecht. 
 3. De haalvoorziening voor grof huishoudelijk afval vanaf 1 januari 2022 in principe te beleggen bij Reinigingsbedrijf Midden Nederland.
 4. De 1e Wijziging van het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
 5. In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief aan Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten de overeenkomst voor inzamelen van grof huishoudelijk afval tussen de gemeente en Stichting KringloopCentrum Baarn-Bunschoten-Nijkerk (KCB) op te zeggen. Het KCB ontvangt sinds jaar en dag een vergoeding van de gemeente, maar vanwege de hoogte van de vergoeding zou een aanbesteding uitgevoerd moeten worden. Ook heeft het college besloten het aan huis inzamelen van grofvuil vanaf komend kalenderjaar in principe door Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) uit te laten voeren. Dit is namelijk een basistaak van RMN.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

325698 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar WOB-verzoek Fietsvrienden Pijnenburg

Beslispunten

 1. Het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
 2. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 3. Het besluit deels te herzien door diverse e-mailberichten alsnog openbaar te maken.
 4. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 18 april 2021 besloot het college om deels in het stemmen met het verzoek om met toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur (verder: de Wob) documenten openbaar te maken over een zestal onderwerpen met betrekking tot het beheer en onderhoud van fietspaden door de Rijwielpadenvereniging Gooi en Eemland en het Goois Natuurreservaat en over de paden over de Stulpselaan en de Emilialaan/Buurtlaan.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaar richt zich op het openbaar maken van een aantal mailwisselingen. Na positief advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Baarn heeft het college besloten ook de gevraagde documenten te verstrekken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

325280 (Direct openbaar)

Onderwerp

Collegebesluit anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie Toeslagen

Beslispunten

1. De gemeentelijke vorderingen van ouders en diens toeslagenpartner die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen, kwijt te schelden.

2. De kwijtschelding ambtshalve te verlenen als het gaat om de vorderingen genoemd in het beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen.

3. Goed te keuren dat de gemeenteambtenaar belast met de invordering van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent als het gaat om vorderingen genoemd in het beoogde artikel 1.2 van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen en als het gaat om een voor bezwaar vatbare beschikking waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing is.

4. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking van het besluit en is van kracht tot het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

5.De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het is voor de gedupeerde ouders van de kinderopvangtoeslagaffaire van belang de nieuwe (frisse) start te maken die ze verdienen. Het kwijtschelden van de publieke schulden levert hier een belangrijke bijdrage aan. Gemeente Baarn zet zich in om een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid. Het zo snel mogelijk kwijtschelden van de publieke schulden is een essentieel onderdeel van het herstellen van het collectief onrecht dat deze inwoners door de overheid is aangedaan. Daarom gaat de gemeente vooruitlopend op de wet al schulden van gedupeerde ouders kwijtschelden.