Openbare besluitenlijst d.d. 29 september 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

175815 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Doelgroepenverordening Baarn 2020

Beslispunten

Aan de raad voorstellen de Doelgroepenverordening Baarn 2020 vast te stellen

Samenvatting voor de inwoner

Met het vaststellen van een doelgroepenverordening kunnen afspraken over realisatie van woningen in de sociale huur, middeldure huur en sociale koop in de nieuwbouw via het bestemmingsplan worden verankerd. De doelgroepenverordening geeft aan voor welke doelgroepen de te bouwen woningen bedoeld zijn aan de hand van inkomensgrenzen. Ook regelt de verordening dat de betreffende woningen gedurende een bepaalde periode beschikbaar moeten blijven voor de daarvoor aangewezen doelgroepen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

176196 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen BOP kosten participatietraject voorontwerpbestemmingsplan Paleis Soestdijk

Beslispunten

Instemmen met de inhoud van bijgaande concept-brief ter beantwoording van de schriftelijke vragen van de BOP-fractie.

Samenvatting voor de inwoner

De raadsfractie van BOP Baarn heeft aan burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over de kosten van het participatietraject bij het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze vragen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

170829 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging inkoopbeleid

Beslispunten

 1. De tekst van de artikelen 4.4, 5.4, 6.4, 6.8 van het inkoopbeleid gewijzigd vast te stellen, zodat;
 • de SROI (Social Return on Investment)-bouwblokken aansluiten bij de werkwijze van het werkgeversservicepunt regio Amersfoort,
 • het gebruik van bepaalde branchevoorwaarden wordt toegestaan zonder aanvullende goedkeuring van het college,
 • kostenvergoeding niet bij voorbaat wordt uitgesloten en
 • de nieuwe drempelwaarden voor Europese aanbestedingen worden opgenomen,

conform bijgaande tekst (bijlage 1).

Samenvatting voor de inwoner

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft de gemeente Baarn de doelen geformuleerd die zij met inkoop nastreeft en de uitgangspunten die zij daarbij hanteert.

Het inkoopbeleid is gewijzigd, om:

 • aan te sluiten bij de bouwblokkenmethode voor Social Return van het werkgeversservicepunt regio Amersfoort,
 • het gebruik van gebruikelijke branchevoorwaarden toe te staan zonder aanvullende goedkeuring van het college,
 • een kostenvergoeding bij het intrekken van een aanbesteding niet bij voorbaat uit te sluiten en
 • de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen te actualiseren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

173822 (Direct openbaar)

Onderwerp

173822 verlenging bodemkwaliteitskaart Baarn

Beslispunten

 1. de bodemkwaliteitskaart gewijzigd vast te stellen

Samenvatting voor de inwoner

Op 25 september 2013 zijn de huidige nota bodemkwaliteit en het bodembeheersplan voor de gemeente Baarn door de gemeenteraad vastgesteld. De bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de kwaliteit van de bodem en het bodembeheersplan geeft de regels voor het toepassen van grond en bagger in en op de bodem in de gemeente Baarn.

De bodemkwaliteitskaart moet om de 5 jaar en de nota bodembeheer om de 10 jaar geactualiseerd worden. De geldigheidsduur van de bodemkwaliteitskaart kan worden verlengd. Bij het verlengen moeten wel de verschillende stappen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten worden opnieuw doorlopen.

De gemeente Baarn heeft besloten de bodemkwaliteitskaart op onderdelen te actualiseren. In een later stadium worden de regels uit de nota bodembeheer overgezet naar het omgevingsplan als onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

174536 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP over afval

Beslispunten

 1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de vragen van de fractie van de ChristenUnie-SGP over afval.
 2. De raad hierover te informeren middels bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

De fractie van de ChristenUnie-SGP heeft vragen gesteld over afval. Het college van burgemeester en wethouders geeft antwoord op deze vragen. De beantwoording staat in de brief aan de gemeenteraad.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

171414 (Direct openbaar)

Onderwerp

Project Integrale Toegang Sociaal Domein

Beslispunten

 1. In te stemmen met het verzenden van een raadsinformatiebrief over de stand van zaken project Integrale Toegang Sociaal Domein aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Op dit moment kunnen inwoners met vragen op bijvoorbeeld het gebied van wonen, welzijn, zorg en gezondheid op verschillende plekken terecht. Zo is er: PIT Baarn, Lokaal Team en Loket Wonen, Zorg en Welzijn. Daarnaast is er Werk & Inkomen in Soest. In september 2019 is het project Integrale Toegang Sociaal Domein gestart. Er wordt onderzocht of inwoners op één plek informatie en advies kunnen krijgen en (wanneer nodig) zo snel mogelijk naar de juiste voorziening worden geleid. Het college van B&W informeert de gemeenteraad met een brief over de stand van zaken van het project.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

175264 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidievaststelling 2019 Welzijn Baarn

Beslispunten

 1. Op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en controleverklaring 2019 van Welzijn Baarn;
 • de reguliere verleende subsidie voor 2019 vast te stellen op € 1.021.628,-
 • de subsidie voor de uitvoering van de pilot Maatjes voor 2019 vast te stellen op een bedrag van € 8.166,-
 • de subsidie voor de uitvoering van laagdrempelige dagbesteding voor 2019 onderdeel dagbestedingscoach vast te stellen op een bedrag van € 5.396,-

2. In te stemmen met bijgevoegde vaststellingsbrief.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Welzijn Baarn realiseert een kwantitatief en kwalitatief goed welzijnsaanbod dat aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners en bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn. Stichting Welzijn Baarn ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden. In dit voorstel stellen wij de subsidie voor 2019 definitief vast

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

176891 (Direct openbaar)

Onderwerp

raadsinformatiebrief Huiselijk geweld

Beslispunten

 1. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

De raad heeft een motie ingediend over het onderwerp huiselijk geweld en gevraagd om de raad inzicht te geven in de kwaliteit en effectiviteit van de samenwerking tussen de veiligheidsketen en de hulpverleningsketen en eventuele verbeteracties voor te stellen. Het college heeft in antwoord op deze motie een raadsinformatiebrief opgesteld.