Openbare besluitenlijst d.d. 29 juni 2021 (inclusief na 2 weken openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

282922 (Direct openbaar)

Onderwerp

Woondeal regio Amersfoort

Beslispunten

1. De woondeal regio Amersfoort als addendum bij de woondeal regio Utrecht/U16 vast te stellen en aan te gaan;

2. De raadsinformatiebrief ‘Woondeal voor 23.000 woningen in de regio Amersfoort en meer’ vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan de gemeenteraad;

3. De wethouder wonen, de heer T.G.W. Jansma, te mandateren namens het college om de woondeal regio Amersfoort te ondertekenen.

Samenvatting voor de inwoner

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), negen gemeenten uit de regio Amersfoort, provincies Gelderland en Utrecht en de regionale woningcorporaties maken afspraken om samen snel meer woningen te bouwen in de regio Amersfoort. Tot 2030 werken partijen aan het toevoegen van 23.000 woningen. De woondeal moet er voor zorgen dat het functioneren van de woningmarkt in de regio Amersfoort structureel verbetert. Ook moeten er sneller (betaalbare) woningen worden gebouwd met oog voor circulariteit, groen en duurzaamheid. Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

277988 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade

Beslispunten

  1. Kennis nemen van de resultaten van de tijdelijke subsidieregeling Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn 2020.
  2. Van het restant budget van de onder 1. genoemde regeling ad € 150.000 een deel (€ 120.000) bestemmen voor het herstelplan cultuur en een deel (€ 30.000) voor een vervolgregeling (zie beslispunt 3).
  3. Vaststellen van de tijdelijke subsidieregeling "Behoud maatschappelijke organisaties met coronaschade Baarn januari-juni 2021" (Bijlage 1).
  4. Het subsidieplafond voor de onder 3. genoemde regeling vaststellen op € 130.000 en dit bedrag dekken uit de in 2020 en 2021van het rijk ontvangen vergoedingen COVID-19.
  5. Verzenden van het bijgaande persbericht (Bijlage 4)

Samenvatting voor de inwoner

Maatschappelijke organisaties in Baarn die vanwege de corona-beperkende maatregelen in grote financiële nood zijn, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen. Op deze manier garandeert de gemeente de diversiteit van het aanbod voor de inwoners. De eerste ronde van deze subsidie had betrekking op kalenderjaar 2020, de huidige subsidieregeling heeft betrekking op januari-juni 2021. In de eerste ronde hebben 10 organisaties een aanvraag gedaan. Drie van de 10 organisaties waren in december 2020 daadwerkelijk in financiële nood en ontvingen subsidie. De andere zeven clubs hadden op dat moment weliswaar schade, maar waren financieel goed in staat om zelf de verliezen op te vangen. Toch sluit de gemeente vanwege de in 2021 voortdurende lockdown niet uit dat zij en andere organisaties alsnog in financiële problemen gekomen zijn. Voor hen is in totaal € 130.000 beschikbaar. Ook organisaties die nog niet eerder subsidie ontvingen van de gemeente komen in aanmerking. De organisaties die subsidie aanvragen moeten aantonen dat zij eind juni 2021 geen of bijna geen financiële middelen hadden en dat dit veroorzaakt werd door de corona-beperkende maatregelen. De tijdelijke subsidieregeling wordt opengesteld van 1 juli tot en met 15 augustus 2021. Bedrijven en organisaties met een winstoogmerk worden uitgesloten van de subsidieregeling. Voor hen heeft de rijksoverheid andere regelingen getroffen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

281686 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst bovenverdieping Burgemeester Penstraat 6

Beslispunten

Instemmen met verlenging van de huurovereenkomst met Eemloge Nr. 36 voor de bovenverdieping Burgemeester Penstraat 6, voor de periode 1 augustus 2021 tot 1 januari 2023.

Samenvatting voor de inwoner

De Eemloge Nr. 36 is huurder van de bovenverdieping van het gemeentelijk pand Burgemeester Penstraat 6 te Baarn.

De huurovereenkomst met de Eemloge Nr. 36 wordt met ingang van 1 augustus 2021 verlengd tot 1 januari 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

283733 (Openbaar na 2 weken)

Onderwerp

Voortgang belastingsamenwerking Eemnes

Beslispunten

De Raad te informeren conform bijgevoegde Raads Informatie Brief.

Samenvatting voor de inwoner

De uitvoering van de belastingtaken is kwetsbaar, daarom wil de gemeente Eemnes dit graag bij de gemeente Baarn onderbrengen, en Baarn is hier in principe toe bereid. De afgelopen periode hebben we onderzocht wat hiervoor nodig is.

Het vormgeven van een samenwerking op het gebied van belastingen is complex en intensief. Het onderzoek wordt in de de rapportage na de zomerperiode aan u ter beschikking gesteld. Nu blijkt al dat 1 jan 2021 niet haalbaar is, en een nieuwe datum zou mogelijk 1 jan 2023 zijn. In de tussenliggende periode wordt het onderzoek ook verbreed met samenwerking met meer gemeenten.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

285777 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging jaarrekening 2020 nav auditcie 22 juni 2021

Beslispunten

Instemming met de wijziging van de jaarstukken 2020 op grond van de bevindingen van de controlerend accountant;

Instemmen met het herziene raadsvoorstel ter vaststelling van de jaarstukken 2020.

Samenvatting voor de inwoner

De jaarrekening 2020 is door de accountant gecontroleerd. Hij is van mening dat de jaarrekening 2020 enige correcties behoeft voor een juiste weergave van de cijfers. De gemeente heeft daarmee ingestemd en wijzigt de jaarrekening 2020.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

283466 (Direct openbaar)

Onderwerp

Baggerdepot Eempolder

Beslispunten

De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het einde van de privaatrechtelijke procedure die door Geologistiek B.V. / Schilder B.V. was aangespannen.

Samenvatting voor de inwoner

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 2 maart 2021 de aansprakelijkstelling door Geologistiek B.V. / Schilder B.V. afgewezen. De tegenpartij had daarna nog 3 maanden de tijd om bij de hoogste rechter, de Hoge Raad, tegen deze uitspraak een procedure aan te spannen. Dat hebben zij niet gedaan. Daarmee is voor de gemeente deze langlopende zaak tot een goed einde gekomen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

281393 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidievaststelling 2020 MEE

Beslispunten

1.     Op basis van het jaarverslag 2020 de subsidie van MEE vaststellen op € 144.089,-

2.    Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Uit het jaarverslag van MEE blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en stellen wij de subsidie 2020 definitief vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

282293 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Concept Plan van aanpak inburgering 2022

Beslispunten

  1. Instemmen met bijgaande concept Plan van aanpak inburgering 2022 (Bijlage 1).
  2. Het concept Plan van aanpak inburgering 2022 gebruiken als uitgangspunt bij de voorbereiding op de invoering van de nieuwe wet inburgering per 1 januari 2022.
  3. Samen met de gemeenten Bunschoten en Soest een projectleider werven voor de voorbereiding en uitvoering van de nieuwe wet inburgering.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest gaan de inburgering van nieuwkomers gezamenlijk organiseren. Vanaf 1 januari 2022 zijn de gemeenten bij wet verantwoordelijk voor de inburgering. In het concept Plan van aanpak nieuwe wet inburgering gemeente Baarn zijn de uitgangspunten van de samenwerking beschreven. Dit is nog een concept en bespreken de gemeenten met de verschillende betrokken partners en met (sleutelpersonen onder) de inburgeraars zelf. Om de overgang naar de nieuwe inburgering goed voor te kunnen bereiden huren de drie gemeenten gezamenlijk een projectleider in voor de periode september 2021-januari 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

283805 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regiovisie ‘Samen in de wijk’

Beslispunten

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de regiovisie "'Samen in de wijk" vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg werken samen aan de hulp en ondersteuning voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Bijvoorbeeld mensen die ondersteuning nodig hebben in de omgang met anderen, in het overzien van het dagelijks leven of het volhouden van een zinvolle daginvulling. Deze gemeenten hebben samen de regiovisie 2021 – 2026 opgesteld voor Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen. De regiovisie is een uitwerking van de landelijke afspraak om regionaal samen te werken, vanuit de Norm voor Opdrachtgeverschap. In de regiovisie staat beschreven waar we nu staan en waar we naartoe willen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

283813 (Direct openbaar)

Onderwerp

Regiovisie ‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’

Beslispunten

  1. Aan de raad voor te stellen de regiovisie ‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’ vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Baarn en de gemeenten in de regio werken onder meer samen op het gebied van de specialistische jeugdhulp. Voorliggende regiovisie ‘Samen Werken aan de specialistische jeugdhulp’ vormt het samenwerkingskader voor de specialistische jeugdhulp gedurende de periode 2021-2026 voor de jeugdhulpregio Eemland. In de regiovisie wordt uiteengezet hoe deze samenwerking wordt vormgegeven en verder uitgewerkt.