Openbare besluitenlijst d.d. 30 maart 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

245813 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beslissing op bezwaarschrift Frans Halslaan 2

Beslispunten

  1. Het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
  2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
  3. het bestreden besluit van 4 november 2020 in stand te laten;
  4. betrokkene te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief;

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in beslissing op bezwaar het besluit van 4 november 2020 in stand. Het besluit dat in stand wordt gelaten is een last onder dwangsom die is opgelegd om belanghebbende te doen bewegen de overtreding, een zonder de benodigde omgevingsvergunning gerealiseerd bijgebouw, te beëindigen en beëindigd te houden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

231458 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar - Kim 1

Beslispunten

- het bezwaar ontvankelijk te verklaren;

- het bezwaar gegrond te verklaren voor zover het gericht is tegen de weigering om de omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen van de poort en een stukje erfafscheiding aan de achterzijde van het perceel en het realiseren van een nieuwe poort op het zij-erf nabij de voorzijde van de woning;

- het bezwaarschrift ongegrond te verklaren voor zover het is gericht tegen de weigering om een erfafscheiding te realiseren aan de zijkant van het perceel;

-het gebrek in het bestreden besluit te herstellen en de omgevingsvergunning te verlenen voor: (a) het vervangen van de poort, inclusief een stukje erfafscheiding aan de achterzijde van het perceel, met dien verstande dat de beukenhaag, die daar privaatrechtelijk is geborgd, in stand gehouden dient te blijven; (b) het realiseren van een nieuwe poort op het zij-erf nabij de voorzijde van de woning;

-het bestreden besluit voor het overige in stand te laten;

-bezwaarmaker te informeren middels bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft bij besluit van 11 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd voor het realiseren van een erfafscheiding op het perceel Kim 1 te Baarn. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ontvankelijk en deels gegrond, deels ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd en het gebrek in het bestreden besluit hersteld door de omgevingsvergunning te verlenen voor: (a) het vervangen van de poort, inclusief een stukje erfafscheiding aan de achterzijde van het perceel, met dien verstande dat de beukenhaag, die daar privaatrechtelijk is geborgd, in stand gehouden dient te blijven; en (b) het realiseren van een nieuwe poort op het zij-erf nabij de voorzijde van de woning; Voor het overige is het bestreden besluit conform het advies in stand gelaten. Dit betekent dat aan de realisatie van een erfafscheiding aan de zijkant van het perceel geen medewerking wordt verleend.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

254034 (Direct openbaar)

Onderwerp

Aanvraag decentralisatie-uitkering kerkenvisie

Beslispunten

  1. De decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een integrale lokale kerkenvisie aan te vragen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente is voornemens een kerkenvisie opstellen over de toekomst van de kerkgebouwen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met kerkeigenaren, erfgoedorganisatie en burgers. De gemeente kan geld krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om deze visie op te stellen. De gemeente vraagt deze decentralisatie-uitkering aan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

248453 (Direct openbaar)

Onderwerp

Inhuur projectmanager Bibliotheek/Theater

Beslispunten

In te stemmen met het verlengen van het contract met de huidige projectleider van het project Bibliotheek/theater en daarmee af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de voortgang van het project Bibliotheek/theater huurt de gemeente een externe projectleider in. Het college besluit, op basis van kwalitatieve- en planningtechnische argumenten, het contract met de huidige projectleider voort te zetten en daarmee af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

229449 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Plan van aanpak haalbaarheidsstudies t.b.v. wijkuitvoeringsplannen

Beslispunten

In te stemmen met het Plan Van Aanpak voor het uitvoeren van haalbaarheidsstudies ten behoeve van aardgasvrij maken van wijken (wijkaanpakken).

In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

In vervolg op de door de raad vastgestelde Transitie Visie Warmte ligt er nu een plan van aanpak voor een tweetal haalbaarheidsstudies.

1) We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een warmteoplossing voor Sportcentrum de Trits in combinatie met woningen van Eemland Wonen in de Staatsliedenwijk.

2) We gaan aan de slag met een studie gericht op de kansen die er zijn om de bedrijfsgebouwen op de Noordschil en de 3 Eiken, stap voor stap aardgasvrij te gaan maken. De focus ligt in eerste instantie op de bedrijventerreinen. In tweede instantie worden mogelijke koppelkansen (bijvoorbeeld voor de toepassing van aquathermie) voor de 3 Eiken en Eemdal Noord in beeld gebracht.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

241632 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording brief parkeerproblemen Sonnevelt / Professorenbuurt

Beslispunten

  1. in te stemmen met bijgevoegde brief in antwoord op zijn brief aan de gemeenteraad.

Samenvatting voor de inwoner

Een inwoner heeft per brief aan de gemeenteraad aandacht gevraagd voor de door hem ervaren parkeeroverlast. Het college beantwoordt de brief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

249971 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB resultaten onderzoek meldingenapplicatie

Beslispunten

  1. De raad informeren met bijgevoegd RIB.

Samenvatting voor de inwoner

Eén van de ambities uit het coalitieakkoord 2018 is het vereenvoudigen van het proces voor de Meldingen Openbare Ruimte (MOR-melding, melding openbare ruimte), bijvoorbeeld door de invoering van een meldingen-applicatie. Een melding openbare ruimte kan je op dit moment doen via de website van de gemeente Baarn. De afhandeling volgt ook via de dezelfde website.

Op dit moment haakt 66% van de bezoekers tijdens het invoeren van een melding af. In de Communicatienota is de ambitie opgenomen om dit proces te vereenvoudigen door de implementatie van een meldingen app voor op de mobiele telefoon. Om te bepalen of een applicatie meerwaarde oplevert voor de gemeente is in 2020 onderzocht hoe- en hoeveel meldingen nu binnenkomen en welk type applicatie hier het beste bij aan sluit. In dit voorstel wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek.